Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead: World Beyond

Photo © AMC
Photo © AMC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní seri­ál The Walking Dead skon­čil loni v lis­to­pa­du a já si vzpo­mněl na ten­to ztra­ce­ný člá­nek, kte­rý jsem vytvo­řil krát­ce po vydá­ní spin-offu „The World Beyond“. Když jsem zmer­čil ozná­me­ní o novém seri­á­lu z Walking Dead uni­ver­za, měl jsem poci­ty roz­po­ru­pl­né, ale na seri­ál jsem se těšil.

Bude to zase něco nové­ho. A jeli­kož jsem oba před­cho­zí nadob­ro ode­psal, nové­mu poči­nu jsem chtěl dát šan­ci... Příběh se ode­hrá­vá mno­ho let po zom­bie apo­ka­ly­p­se, kdy sle­du­je­me pří­běh mla­dých hrdi­nů z baš­ty v uni­ver­zit­ním kam­pu­su. Tam zís­ká­va­jí všech­ny zna­los­ti pro pře­ži­tí, tedy kro­mě zabí­je­ní zom­bí­ků... První ne. Hned v pilot­ním dílu nám před­sta­ví „Občanskou repub­li­ku“, což je pros­tě od pohle­du fašis­tic­ká orga­ni­za­ce. V tu chví­li ješ­tě neví­me, že nejsou hod­ní. Ale tak něco, co se jme­nu­je „Občanská repub­li­ka“ pros­tě musí být fašis­ti. (A samo­zřej­mě jsou.)

Takže je jas­né, že nápl­ní děje opět nebu­de boj pro­ti zom­bí­kům, ale kla­sic­ký střet mezi pře­ži­vší­mi. Druhé ne. A jak bývá ve Walking Dead uni­ver­zu zvy­kem, zom­bí­ci tu stá­le nejsou zom­bí­ci, ale ten­to­krát „empties“. Nevím proč, ale ten­to název mě nesku­teč­ně vytá­čel. Ve Fear the Walking Dead jim říka­li „infec­ted“. Budiž. Rick z kla­sic­ké­ho TWD jim říkal „wal­kers“. Ideální jmé­no. Jenže sem muse­li nacpat zase něco jiné­ho. Třetí ne.

Tedy kro­mě fak­tu, že hlav­ní hrdi­no­vé jsou totál­ně nezá­živ­ní, pří­běh je na úrov­ní dob­ro­drůža pro před­škol­ní děti a zom­bí­ci by v seri­á­lu vlast­ně nemu­se­li figu­ro­vat.

Chápu, že najít cha­risma­tic­ké her­ce, jak byl napří­klad Daryl, či abso­lut­ně ohav­né­ho padou­cha typu Negan, už asi není dost dob­ře mož­né, ale... Mohli dát na kon­kur­zu šan­ci více lidem a tře­ba by něko­ho našli.

Fanoušci The Walking Dead si v tom­to seri­á­lu mož­ná zalí­be­ní najdou, ale můj pří­pad to roz­hod­ně nebyl.

Hodnocení CSFD: 44%
Moje hod­no­ce­ní: zom­bí­ci jen jako vata k pří­bě­hu pro děti


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40495 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72365 KB. | 19.05.2024 - 06:08:50