Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Moje neviditelná sestra – komedie s klasickou zápletkou

Moje neviditelná sestra – komedie s klasickou zápletkou

Photo © Disney Channel / Cook Allender
Photo © Disney Channel / Cook Allender
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodinná kome­die reži­sé­ra Paula Hoena, z jehož díl­ny pochá­zí mimo jiné Táta v tra­pu (2009), Vnitřní zář (2012) nebo Dokonalý KLUK (2014), se hemží pře­vle­ky, vtip­ný­mi hláš­ka­mi i roman­ti­kou.

Jsou odliš­né, a pře­ce tak blíz­ké. Sestry Cleo (Rowan Blanchard) a Molly (Paris Berelc), stu­dent­ky stej­né střed­ní ško­ly. Mladší Cleo, nada­ná na che­mii, dosta­ne od vyu­ču­jí­cí­ho za úkol, aby zkrys­ta­li­zo­va­la nezná­mou lát­ku. V prů­bě­hu poku­su se jí pove­de zne­vi­di­tel­nit můru, již však omy­lem spolk­ne spo­lu se zázvo­ro­vým šumá­kem její star­ší sest­ra. Tím se rov­něž sta­ne nevi­di­tel­nou.

Na násle­du­jí­cí den je však naplá­no­vá­no důle­ži­té utká­ní lakro­so­vé­ho týmu, kte­rý vede. Z toho­to důvo­du požá­dá Cleo, aby se v kos­tý­mu maso­pust­ní Dorotky z pohád­ky Čaroděj ze země Oz účast­ni­la celé­ho vyu­čo­vá­ní za ni, zatím­co ji její nevi­di­tel­ná pří­buzná dopro­vá­zí. Přestože si Cleo vždy při­pa­da­la zastí­ně­ná, neob­lí­be­ná i nedo­ko­na­lá, musí ji i přes svůj strach zastou­pit a záro­veň najít způ­sob, jak ji opět zvi­di­tel­nit.

Komedie pro malé divá­ky je plná neče­ka­ných situ­a­cí, vese­lých momen­tů i dojem­ných chvil. Je tam zkrát­ka vše, co se od toho­to typu fil­mu oče­ká­vá. Protože se ode­hrá­vá v době Halloweenu, není zde nou­ze o kos­týmy a rádo­by stra­ši­del­né rekvi­zi­ty.

Ve sním­ku nevy­stu­pu­je žád­ná zápor­ná posta­va, přes­to však nechy­bí dosta­tek děje. Ostatní figu­ry nám mohou při­pa­dat tro­chu naiv­ní a málo pro­pra­co­va­né, přes­to však je mož­né si je oblí­bit a držet jim pal­ce od začát­ku do kon­ce. Objevuje se kla­sic­ké téma zámě­ny  osob s odliš­ný­mi cha­rak­te­ro­vý­mi vlast­nost­mi. Vítězí pak síla přá­tel­ství, soudrž­nost, lás­ka a sna­ha pomo­ci dru­hé­mu i za cenu vlast­ní­ho ohro­že­ní.

Snímek má milou atmo­sfé­ru, kte­rá v divá­ko­vi zůstá­vá ješ­tě dlou­ho po zhléd­nu­tí.


  • Název: Moje nevi­di­tel­ná sest­ra
  • Původní název: Invisible Sister
  • Žánr: Dobrodružný/Komedie/Fantasy
  • USA, 2015, 90 min
  • Režie: Paul Hoen
  • Scénář: Matt Eddy, Billy Eddy
  • Kamera: Suki Medencevic
  • Hudba: Deborah Lurie
  • Hrají: Rowan Blanchard, Karan Brar, Scott Reeves, Tiffany Forest, Scott Gulino, Devin Posey, Nazeema Bartek, Andrea Vittoria Alvarado
  • Hodnocení: 70 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23657 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71984 KB. | 21.02.2024 - 08:37:08