Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Kouzlo a nebezpečí Monty Pythonova humoru: Příběhy Terryho Jonese z natáčení „Svatého grálu“

Kouzlo a nebezpečí Monty Pythonova humoru: Příběhy Terryho Jonese z natáčení „Svatého grálu“

Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Terry Jones v prv­ní epi­zo­dě „Monty Pythonova léta­jí­cí­ho cir­ku­su“: „Měli jsme pub­li­kum slo­že­né z důchod­ců, kte­ří si mys­le­li, že se při­šli podí­vat na cir­kus. S Grahamem jsme děla­li prv­ní skeč - skeč o léta­jí­cích ovcích - a moc reak­cí na něj neby­lo. Jen zma­te­ní důchod­ci. Také jsme se báli, že se nikdo nebu­de smát, když jsme děla­li „(Monty Python a) Svatý grál“ (1975). Ukázali jsme to pub­li­ku inves­to­rů. Prvních pět minut se smá­li, pak bylo po celý zby­tek fil­mu abso­lut­ní ticho. Byl to jeden z nej­hor­ších veče­rů.“

Při jed­nom z prv­ních pro­mí­tá­ní fil­mu „Monty Python a Svatý grál“ před živým pub­li­kem si spo­lu­au­tor scé­ná­ře a spo­lu­re­ži­sér Terry Jones vši­ml, že když během vti­pů hra­je hud­ba, smí­chu divá­ků výraz­ně uby­lo. Vrátil se zpět a hud­bu při kaž­dé poin­tě vystři­hl. Při dal­ších pro­jek­cích si vši­ml, že se výraz­ně zvý­šil počet pozi­tiv­ních reak­cí divá­ků na vti­py. Od té doby vždy, když reží­ro­val, neza­po­mněl hud­bu u vtip­ných pasá­ží vypnout.

Podle Jonese scé­na s Launcelotem a Concordem vyža­do­va­la dva­cet zábě­rů. Zatímco dru­hý záběr byl doko­na­lý, kame­ra­man si vši­ml, že v poza­dí je spous­ta kou­ře. V jed­nu chví­li roz­či­le­ný John Cleese zavtip­ko­val: „No, byl ten kouř dost vtip­ný?“

„Komedie je nebez­peč­ná zále­ži­tost. Pokud lidem něco při­pa­dá vtip­né, jste v poho­dě. Ale ve chví­li, kdy udě­lá­te něco, co má být vtip­né, a něko­mu to vtip­né nepři­jde, naštve se. Je to sko­ro, jako by jim vadi­lo, že jste se je sna­ži­li roze­smát a nepo­ved­lo se vám to. Nikdo neo­de­jde z prů­měr­né­ho před­sta­ve­ní „Hamleta“ roz­zu­ře­ný, pro­to­že ho to neroz­bre­če­lo. Ale poslech­ně­te si lidi, kte­ří odchá­ze­jí z kome­die, kte­rá je nero­ze­smá­la.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Terry Jonesi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31250 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72228 KB. | 16.04.2024 - 22:58:39