Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky

TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky

Teroristka foto rb kc 44
Teroristka foto rb kc 44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uznávaná fil­mo­vá, tele­viz­ní a diva­del­ní hereč­ka. Pochází z Prahy. V dět­ství od dese­ti do deva­te­nác­ti let se věno­va­la bale­tu a zpě­vu v Kühnově dět­ském sbo­ru a reci­ta­ci. Poté byla při­ja­ta na Pražskou kon­zer­va­toř (obor herec­tví), kte­rou nedo­stu­do­va­la. V letech 2002 - 2014 byla člen­kou sou­bo­ru Dejvického diva­dla, kde i nadá­le hos­tu­je. Poprvé ji pub­li­kum moh­lo vidět v tele­viz­ním seri­á­lu reži­sé­ra Karla Kachyni Prima sezó­na (1994). Následovala hlav­ní role - její fil­mo­vý debut v ori­gi­nál­ním dra­ma­tu Indiánské léto reži­sé­ra Saši Gedeona (1995). U stej­né­ho tvůr­ce zazá­ři­la v tragi­ko­me­dii Návrat idi­o­ta (1999). Dále se např. obje­vi­la v kul­tov­ní tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Davida Ondříčka Samotáři (2000) či v divác­ky oblí­be­né kome­dii reži­sé­ra Jana Svěráka Vratné lah­ve (2006). V roce 2003 byla za Českou repub­li­ku před­sta­ve­na na věhlas­ném Berlinale v rám­ci mla­dých talen­tů Shooting Stars. Je nosi­tel­kou pres­tiž­ní fil­mo­vé ceny Český lev za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za posta­vu dív­ky, nuce­né se posta­rat o děti své nej­lep­ší kama­rád­ky, v tragi­ko­me­dii Bohdana Slámy Štěstí (2005). Výběr z fil­mo­vých pro­jek­tů: tragi­ko­me­die Díra u Hanušovic (2014), dra­ma Domácí péče (2015) nebo tragi­ko­me­die Teorie tyg­ra (2016), Bába z ledu (2017) a Tátova volha (2018).

 

Představte svou posta­vu sta­rost­ky – výbor­ně zahra­né ali­bis­tic­ké „mrchy“.

Popsala jste ji za mě. Jen bych se jí zasta­la v té nega­ci. Víte, kaž­dý herec si potře­bu­je svou posta­vu obhá­jit. Takže já jsem v ní vidě­la jen nešťast­nou ženu, co si mys­lí, že milu­je a je milo­vá­na a tou­ha po peníz­kách jí zatem­ni­la mozek.

 

A jak se Vám tato posta­va hrá­la?

Na herec­tví je báječ­né, že se může­te oblí­kat do růz­ných cha­rak­te­rů, zkou­mat jiné myš­le­ní a kon­fron­to­vat se. Pokud hra­je­te posta­vu ze soud­ku jako je paní sta­rost­ka, máte radost, že to může­te jen hrát a že je Vám její život na hony vzdá­le­ný. (smích)

 

Co se Vám líbi­lo na scé­ná­ři, že jste na svou roli kýv­la?

No není to pře­ci zábav­ná před­sta­va, že by lid­stvo spa­si­la sta­rá důchod­ky­ně s puš­kou v ruce?!

Film vyprá­ví o tom, že sluš­ní lidé se doká­žou domlu­vit, ako­rát ve svě­tě je řada i těch nesluš­ných jedin­ců. Ve sním­ku se řeší otáz­ka morál­ky, lid­ské sluš­nos­ti v kon­tras­tu se sou­čas­nou zko­rum­po­va­nou míst­ní poli­ti­kou a aro­gan­cí moci, jak tuto lin­ku pří­bě­hu vidí­te Vy osob­ně?

Jako sla­boun­ký potů­ček, kte­rý má cenu čis­tit a posi­lo­vat.

Po Teorii tyg­ra spo­lu­pra­cu­je­te s Radkem Bajgarem již podru­hé, popiš­te jeho způ­sob prá­ce s her­ci.

S Radkem je natá­če­ní vždy dob­ro­druž­né. Nedrží se moc pra­vi­del a zvyk­los­tí a to mě baví.

Jak se Vám natá­če­lo s dámou čes­ké kine­ma­to­gra­fie s Ivou Janžurovou?

Skvěle. Vždy je to pro mě záži­tek s ní i jen sedět u sto­lu. Je to pro mě čest s ní stát před kame­rou. Splněný sen…

A ostat­ní­mi her­ci? S Martinem Hofmannem jste vytvo­ři­li půvab­ný tragi­ko­mic­ký pár…

S Martinem se zná­me přes dva­cet let. Začínali jsme spo­lu v diva­dle Rokoko jako Manon a Des Grieux. Hráli jsme roman­tic­ký milost­ný pár, ale moc jsme se nemu­se­li… Pak jsme se potká­va­li díky naše­mu spo­leč­né­mu kama­rá­do­vi, kte­rý nás v roce 2008 obsa­dil do taneč­ní­ho před­sta­ve­ní Posedlost. A tam se ledy pro­lo­mi­ly!!! Oba jsme se uči­li tan­čit a já byla pře­kva­pe­ná, jak to Martinovi šlo! V jeho pohy­bech byla muž­nost a něha. Byl nesku­teč­ně pra­co­vi­tý a záro­veň nad věcí.

A teď jsme měli mož­nost se potkat před kame­rou a mys­lím, že jsme se oba na to těši­li.

Pokud zavzpo­mí­ná­te na natá­če­ní, co bylo pro Vás nej­těž­ší?

Nejtěžší? Držet se na uzdě! Protože jsem byla na pla­ce s Hofmannem a Janžurovou. Víte, co to je?! To je den­no­den­ní poku­še­ní k poťouch­los­tem!

Film se pře­váž­ně rea­li­zo­val v osa­dě v maleb­ném kra­ji Berounky, jaký máte vztah k této kra­ji­ně za Prahou?

Vůbec jsem ta tady nezna­la, ale od té doby jsme tam už byli něko­li­krát na výle­tech.

Pokud bys­te měla nalá­kat divá­ky do kina na Teroristku, co bys­te jim vzká­za­la?

Jděte! Možná dosta­ne­te dost odpo­vě­dí na aktu­ál­ní otáz­ky, kte­ré nás momen­tál­ně všech­ny sou­ží. Možná vám tenhle film odkry­je nemi­lou rea­li­tu, ale udě­lá to s humo­rem a nad­hle­dem.

Jaké máte dal­ší herec­ké plá­ny, co prá­vě teď chys­tá­te?

Právě natá­čím film Poslední aris­to­krat­ka. Díky němu trá­vím zimu na krás­ných mís­tech naší země. A s jarem začnu zkou­šet před­sta­ve­ní k 100. výro­čí Medy Mládkové. Tuším, že to bude vel­mi nároč­ná, ale zají­ma­vá prá­ce. A pak si dávám od své pro­fe­se pau­zu. Je na čase slo­žit ves­la a nechat se jen tak uná­šet prou­dem…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37441 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72577 KB. | 21.05.2024 - 11:48:06