Kritiky.cz > Recenze knih > Pohlednice z Itálie - Skrývají staré dopisy klíč ke šťastné budoucnosti?

Pohlednice z Itálie - Skrývají staré dopisy klíč ke šťastné budoucnosti?

211151 350 0 fit
211151 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete si na vlast­ní kůži zažít krás­nou slun­nou Itálii? Tak prá­vě vám je určen román z pera Alex Brownové s názvem Pohlednice z Itálie. 

Grace Quinnová se po nevy­da­ře­ném vzta­hu sna­ží odra­zit ode dna, ale nějak se jí to neda­ří. Má nemoc­nou mat­ku, o kte­rou se sama sta­rá a při­tom cho­dí do prá­ce. Pracuje pro fir­mu, kte­rá pro­na­jí­má skla­do­vé pro­sto­ry lidem. Věnuje se jejich vyklí­ze­ní a hle­dá v pozůsta­los­ti řadu věcí, kte­ré musí někam umís­tit a musí najít jejich maji­te­le. Jednou se podí­lí na vyklí­ze­ní skla­du Connie Levinové. Najde zde něko­lik dopi­sů, ale pře­de­vším deník, díky němuž má zase tu chuť žít. Z dopi­sů i dení­ku, do kte­ré­ho se hned pono­ří, se dozví­dá his­to­rii té nezná­mé Connie, jak žila za dru­hé svě­to­vé vál­ky, jakou měla lás­ku, co vše jí potka­lo. Grace chce najít rodi­nu po Connie a jejich maje­tek jim pře­dat. S pomo­cí kole­gy se vypra­ví do Itálie, do míst, kde Connie žila, do růžo­vé vily a nád­her­né Itálie. Podaří se jí vypá­t­rat její rodi­nu a dozví se, jak to všech­no bylo? Dokáže Grace změ­nit svůj život a srov­nat se se svou mat­kou? Co jí v Itálii vlast­ně čeká? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a vyprav­te se spo­leč­ně se mnou na pří­jem­nou ces­tu s rozuz­le­ním na kon­ci. Možná se bude­te divit.

Kniha se mně moc líbi­la a urči­tě ji dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Itálie, také těm, co mají rádi romá­ny z dru­hé svě­to­vé vál­ky, tak jako já jsem si je moc oblí­bi­la. Kniha je roz­dě­le­na na 23 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem, vyni­ka­jí­cím recep­tem na dezert Babka, podě­ko­vá­ním a roz­ho­vo­rem s autor­kou Alex Brownovou.

Čeká vás pou­ta­vé, dojem­né čte­ní, roman­tic­ký pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou, kte­rý si zami­lu­je­te již od prv­ní stra­ny. Způsob jakým autor­ka vyprá­ví je veli­ce pří­jem­ný a zají­ma­vý. Někdy sta­čí oprav­du se zpo­ma­lit, uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to vlast­ně při­ná­ší. U romá­nu jsem se vůbec nenu­di­la. Toto je prv­ní román od této autor­ky a urči­tě si veli­ce ráda pře­čtu dal­ší.

Několik slov o autor­ce:

Alex Brownová je brit­ská autor­ka a pub­li­cist­ka. Léta pra­co­va­la ve finanč­nic­tví a v roce 2006 zača­la svý­mi zku­še­nost­mi z kor­po­rát­ní­ho svě­ta bavit čte­ná­ře novin The London Paper v popu­lár­ním sati­ric­kém sloup­ku Holka z měs­ta. Články a povíd­ka­mi poté zača­la při­spí­vat do celé řady časo­pi­sů, mj. Primy nebo Cosmopolitanu.

Její spi­so­va­tel­ská kari­é­ra rake­to­vě odstar­to­va­la v roce 2014 tzv. carring­ton­skou sérií, ode­hrá­va­jí­cí se v obchod­ním domě v ospa­lém pří­moř­ském měs­teč­ku. Od té doby stih­la napsat dal­ších pět romá­nů a tři nove­ly a všech­ny se pra­vi­del­ně umís­ťu­jí v žeb­říč­cích best­selle­rů ve Velké Británii i mimo ni.

Ukázka z kni­hy:

Bylo pon­děl­ní pra­cov­ní odpo­led­ne a Grace byla pono­ře­na do jiné­ho, o pozná­ní úžas­něj­ší­ho svě­ta, kde se běž­ně ode­hrá­va­ly večír­ky na palu­bách jachet na úchvat­né ital­ské Riviéře, popí­je­lo se limon­cello a všu­de pano­val čis­tý půvab. Connie byla šťast­ná, vmí­si­la se mezi ital­skou sme­tán­ku a sezná­mi­la se s novou pří­tel­ky­ní: okouz­lu­jí­cí, tem­pe­ra­ment­ní Italkou, kte­ré kvů­li její lás­ce k šam­paň­ské­mu všich­ni pře­zdí­va­li Cristal.

Grace opa­tr­ně obrá­ti­la list dení­ku v čer­ve­né kože­né vaz­bě se zla­tým mono­gra­mem CD na pře­ba­lu a dych­ti­vě pokra­čo­va­la ve čte­ní, aby zjis­ti­la, že pobyt jako by při­po­mí­nal „Elizabeth Taylorovou a Richarda Burtona na dovo­le­né v Portofinu v době jejich vrchol­né slá­vy“. Zdálo se, že Connie žila svůj sen, jako by se sta­la sou­čás­tí neu­vě­ři­tel­ně roman­tic­ké­ho holly­wo­od­ské­ho fil­mu.

 

„Nejlepší věc, kte­ré se v živo­tě může­te držet, je držet se jeden dru­hé­ho.“

Audrey Hepburnová

Autor: Alex Brownová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7625-115-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57701 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72112 KB. | 19.04.2024 - 18:35:12