Kritiky.cz > Recenze knih > Mystický léčitel

Mystický léčitel

288948077 10220119054198713 390306522022316625 n
288948077 10220119054198713 390306522022316625 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud vás někdy napadlo, že by neby­lo vůbec špat­né poznat tajem­ství někte­rých chro­nic­kých nemo­cí a jejich léčbu, jste na správ­ně adre­se! 

Kniha  Mystický léči­tel od Anthonyho Williama (auto­ra best­selle­ro­vé řady Mystický léči­tel: léči­vá síla ovo­ce a zele­ni­ny, Štítná žlá­za, Játra, Šťáva z řapí­ka­té­ho cele­ru a DETOX jako ces­ta ke zdra­ví), jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s., vás doko­na­le zasvě­tí do těch­to „pro nor­mál­ní­ho člo­vě­ka“ skry­té­ho svě­ta plné­ho tajem­ství.
„UZDRAVTE SE! UŽASNĚTE, JAK JE TO SNADNÉ.“
Na stán­kách této kni­hy se od samot­né­ho léči­te­le dozví­te, jak to všech­no vlast­ně fun­gu­je, o jeho vlast­ní minu­los­ti a postup­ném zís­ká­vá­ní zku­še­nos­tí, pood­ha­lí vám tajem­ství základ­ních infor­ma­cí týka­jí­cích se  jed­not­li­vých nemo­cí a sta­vů, a záro­veň vám před­lo­ží i pří­rod­ní řeše­ní vedou­cí k vylé­če­ní někte­rých nemo­cí.
Toto roz­ší­ře­né vydá­ní navíc obsa­hu­je napří­klad vysvět­le­ní, jakým způ­so­bem se viry pojí s chro­nic­ký­mi one­moc­ně­ní­mi, před­klá­dá zre­vi­do­va­ný seznam doplň­ků stra­vy a jejich dáv­ko­vá­ní tak, aby odpo­ví­da­ly infor­ma­cím z kni­hy Mystický léči­tel: Detox jako ces­ta ke zdra­ví.
Přidána je i kapi­to­la obsa­hu­jí­cí důle­ži­té instruk­ce pro uží­va­ní doplň­ků stra­vy a zlep­še­ní imu­ni­ty, roz­ší­ře­ný návod na osm­a­dva­ce­ti­den­ní detox, včet­ně návr­hu jídel­níč­ku s 45 barev­ný­mi foto­gra­fie­mi a v nepo­sled­ní řadě i podrob­něj­ší návod na uzdra­ve­ní duše a medi­tač­ní tech­ni­ky. Čtenář se má roz­hod­ně na co těšit, a urči­tě bude z této kni­hy nad­še­ný stej­ně jako já.
Mystický léči­tel je vel­mi dob­ře napsa­ná kni­ha, kte­rá se krás­ně čte a doslo­va vás pohl­tí. Poskytne vám vel­mi uce­le­né infor­ma­ce potřeb­né k tomu, abys­te moh­li chrá­nit nejen sebe ale i celou svo­ji rodi­nu před růz­ný­mi civi­li­zač­ní­mi nemo­ce­mi.
„Cesta do mys­li a duše pra­vé­ho léči­te­le, to je lep­ší než let do vesmí­ru.“
Kniha „Mystický léči­tel“ má roz­hod­ně co nabíd­nout, a to doslo­va všem bez ohle­du na to, jakou stra­vu, die­tu nebo výži­vo­vý sys­tém dodr­žu­je. Je pros­tě urče­na kaž­dé­mu, kdo chce zís­kat nej­no­věj­ší dostup­né vědo­mos­ti z oblas­ti léče­ní.
„Otevřel sesho­ra dve­ře lidem, aby dosta­li odpo­vě­di a moh­li se léčit a vzít si zpět své živo­ty.“ 
Kniha je pře­hled­ně roz­dě­le­na do čtyř vel­kých čás­tí. V prv­ní z nich pojme­no­va­né „Kde to všech­no zača­lo“ vás autor sezná­mí s pří­bě­hem, jak se stal léči­te­lem a pood­ha­lí vám prav­du o někte­rých ze „záhad­ných nemo­cí“.
Druhá část s názvem „Skrytá epi­de­mie“ se zamě­řu­je na někte­ré ze závaž­ných cho­rob a jejich minu­lost, to jak půso­bí na lid­ský orga­nis­mus, jak se zjiš­ťu­jí pomo­cí lékař­ských tes­tů a jak se léčí. Nakonec pora­dí jed­not­li­vé dru­hy potra­vin a byli­nek, kte­ré bys­te měli jíst a čemu se nao­pak vyva­ro­vat.
Ve tře­tí kapi­to­le „Tajemství dal­ších záhad­ných nemo­cí“ si autor vzal na paškál nej­ty­pič­těj­ší a nej­roz­ší­ře­něj­ší civi­li­zač­ní nemo­ci, s nimiž se vět­ši­nou lid­stvo potý­ká.
A posled­ní část „Cesta k uzdra­ve­ní“ obsa­hu­je léči­vé recep­ty jako pod­po­ra a moti­va­ce v podo­bě 4týdenního léčeb­né­ho pro­čis­tě­ní včet­ně barev­ných foto­gra­fií. Kromě toho samo­zřej­mě nechy­bí ani tech­ni­ky důle­ži­té pro léče­ní „pora­ně­né“ duše a duchov­ní pod­po­ra sho­ra pro­střed­nic­tvím medi­ta­ce, tech­nik pro zdra­ví duše a anděl­ských pomoc­ní­ků.
Mě osob­ně se v této úvod­ní kni­ze nej­ví­ce líbi­ly tech­ni­ky pro „ozdra­vě­ní a rege­ne­ra­ci“ duše, jež by kaž­dý z nás měl zařa­dit do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta., aby se pak mohl cítit šťast­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší.
Samotné shr­nu­tí hod­no­ce­ní bych asi, kro­mě toho, že je to kni­ha plná infor­ma­cí, kte­ré před­běh­ly svou dobu, nevy­já­d­ři­la lépe, než sám autor:
„Pravda o svě­tě, o nás samých, o živo­tě, o jeho smys­lu - to všech­no při­chá­zí s uzdra­ve­ním. A prav­du o uzdra­ve­ní teď drží­te ve svých rukou.“ (Anthony William, mystic­ký léči­tel)
Mystický léči­tel (úvod­ní kni­ha)
Napsal: Anthony William
Přeložila: Eva Fuková
Vydala GRADA Publishing, a.s, pod znač­kou METAFORA 
Druhé roz­ší­ře­né vydá­ní, Praha, 2022
Počet stran: 511
ISBN: 978-80-7625-212-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47287 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71781 KB. | 16.06.2024 - 15:02:56