Kritiky.cz > Ze života > HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC

HHC
HHC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Co je HHC a proč je tak popu­lár­ní? Jaké jsou jeho hlav­ní vlast­nos­ti a účin­ky? Kde se dá kou­pit kva­lit­ní HHC onli­ne?

Hlavní body:

HHCP

 1. Co je to HHC?
 • HHC je zkrat­ka pro hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol, což je syn­te­tic­ký kana­bi­no­id s podob­nou struk­tu­rou jako THC.
 • HHC se zís­ká­vá z kono­pí hyd­ro­ge­na­cí THC nebo deri­va­cí z CBD.
 • HHC má něko­lik výhod opro­ti THC: je méně psy­cho­ak­tiv­ní, nena­ru­šu­je psy­cho­mo­to­ric­ké schop­nos­ti, není dete­ko­va­tel­ný běž­ný­mi tes­ty na dro­gy a nepod­lé­há dro­go­vé legisla­ti­vě.
 1. Jaké má účin­ky HHC?
 • HHC půso­bí na stej­né recep­to­ry v těle jako THC a má podob­né účin­ky.
 • HHC může pomo­ci s chro­nic­kou boles­tí, ztrá­tou chu­ti k jídlu, depre­sí nebo úzkos­tí.
 • HHC také může vyvo­lat pocit eufo­rie, rela­xa­ce nebo kre­a­ti­vi­ty.
 1. Jaké jsou for­my a pro­duk­ty s obsa­hem HHC?
 • HHC se dá najít v růz­ných for­mách, jako jsou kvě­ty, gum­mies, coo­kies, vape peny nebo extrak­ty.
 • HHC kvě­ty jsou spe­ci­ál­ní druh konop­ných kvě­tů, kte­ré obsa­hu­jí 20% HHC mís­to THC. Mají sil­nou vůni a chuť a nabí­ze­jí růz­né pří­chu­tě jako la mota, spa­ce can­dy nebo 7th hea­ven.
 • HHC gum­mies jsou žela­ti­no­vé bon­bo­ny s obsa­hem 25 mg HHC v jed­né kos­tič­ce. Mají ovoc­né pří­chu­tě jako man­go, man­da­rin­ka nebo lit­chi.
 • HHC coo­kies jsou sušen­ky s čoko­lá­do­vý­mi kous­ky a obsa­hem 500 mg vyso­ce kva­lit­ní­ho HHC. Jsou vhod­né pro snad­né dáv­ko­vá­ní a dlou­ho­tr­va­jí­cí efekt.
 • HHC vape peny jsou jed­no­rá­zo­vé vapo­ri­zač­ní pero s 99% extrak­tem z hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu. Jsou dostup­né v růz­ných pří­chu­tách jako koko­so­vá, citró­no­vá nebo žvý­kač­ko­vá.
 • HHC extrak­ty jsou kon­cen­t­ro­va­né lát­ky s obsa­hem 95% čis­té­ho hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu a ter­pe­nů. Jsou vhod­né pro dab­bing nebo vapo­ri­za­ci.
 • HHC vapo­ri­zé­ry jsou zaří­ze­ní podob­ná e-cigaretám, kte­rá obsa­hu­jí car­trid­gy s vyso­kým obsa­hem HHC a ter­pe­nů. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zís­ká­vá na zce­la pří­rod­ní bázi extrak­cí z kono­pí a jeho funk­ce jsou podob­né jako u CBD. HHC je účin­ným pomoc­ní­kem od boles­tí, zlep­šu­je kva­li­tu spán­ku, odbou­rá­vá stres a potla­ču­je úzkost
 • HHC kvě­ty jsou odrů­dy kono­pí, kte­ré se na kon­ci pro­ce­su obohatí/postříkají HHC extrak­tem. Obsah HHC se u kvě­tů může pohy­bo­vat od 13-20% a samo­zřej­mě tako­vé kvě­ty obsa­hu­jí ješ­tě i konop­nou lát­ku CBD


 1. Kde se dá kou­pit kva­lit­ní a legál­ní zdroj pro­duk­tů s obsa­hem hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu onli­ne?
 • Pokud hle­dá­te kva­lit­ní a legál­ní zdroj pro­duk­tů s obsa­hem hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu onli­ne, navštiv­te eshop CBD24.CZ a objev­te jeho širo­kou nabíd ku.
 • CBD24.CZ je eshop s CBD pro­duk­ty top kva­li­ty za rozum­nou cenu. Nabízí také novin­ku na trhu - pro­duk­ty s obsa­hem hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu (HCC).
 • Všechny pro­duk­ty jsou tes­to­va­né a cer­ti­fi­ko­va­né labo­ra­to­ře­mi a pochá­zí od reno­mo­va­ných výrob­ců. Můžete si vybrat pod­le svých pre­fe­ren­cí a potřeb.
 • Eshop CBD24.CZ nabí­zí také akč­ní ceny a rych­lé dodá­ní do 1- 2 pra­cov­ních dnů .

Závěr: HHC je nový kana­bi­no­id s podob­ný­mi účin­ky jako THC, ale s něko­li­ka výho­da­mi. HHC je méně psy­cho­ak­tiv­ní, nena­ru­šu­je psy­cho­mo­to­ric­ké schop­nos­ti, není dete­ko­va­tel­ný běž­ný­mi tes­ty na dro­gy a nepod­lé­há dro­go­vé legisla­ti­vě. HHC může pomo­ci s chro­nic­kou boles­tí, ztrá­tou chu­ti k jídlu, depre­sí nebo úzkos­tí. HHC se dá najít v růz­ných for­mách, jako jsou kvě­ty, gum­mies, coo­kies, vape peny nebo extrak­ty. Pokud hle­dá­te kva­lit­ní a legál­ní zdroj pro­duk­tů s obsa­hem hexa­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu onli­ne, navštiv­te eshop CBD24.CZ a objev­te jeho širo­kou nabíd­ku. Využijte také akč­ní ceny a rych­lé dodá­ní do 1-2 pra­cov­ních dnů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33464 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71631 KB. | 24.06.2024 - 06:38:36