Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Střídavka - 60 %

Střídavka - 60 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se ze tří rodin sta­ne jed­na vel­ká, bude potře­ba pořád­ný plán. Plán, jak pře­žít sou­čas­né i minu­lé part­ne­ry, všech­ny děti v rodi­ně, ať už jsou vlast­ní či niko­liv, plán, jak se v tom všem neztra­tit a udr­žet si zdra­vý rozum. Život si ale vět­ši­nou dělá, co chce... a co neče­ká­te.....

Kariéru reži­sé­ra Petra Nikolaeva, kte­rý se nej­spíš do pamě­ti divá­ků zapsal pře­de­vším režii adap­ta­ce Báječných let pod psa Michaela Viewegha, jde v pod­sta­tě roz­tří­dit do dvou samo­stat­ných blo­ků. Jeden z nich se sklá­dá z ambi­ci­óz­něj­ších a vel­ko­le­pěj­ších fil­mů (Jménem krá­le, Lidice, Příběh kmo­t­ra, Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů), ten dru­hý poté z men­ších dra­mat či kome­dií (zmí­ně­ná Báječná léta pod psa či dal­ší adap­ta­ce romá­nu Viewegha Vybíjená). Do dru­hé­ho blo­ku jde poté bez­po­chy­by zařa­dit i Nikolaevova novin­ka s názvem Střídavka, kte­rá vznik­la dle scé­ná­ře Lucie Konečné, zku­še­né sce­nárist­ky seri­á­lů jako Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2. Samotná pre­mi­é­ra počát­kem srp­na svá­dí k fak­tu, že sna­ží být Střídavka ide­ál­ně feel-good kome­di­ál­ní zále­ži­tos­tí pro celou rodi­nu, u kte­ré ovšem tvůr­ci pře­dem avi­zo­va­li, že by nemě­la být prvo­plá­no­vě hlou­pá. Z výsled­né­ho pro­duk­tu poté sice ambi­ce dva­krát neší­ří, zrov­na v tom­to pří­pa­dě ovšem nut­ně nejde o zásad­ní pro­blém.

165904130 750b44
Photo © Bontonfilm

Střídavka od počát­ku jede na oče­ká­vá­nou jis­to­tu, kdy je to celé řeme­sl­ně sluš­né a záro­veň řeme­sl­ně nároč­né, od počát­ku jsou ovšem cítit slo­va Nikolaeva o tom, že udě­lat dob­rý film je těž­ké. Střídavka do kate­go­rie dob­rých fil­mů poté zapa­dá pře­de­vším díky oné řeme­sl­né sluš­nos­ti, kdy výsle­dek nepů­so­bí odby­tě. Stěžejní je poté fakt, že tvůr­ci přes­ně vědí, pro koho film jako Střídavka vzni­ká. Vzniká přes­ně pro ty divá­ky, kte­rým neva­dí, že jde o film bez ambic, kte­rý se vydá­vá oče­ká­va­ným smě­rem a sází na bez­peč­nou záplet­ku. Střídavka tak ve finá­le fun­gu­je jako přes­ně ta ide­ál­ní rodin­ná kome­die, u kte­ré se dá vypnout mozek, sle­do­vat růz­né kome­di­ál­ní eska­pá­dy a jen čekat, kdy dojde na oče­ká­va­ný kon­flikt v záplet­ce. I díky dél­ce, kte­rá nepře­sáh­ne hodi­nu a půl, poté celý film bez pro­blé­mu ute­če a v souč­tu jako celek jed­no­du­še neu­ra­zí.

Střídavka se sice v rám­ci děje časem pokou­ší o dra­ma­tič­těj­ší scé­ny a vyhro­ce­něj­ší momen­ty, v jádru jde ovšem pořád pri­már­ně o rodin­nou kome­dii, kte­rá se ani nepo­kou­ší vzdá­le­ně líz­nout něja­ké­ho soci­ál­ní­ho dra­ma­tu. Námět o stří­da­vé péči, kte­rá má dle mno­ha stu­dií i osob­ních zku­še­nos­tí nepěk­ný vliv na dotče­né dítě i o péči stří­da­jí­cí se rodi­če, by klid­ně mohl slou­žit jako základ pro něja­ké to soci­ál­ní dra­ma na nezá­vis­lých fil­mo­vých fes­ti­va­lech, scé­nář ovšem ve finá­le doká­že dodat poměr­ně sluš­né kome­di­ál­ní momen­ty, kte­ré ovšem nej­ví­ce pro­tě­žu­jí samot­ní her­ci. Ti jsou sice v rám­ci scé­ná­ře oběť­mi více­mé­ně jed­no­roz­měr­ných rolí, i díky správ­né­mu kome­di­ál­ní­mu nadá­ní daných her­ců to celé fun­gu­je. Eva Holubová jako Alzheimerem trpí­cí babič­ka, Jiří Vyorálek jako muž uvěz­ně­ný mezi tou­hou dvou žen (zou­fa­lý to muž!) či jis­to­ta Martin Hofmann, kdy se ovšem zastí­nit nene­cha­jí ani Anna Polívková, Jitka Čvančarová či Kristína Svarinská, jejíž posta­va je v rám­ci celé­ho scé­ná­ře dost mož­ná tou nej­kom­plex­něj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší.

25210 1
Photo © Bontonfilm

Střídavka je tak v souč­tu jed­no­du­chá, snad­no se u ní dá rýpat do jis­tých pří­bě­ho­vých detai­lů, přes­to doká­že v jis­tých momen­tech ide­ál­ně zahřát u srdíč­ka. Cesta k posta­vám se sice v prů­bě­hu hle­dá tak tro­chu těž­ko, kdy se polid­ště­ní posta­vy dočká­va­jí až v prů­bě­hu záplet­ky, humor ovšem nekle­sá na nej­niž­ší úro­veň a ani na dno sexis­mu. Je to sku­teč­ně vel­mi vděč­ná podí­va­ná, kde k jis­tým umě­le vytvo­ře­ným kon­flik­tům dochá­zí jen v rám­ci povin­né pří­tom­nos­ti koli­ze. Je to mož­ná oby­čej­ný film, v tom­to pří­pa­dě se ovšem nejed­ná o spros­té slo­vo, kdy v kon­tex­tu kome­di­ál­ní kon­ku­ren­ce tuzem­ské tvor­by pat­ří Střídavka mezi tu lep­ší pro­duk­ci, kte­rá se nesni­žu­je k laci­ným vul­ga­rismům či sexu­ál­ním výje­vům.

Nejvíc fil­mu tak ubli­žu­je prá­vě ono umě­lé nale­pe­ní kon­flik­tů, kdy by mož­ná šlo jít pře­ci jen troš­ku víc do masa (sama Konečná pro­hlá­si­la, že její scé­nář inspi­ro­val osob­ní­mi zážit­ky) a záplet­ka moh­la více pra­co­vat s tím, jak je těž­ké žít v pod­sta­tě tako­vém rodin­ném kolo­to­či s něko­li­ka záze­mí­mi, nevlast­ní­mi rodi­či a více­mé­ně nedo­stat­kem pozor­nos­ti.  Právě šlápnu­tí na plyn a při­dá­ní umě­lé­ho dra­ma­tu navíc fil­mu dva­krát nepo­má­há, pře­de­vším díky fak­tu, že se vše násled­ně stej­ně vyře­ší až pří­liš rych­le (náh­lá pří­tom­nost Diabolus ex Machina v závě­ru je nej­vět­ší podiv­nos­tí celé­ho fil­mu). Pro divá­ky tolik navště­vo­va­ných hitů posled­ních let jako Ženy v běhu jde ovšem roz­hod­ně o tu pra­vou podí­va­nou.

165904135 95d96c
Photo © Bontonfilm

Střídavka netr­pí ambi­ce­mi a její sáz­ka na jis­to­tu je ve finá­le dost mož­ná její nej­vět­ší výho­dou. Poměrně cit­li­vé téma se doká­za­lo zpra­co­vat do funkč­ní kome­die, kte­rá nesá­zí na trap­ný a pokles­lý humor. Petr Nikolaev poté doká­zal nato­čit řeme­sl­ně sluš­ný a záro­veň ničím nevy­ču­hu­jí­cí film, kte­rý ovšem vzni­kl pře­de­vším pro svou jas­ně danou cílov­ku. A ta s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí bude jed­no­du­še spo­ko­je­ná.....


Podívejte se na hodnocení Střídavka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019. Posted in Galerie
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka28. března 2019 Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference. https://youtu.be/k3Vok0gVUms https://youtu.be/vsoIN5yQkD4 Posted in Videa
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
  • Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků21. prosince 2023 Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků „Film, jako je Pelíšky, vyžaduje účast výrazných hereckých osobností," říká režisér JAN HŘEBEJK. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale kteří vnesou do příběhu své […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52373 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71826 KB. | 28.02.2024 - 06:53:31