Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!

Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!

Road2Perdicion
Road2Perdicion
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malý Mike Sullivan náho­dou u své­ho táty zahléd­ne pis­to­li. Do té doby on ani jeho mlad­ší bráš­ka netu­ší, čím si vlast­ně jejich táta vydě­lá­vá. Rozhodne se to tedy vypá­t­rat. Jeho zvě­da­vost má však kata­stro­fál­ní násled­ky.

Táta (Tom Hanks) je totiž poměr­ně úspěš­ný gan­gs­ter a pra­cu­je pro míst­ní­ho mafi­án­ské­ho bos­se Johna Rooneyho (Paul Newman). Za záplet­kou fil­mu sto­jí cel­kem 4 lidé. Connor Rooney (Daniel Craig), vrah a neschop­ný syn staré­ho Johna; malý Mike, kte­rý je svěd­kem vraž­dy; Michael Sullivan, Mikeův táta, kte­ré­ho má sta­rý Rooney radě­ji než své­ho vlast­ní­ho syna a kte­rý je vyhlá­še­nou posta­vou své­ho obo­ru. A koneč­ně samot­ný Rooney, kte­rý se trá­pí nad neschop­nos­tí své­ho syna a boju­je sám se sebou, zda obě­to­vat syna nebo své­ho nej­lep­ší­ho muže.

Connor páchá jed­nu koni­nu za dru­hou. V afek­tu zastře­lí člo­vě­ka, čehož je svěd­kem malý Mike. Aby Mike „mlčel“, roz­hod­ne se ho zabít. Ani to však není scho­pen udě­lat pořád­ně a mís­to Mikea zabi­je jeho bra­t­ra a mat­ku, čímž pro­ti sobě, a tím i pro­ti své­mu otci, poštve nesmír­ně schop­né­ho a po pomstě tou­ží­cí­ho Sullivana. Ten je již během své­ho živo­ta zřej­mou legen­dou. Starý pán Sullivana zná a nezbý­vá mu než se mod­lit „Bůh nás ochra­ňuj“.

Road to Perdition je kla­sic­ká gan­ges­ter­ka z Ameriky 30. let, v níž pro­ti sobě ovšem nesto­jí dva gan­gy, ale gang pro­ti své­mu nej­lep­ší­mu muži a jeho syno­vi. Je to pro­stře­dí, v němž se nave­nek všich­ni tvá­ří a cho­va­jí tak nějak důstoj­ně a ele­gant­ně, ale při­tom jsou to drs­ní chla­pi.

Kromě pro­myš­le­né hon­by za pomstou je také mož­né sle­do­vat poma­lu se mění­cí vztah Sullivana a Mikea. Sullivan byl do té doby jen přís­ným otcem, kte­rý byl sice scho­pen rodi­nu sluš­ně zajis­tit, ale moc o ní nevě­děl. Teprve spo­leč­né neštěs­tí a násled­ný hon za pomstou oba stme­lí. Z malé­ho klu­ka se stá­vá rov­no­cen­ný part­ner, kte­rý otci spo­leh­li­vě pomá­há plnit jeho plán.

Kdo nako­nec z celé­ho boje vyváz­ne ve zdra­ví a kdo ho zapla­tí živo­tem nebu­du pro­zra­zo­vat. Konec však nepat­ří do kla­sic­ké ame­ric­ké kate­go­rie.


Podívejte se na hodnocení Road to Perdition na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95586 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71634 KB. | 17.06.2024 - 21:39:24