Kritiky.cz >

Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC

Na scé­ně se obje­vil nový kana­bi­no­id opře­de­ný tajem­stvím. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zdá mít podob­né účin­ky jako THC, na roz­díl od něj je však legál­ní. Kde se vza­lo HHC, jak... Read more »

Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu

Stres, napě­tí a trau­ma jsou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Někdy se s nimi doká­že­me vyrov­nat, jin­dy nám způ­so­bu­jí pro­blémy v oblas­ti fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho zdra­ví. Existuje však jed­no­du­chá a účin­ná meto­da, jak se zba­vit nega­tiv­ních... Read more »

Síla správného okamžiku

Chcete poznat svůj sku­teč­ný CHRONOTYP, díky kte­ré­mu bude­te znát, kdy je pro vás nej­lep­ší čas na jíd­lo, běhá­ní, cvi­če­ní či důle­ži­tý pra­cov­ní roz­ho­vor napří­klad ohled­ně zvý­še­ní pla­tu? Že ano? Tak... Read more »

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - relaxace, komunikace, týmová práce

Stres je při­ro­ze­ná reak­ce na zátěž. Práce uči­tel­ky v mateř­ské ško­le kla­de na peda­go­gy vel­ké náro­ky. Umět pra­co­vat nejen s dět­mi, ale s rodi­či, svý­mi kole­gy­ně­mi, či kole­gy, také vede­ním i škol­ní inspek­cí. Velké... Read more »

Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen

Tato kni­ha od nej­po­pu­lár­něj­ší lek­tor­ky jógy a autor­ky blo­gu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspi­ro­vat, ale záro­veň vám jógu před­sta­ví z něko­li­ka úhlů pohle­du a zce­la urči­tě vás pohl­tí tak,... Read more »

Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí

Dnešní uspě­cha­ná doba, mno­ho krouž­ků a akti­vit, kte­ré děti mají při pří­cho­du ze škol­ky či ško­ly, čas­to i vel­mi aktiv­ní způ­sob trá­ve­ní vol­né­ho času rodi­ny, to jsou pří­či­ny toho, že jsou děti neklid­né,... Read more »

„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

„Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové Pokud nemá­te ješ­tě kou­pe­ný diář na příští rok, zkus­te jej radě­ji vymě­nit za „Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod... Read more »

Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní... Read more »

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy... Read more »

Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic

Kočky, jejich moud­rost, pití čaje, rov­no­vá­ha – co mají tyto tři slov­ní spo­je­ní spo­leč­né­ho? Určitě to, že prá­vě to mohou být klí­čo­vá slo­va, kte­rá vás napad­nou, až si obál­ku... Read more »
Stránka načtena za 2,83587 s | počet dotazů: 191 | paměť: 48003 KB. | 18.05.2024 - 05:09:35