Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Nový ročník MasterChef Česko slibuje dramatické změny a nekompromisní soutěž

Nový ročník MasterChef Česko slibuje dramatické změny a nekompromisní soutěž

FOTO: TV Nova
FOTO: TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizní kuli­nář­ská sou­těž MasterChef Česko se brzy vra­cí na obra­zov­ky a pod­le infor­ma­cí od porot­ce Radka Kašpárka se může­me těšit na oprav­du revo­luč­ní změ­ny. Nová řada sli­bu­je divá­kům rych­lou a nekom­pro­mis­ní jízdu, kte­rá si vyžá­dá tvr­dé roz­ho­do­vá­ní a rov­nou vyřa­ze­ní sou­tě­ží­cích.

Již od 30. srp­na se bude­me moci těšit na novou sezó­nu MasterChef Česko, kte­rá nám při­ne­se dra­ma­tic­ké změ­ny ve srov­ná­ní s pře­de­šlý­mi roč­ní­ky. Porotce Radek Kašpárek avi­zu­je, že letoš­ní roč­ník bude ješ­tě nároč­něj­ší a neú­pros­něj­ší než kdy dří­ve. „Takhle budou padat hla­vy!“ dodá­vá s tajem­ným úsmě­vem.

Hned na začát­ku sou­tě­že divá­ci pocí­tí prv­ní výraz­nou změ­nu. První čty­ři epi­zo­dy s cas­tingy budou zkrá­ce­ny a divá­ci uvi­dí pou­ze finá­lo­vou šest­náct­ku sou­tě­ží­cích. Tímto kro­kem se sou­těž stá­vá ješ­tě dyna­mič­těj­ší a rych­lej­ší, neboť z kaž­dé­ho dílu jed­no­ho sou­tě­ží­cí­ho čeká oka­mži­té vyřa­ze­ní.

Další změ­ny se dotknou epi­zod návra­tů a oblí­be­né rodin­né výzvy. Tyto prv­ky, na něž byli divá­ci zvyklí, ten­to­krát v sou­tě­ži chy­bět budou. Nová řada se zamě­ří na samot­nou sou­těž mezi talen­to­va­ný­mi kucha­ři a nepo­ne­chá pro­stor pro oddech a rela­xa­ci.

Jedním z pře­kva­pe­ní na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byla neú­čast dvou porot­ců Honzy Punčocháře a Přemka Forejta. Porotce Radek Kašpárek potvr­dil, že kvů­li natá­če­ní pořa­du „Souboj na talí­ři“ nebu­dou v nové řadě MasterChef Česko pří­tomni. I přes­to však Radek Kašpárek zůstá­vá v roli porot­ce a divá­ci se mohou těšit na jeho odbor­né a emo­tiv­ní hod­no­ce­ní sou­tě­ží­cích.

Radek Kašpárek ujis­til fanouš­ky, že si stá­le uží­vá roli porot­ce v MasterChefovi a jeho nad­še­ní z nové řady je patr­né. Soutěžící i divá­ci se tak mohou těšit na jeho cha­rak­te­ris­tic­ký komen­tář a sou­těž­ní duch. Navzdory jeho plá­nům na ote­vře­ní nové restau­ra­ce, zůstá­vá odda­ný sou­tě­ži MasterChef Česko.

Novou řadu oblí­be­né kuli­nář­ské sou­tě­že neza­po­meň­te sle­do­vat kaž­dou stře­du od 30. srp­na na Nově a dokon­ce s týden­ním před­sti­hem na Voyo. Očekává nás sku­teč­ně nekom­pro­mis­ní sou­těž­ní atmo­sfé­ra a sle­do­vá­ní talen­to­va­ných sou­tě­ží­cích, kte­ří budou bojo­vat o titul Mistra kucha­ře Česka.


Zdroj:  TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32835 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71759 KB. | 16.06.2024 - 13:39:08