Kritiky.cz > Názory a komentáře

Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?

Lze vás vůbec v této amo­rál­ní době šoko­vat? A pokud ne, proč čte­te čtvr­tou recen­zi na film, kte­rý jste již dáv­no vidě­li? Je Miloš Zeman sku­teč­ně jeze­vec? To a dal­ší zásad­ní otáz­ky... Read more »

Premiere versus Cinema

Read more »

Dawsonův PSYCHO svět

Ať žije Amerika a naiv­ní čes­ký divák. Read more »

Přijímačky na FAMU

Znáte ten pocit, kdy něco vidí­te či sly­ší­te, a řek­ne­te si: To bych zvlá­dl taky, a lépe. Například, když člo­věk sle­du­je čes­ký film. To se i sám od sebe v hla­vě zro­dí otaz­ník: „Co... Read more »

Český film 04

Rok 2004 skon­čil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno poli­tic­kých zále­ži­tos­tí, plno pří­rod­ních pohrom, plno kul­tur­ních udá­los­tí, a v kinech pro­běh­lo i plno čes­kých fil­mů. Většinou jejich spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je kome­die nebo­li... Read more »

PÁN KOMERCE A HARRY MACHR

V sou­vis­los­ti s nad­chá­ze­jí­cí „význam­nou“ udá­los­tí, kdy se na obra­zov­ce TV NOVA obje­ví prv­ní díl Pána prs­te­nů, Společenstvo prs­te­nu, jsem tro­chu oprášil sta­ré sou­bo­ry na svém dis­ku a našel člá­nek, kte­rý... Read more »

Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze

Tak a je to tady! Téměř po půlroč­ním hle­dá­ní, Česko koneč­ně našlo svou SuperStar. Hledání to neby­lo vůbec jed­no­du­ché a mnoh­dy nás stá­lo hod­ně ner­vů a peněz. Nakonec se ta pra­vá však našla... Read more »

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

Další skvě­lý komen­tář 🙂 Read more »

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Máte nesko­na­lou prav­du Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým... Read more »
Stránka načtena za 3,12624 s | počet dotazů: 203 | paměť: 47046 KB. | 14.07.2024 - 21:42:23