Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v únoru

Na jaké filmy se těšit v únoru

alwaysberecording
alwaysberecording
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V úno­ru nás čeká krom mno­ha skvě­lých fil­mů i pře­dá­vá­ní nej­pres­tiž­něj­ších fil­mo­vých cen, Cen Akademie. Shodou náhod jde ten­to měsíc do čes­kých kin hned něko­lik fil­mů, kte­ré o zla­té soš­ky budou v někte­ré z kate­go­rií bojo­vat.
Jackie - od 2. 2.
Hned prv­ní film v našem výbě­ru je nomi­no­va­ný ve třech kate­go­ri­ích, a to za hud­bu, kos­tý­mi a za žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Natalie Portman si nomi­na­ci bez­po­chy­by zaslou­ží, jeli­kož ztvár­nit Jackie Kennedy není vůbec jed­no­du­chá věc a Natalii se to pod­le ohla­sů poved­lo náram­ně.
Výsledek obrázku pro jackie film
Foto: Bliss Media
Místo u moře / Manchester by the Sea - od 2. 2.
Tento film zís­kal dokon­ce ješ­tě mno­hem více nomi­na­cí než Jackie, a to šest. Navíc se již může pyš­nit tím, že před­sta­vi­tel hlav­ní role, Casey Affleck, zís­kal Zlatý Glóbus. Batmanova bra­t­ra dopl­ňu­je ve fil­mu půvab­ná Michelle Williams, jež může pro­mě­nit svou osca­ro­vou nomi­na­ci za svůj výkon ve ved­lej­ší roli.
Já, Daniel Blake / I, Daniel Blake - 2. 2.
Zde se nese­tká­vá­me s žád­nou nomi­na­cí na Oscara, ale za to byl ten­to brit­ský film úspěš­ný v nomi­na­ci na své domá­cí ceny BAFTA, kde může zís­kat až šest vítěz­ství. Navíc byl sní­mek Já, Daniel Blake veli­ce úspěš­ný na fes­ti­va­lu v Cannes, kde si Ken Loach, odne­sl Zlatou pal­mu za nej­lep­ší režii. Jedná se o dra­ma zachy­cu­jí­cí pří­běh pade­sát­ní­ka z Newcastelu, jehož ces­ty se pro­tnou se svo­bod­nou mat­kou s dvě­mi dět­mi na krku.
LEGO® Batman film / The Lego Batman Movie - od 9. 2.
Trailery na ten­to film před­zna­me­na­ly, že se v kině u toho­to fil­mu roz­hod­ně nudit nikdo nebu­de. Ačkoli by se moh­lo zdát, že je film určen pou­ze dětem, tak se bavit budou i dospě­lí. Tento film je ide­ál­ní na odre­a­go­vá­ní se a shléd­nout pří­běh tem­né­ho rytí­ře z Gothamu v tro­chu jiném svět­le.
Výsledek obrázku pro lego batman movie
Foto: Warner Bros. Pictures
Mlčení / Silence - od 16. 2.
Jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů všech dob, Martin Scorsese, zasa­dil svůj nový film do Japonska v 17. sto­le­tí. Vypráví zde pří­běh dvou mni­chů (Andrew Garfield a Adam Driver), kte­ří se v této exo­tic­ké zemi vyda­jí hle­dat své­ho zmi­ze­lé­ho uči­te­le. Co se týče nomi­na­cí na Ceny Akademie, tak Mlčení vůbec neu­spě­lo a zís­ka­lo pou­ze nomi­na­ci za nej­lep­ší kame­ru. Martin Scorsese už nato­čil roz­hod­ně lep­ší fil­my, ale Mlčení úpl­ným pro­pa­dá­kem nebu­de.
Lék na život / A Cure for Wellness - od 16. 2.
Režisér Kruhu nebo Pirátů z Karibiku, Gore Verbinski, se ve svém novém fil­mu vrá­tí spí­še k prv­ně jme­no­ve­né­mu horo­ru z roku 2002. Děj se ode­hrá­vá v pro­stře­dí léčeb­ny ve švý­car­ských alpách, kde se léčí boha­tí důchod­ci. Jsou však pro­ce­dů­ry tak neškod­né, jak by se moh­lo zdát?
T2 Trainspotting - od 16. 2.
Legenda je zpát­ky! Po dva­ce­ti letech se vra­cí par­ta oko­lo Rentona (Ewan McGregor), jehož dopl­ní pocho­pi­tel­ně i Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner) a Sick Boy (Jonny Lee Miller). To celé opět pod tak­tov­kou Dannyho Boyla. Druhé pokra­čo­vá­ní Trainspottingu pat­ří mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší fil­my roku a pod­le ohla­sů z UK se zdá, že se film pove­dl, a že netě­ží jen z nos­tal­gie na původ­ní kul­tov­ní sní­mek.
Výsledek obrázku pro t2 trainspotting
Foto: Sony Pictures Entertainment
Moonlight - od 23. 2.
Osmi nomi­na­ce­mi na Oscara a vítěz­ství v kate­go­rii nej­lep­ší dra­ma na Zlatých Glóbech, tím vším se může pyš­nit film Moonlight. Snímek zachy­cu­je tři eta­py živo­ta afro­a­me­ri­ča­nů z před­měs­tí Miami a řeší téma­ta jako dospí­vá­ní nebo hle­dá­ní sexu­ál­ní iden­ti­ty. Film jde do kin tři dny před slav­nost­ním veče­rem, a pro­to by bylo dob­ré, se poku­sit ho shléd­nout ješ­tě před ním.
Bába z ledu - od 23. 2.
Nový film Bohdana Slámy (Venkovský uči­tel, Štěstí), se točí kolem sblí­že­ní dvou lidí pokro­či­lé­ho věku. V hlav­ních rolích se před­sta­ví otu­ži­lec Pavel Nový a Zuzana Kronerová.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43422 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71646 KB. | 18.06.2024 - 02:29:23