Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > MasterChef Česko 6 - 2. díl

MasterChef Česko 6 - 2. díl

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsem zvě­da­vý na sou­tě­ží­cí, kte­ří se sku­teč­ně dosta­nou na seznam 16 osob vybra­ných do hlav­ní sou­tě­že. Zatím víme pou­ze o dvou, kte­ří vytvo­ři­li tak doko­na­lý pokrm, že se dostal pří­mo mezi 16 nej­lep­ších.

Druhou čás­tí bylo dal­ší sezna­mo­vá­ní. Jak už jsem psal, výběr sou­tě­ží­cích je vybí­rán pod­le klí­če (zají­ma­vost), aby se do hlav­ní sou­tě­že dosta­li růz­ní lidé, chud­ší, bohat­ší, šikov­něj­ší, se srdíč­kem atd. a tak v dru­hém díle uvi­dí­me i sou­tě­ží­cí, kte­rá pochá­zí z asij­ské země a jíd­lo při­pra­vu­je pod­le recep­tu své čes­ké tety. Tj. raj­ča­ta ochu­ce­ná asij­ský­mi pří­chu­tě­mi. Samozřejmě, že bude.

Také piz­zař, kte­rý si trouf­ne při­pra­vit piz­zu pro hlav­ní poro­tu, bude prv­ním v sou­tě­ži, kdo postou­pí. A to ne leda­ja­kou, ale upe­če­nou pří­mo v peci na piz­zu, s vlast­ním těs­tem a ingre­di­en­ce­mi. Důležité je, že piz­zu umí udě­lat kaž­dý, ale oprav­du dobrou piz­zu pozná­te. Když si udě­lá vlast­ní těs­to a umí správ­ně zkom­bi­no­vat jed­not­li­vé polož­ky piz­zy. Soutěžící samo­zřej­mě také postou­pí.

Nesmíme zapo­me­nout na „fra­jír­ka“ fit­ness tre­né­ra, kte­rý pod­le svých slov pova­žu­je za vyso­kou gastro­no­mii pou­hé sma­že­ní panen­ky s chřes­tem a mrkví. Samozřejmě, když poro­ta vidě­la toho­to namyš­le­né­ho chla­pí­ka, spí­še sprat­ka, vařit, oka­mži­tě ho vyho­di­la od plot­ny.

Druhá část byla také o pozná­vá­ní sou­tě­ží­cích a nepo­stu­pu­jí­cích, někte­ří z nich dosta­li v hodi­no­vé čás­ti dosta­tek času, někte­ří jen pár vte­řin.

Třetí dil bude také před­sta­ve­ním sou­tě­ží­cích a výbě­rem, abychom se dosta­li ke správ­né­mu počtu 16 sou­tě­ží­cích, kte­ří nako­nec v MasterChefovi něco před­ve­dou.

Jsem zkla­ma­ný, že v prv­ních dílech není vel­ké síto a že dru­hý nebo tře­tí díl už není ve slav­né kuchy­ni. Lidé oprav­du nechtě­jí vidět pří­běhy lidí, radě­ji vidí vaře­ní a to, jak si sou­tě­ží­cí pora­dí s daným pro­blé­mem.

Třetí díl bude také výbě­ro­vý, tak­že o něm urči­tě napíšu, budu mít čas se nad ním zamys­let a napsat krát­kou kri­ti­ku.

Snad se brzy dosta­ne­me do kuchy­ně na pořád­né vaře­ní, až se vybe­rou ti správ­ní kucha­ři - špat­ní se oddě­lí.

Photo © Archiv TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  MasterChef Česko


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50492 s | počet dotazů: 243 | paměť: 71763 KB. | 24.06.2024 - 04:17:52