Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hvězdný prach

Hvězdný prach

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je nebez­peč­né dotý­kat se hvězd na zem spad­lých. A co tepr­ve máte dělat, když se z hvězdy vyklu­be při­drz­lá hol­ka, kte­ré jdou po krku snad všich­ni padou­cho­vé magic­ké země?
Hvězdný prach je fan­ta­sy pří­běh z magic­ké říše, kte­rý stvo­řil jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších auto­rů sou­čas­nos­ti Neil Gaiman. Pokud si fan­ta­sy od jis­té doby spo­ju­je­te pou­ze s Pánem prs­te­nů, tak bude­te asi poně­kud pře­kva­pe­ni. Hvězdný prach je totiž spí­še malým pří­bě­hem, ve kte­rém roz­hod­ně nena­jde­te vel­ké epic­ké bitvy, fan­tas­tic­ká zví­řa­ta, ani pro­pra­co­va­nou myto­lo­gii, za to je tu ale spous­ta brit­ské­ho humo­ru a úžas­ných postav. Za zmín­ku ješ­tě sto­jí, že sám autor se na vzni­ku fil­mu podí­lel a osob­ně schvá­lil všech­ny změ­ny i úpra­vy, což je pro divá­ky jis­tě dob­rým zna­me­ním.

Příběh začí­ná ve ves­ni­ci Zeď, kde pros­ťá­ček Tristan slí­bí míst­ní kra­sa­vi­ci za její lás­ku spad­lou hvězdu. Překročí tedy pomy­sl­nou i sku­teč­nou zeď a vydá se ke krá­te­ru, aby záhy zjis­til, že hvězdy nejsou pra­choby­čej­né šut­ry, nýbrž vel­mi pohled­né dív­ky. Odvádí si tedy hvězdu Yvaine s sebou, ale brzy se uká­že, že není jedi­ný, kdo ji chce k něče­mu vyu­žít. Jsou tu ješ­tě brat­ři – prin­co­vé, kte­ří během toho, jak se navzá­jem sna­ží povraž­dit, chtě­jí zís­kat Yvainin náhr­del­ník, pro­to­že ten jim má zajis­tit trůn, a pak nemé­ně ambi­ci­óz­ní čaro­děj­ni­ce, jež potře­bu­jí rov­nou Yvainino srd­ce, neboť to jim dá věč­né mlá­dí.

Kdybychom měli Hvězdný prach někam žánro­vě zařa­dit, řek­li bychom asi, že se jed­ná o moder­ní pohád­ku. Nutno však podotknout, že o pohád­ku veli­ce okouz­lu­jí­cí a roz­hod­ně ne dětin­skou. Příběh je vesměs kla­sic­ký s pře­dem jas­nou, avšak krás­nou loves­to­ry, s téma­ty jako změ­na chlap­ce v muže a boj dob­ra se zlem, ale důle­ži­té je, že to všech­no do sebe krás­ně zapa­dá a nečou­há z toho mra­vou­č­nost na všech­ny stra­ny. Navíc bych zas až tak moc nera­di­la brát s sebou do kina malé děti (tedy pokud jim nechce­te vysvět­lo­vat dvoj­smy­sl­né naráž­ky a to, proč se někte­ří muži pře­vlé­ka­jí do žen­ských šatů).

Hvězdný prach neměl mega­lo­man­ský roz­po­čet, tak­že se tu nedo­čká­te něja­kých mon­stróz­ních tri­ků, zato jsou tu úžas­né posta­vič­ky zahra­né skvě­lý­mi her­ci a napros­to vyni­ka­jí­cí brit­ský humor. Kromě sym­pa­tic­ké ústřed­ní dvo­ji­ce v podá­ní nezná­mé­ho Charlieho Coxe a o pozná­ní zná­měj­ší Claire Danes je tu napří­klad sedm bra­trů, kte­ří po své smr­ti nemi­zí, nýbrž se mění v pří­zra­ky a poté, tře­ba se seky­rou v hla­vě nebo lehce zma­sa­kro­va­ným obli­če­jem, vtip­ně glo­su­jí okol­ní dění. Další vyda­ře­nou posta­vou je pirát v podá­ní Roberta De Nira, kte­rý plu­je po nebi, chy­tá bles­ky jako cen­ný vývoz­ní arti­kl a má tak tro­chu pro­blémy se svou vlast­ní těž­ce budo­va­nou pověs­tí tvr­dé­ho kapi­tá­na. Skvělá je tak­též Michelle Pfeiffer jako ohyzd­ná babi­ce, tou­ží­cí po věč­ném mlá­dí, kte­rá si svou pro­mě­nu oči­vid­ně vel­mi uži­la.

Verdikt: Okouzlující pohád­ka, kte­rá sice vyu­ží­vá vesměs kla­sic­ké­ho pří­bě­hu, ale roz­hod­ně není dětin­ská (růz­né dvoj­smy­sl­né vtíp­ky a poměr­ně necen­zu­ro­va­né nási­lí, nic pře­hna­ně mra­vou­č­né­ho). Hvězdný prach je navíc zalid­něn úžas­ný­mi posta­vič­ka­mi a nepo­strá­dá fun­gu­jí­cí humor a cel­ko­vý nad­hled, kte­rý z pěk­né­ho pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu dělá nad­stan­dart­ní záži­tek.
Hodnocení: 5/5


Podívejte se na hodnocení Hvězdný prach na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60961 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72317 KB. | 19.05.2024 - 18:56:04