Kritiky.cz > Ze života > Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Bing AI
Bing AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stres, napě­tí a trau­ma jsou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Někdy se s nimi doká­že­me vyrov­nat, jin­dy nám způ­so­bu­jí pro­blémy v oblas­ti fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho zdra­ví. Existuje však jed­no­du­chá a účin­ná meto­da, jak se zba­vit nega­tiv­ních dopa­dů stre­su a trau­ma­tu na naše tělo i mysl. Jmenuje se meto­da TRE a spo­čí­vá v akti­va­ci při­ro­ze­né­ho refle­xu sva­lo­vé­ho tře­su.

Metoda TRE je zkrat­ka pro Tension & Trauma Release Exercises, což zna­me­ná cvi­če­ní na uvol­ňo­vá­ní napě­tí a trau­ma­tu. Jedná se o spe­ci­ál­ní meto­du prá­ce s tělem, kdy se sérií jed­no­du­chých cvi­ků akti­vu­je při­ro­ze­ný reflex sva­lo­vé­ho tře­su. Třesení uvol­ňu­je pře­by­teč­né napě­tí ve sva­lech a pomá­há uklid­nit ner­vo­vý sys­tém. Techniku zave­dl Dr. David Berceli, PhD.

Metoda TRE pomá­há redu­ko­vat pro­blémy se spán­kem, boles­ti sva­lů a zad, zvy­šo­vat vita­li­tu, ener­gii a pozi­tiv­ní nála­du, pod­po­ro­vat rela­xa­ci a medi­ta­ci, zvy­šo­vat imu­ni­tu a cel­ko­vé zdra­ví a mno­ho dal­ší­ho. Metoda TRE je vhod­ná pro kaž­dé­ho, kdo chce zlep­šit svou kva­li­tu živo­ta a zba­vit se nega­tiv­ních emo­cí a vzpo­mí­nek.

Pokud vás meto­da TRE zau­ja­la a chce­te se ji nau­čit, může­te navští­vit někte­rý z kur­zů nebo worksho­pů, kte­ré pořá­da­jí cer­ti­fi­ko­va­ní lek­to­ři meto­dy TRE. Například na webu meto­da tre najde­te nabíd­ku kur­zů v Praze i jin­de v České repub­li­ce. Na webu také najde­te více infor­ma­cí o meto­dě TRE, jejím půvo­du, prin­ci­pu a výho­dách.

Metoda TRE je jed­no­du­chá, bez­peč­ná a efek­tiv­ní meto­da na uvol­ňo­vá­ní napě­tí a trau­ma­tu. Pokud chce­te zažít pocit hlu­bo­ké rela­xa­ce, har­mo­nie a poho­dy, nevá­hej­te se při­hlá­sit na někte­rý z kur­zů tre pra­ha a objev­te sílu sva­lo­vé­ho tře­su.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11966 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72138 KB. | 22.04.2024 - 14:50:33