Kritiky.cz > Domácí rady > Borůvková ovesná kaše

Borůvková ovesná kaše

img 1038n
img 1038n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Já a moje děti strašně rádi snídáme ovesnou kaši na mnoho způsobů. Teď v zimním období krásně prohřeje bříška, nastartuje nový den a dodá hromadu nové energie. A hlavně je sladká a moc dobrá!

IMG_1042n

Ještě dří­ve, než jsem se začí­na­la zají­mat o to, co jím, moje sní­da­ně vypa­da­ly hod­ně podo­bě. Skládaly se z bílé­ho peči­va, k tomu más­lo, šun­ka a sýr. Občas jsem při­da­la raj­če nebo papri­ku a to bylo vše. Ráno co ráno jsem byla naštva­ná, otrá­ve­ná a nikdo na mě nesměl mlu­vit. Snídaně dopl­ně­ná čer­ným čajem mi vůbec nepo­moh­la a do for­my jsem se dostá­va­la až někdy kolem poled­ne!

Pak ale při­šly děti, prv­ní příkr­my, zájem o zdra­věj­ší stra­vo­vá­ní a sní­da­ně ve for­mě polé­vek nebo kaší se u nás vel­mi rych­le zabyd­le­ly. Ráno se před sní­da­ní zahře­ji ješ­tě Pozdravem slun­ci a ke sto­lu už s dět­mi use­dám s úsmě­vem na tvá­ři. Po tři­ce­ti letech je to pro mě napros­tý pře­lom!

Já jsem do této kaše pou­ži­la hrst mra­že­ných borůvek, kte­ré jsme dosta­li od babič­ky jako posled­ní záso­by mra­že­né­ho ovo­ce ze zahra­dy. V zimě může­te do kaše nastrou­hat jablič­ko, hruš­ku nebo namač­kat banán. V létě je situ­a­ce mno­hem vese­lej­ší, může­te při­dá­vat čer­stvé ovo­ce, kte­ré­ho je všu­de dosta­tek. Ranní kaše je hlav­ně úžas­ně vari­a­bil­ní - jed­nou ji udě­lá­te z koko­so­vé­ho mlé­ka, podru­hé z man­dlo­vé­ho, jed­nou při­dá­te mali­ny a banán, ube­re­te na oříš­kách, posy­pe­te chia semín­ky... Vše, co máte po ruce, může­te krás­ně zužit­ko­vat.

Pár slov ke zdra­ví...

Oves má zahří­va­cí efekt, to zna­me­ná, že se nej­čas­tě­ji pou­ží­vá na pod­zim a v zimě - krás­ně pro­hře­je naše tělo a poměr­ně dlou­ho ani po něm nemá­te hlad, krás­ně totiž zasy­tí. Posiluje náš ner­vo­vý a repro­dukč­ní sys­tém, což se v zimě také doce­la hodí -
- ať už z dlou­ho­tr­va­jí­cí zimy, depre­sím z nedo­stat­ku svět­la nebo z dlou­hých veče­rů. Oves také obsa­hu­je více bíl­ko­vin a 2-4x více „zdra­vých“ tuků než ostat­ní obi­lo­vi­ny - - je tak skvě­lý pro sla­bé lidi s hube­něj­ší kon­sti­tu­cí. Stabilizuje krev­ní cukr, sni­žu­je vyso­ký krev­ní tlak a posi­lu­je srd­ce.

A dámy... je to úžas­ný zkrášlu­jí­cí pro­stře­dek! Rozemleté vloč­ky doká­ží nahra­dit mýdlo a léčí někte­ré kož­ní pro­blémy.

IMG_1038n.jpg

Ingredience

  • 1 hrnek oves­ných vlo­ček
  • 1,5 hrn­ku vody nebo rost­lin­né­ho mlé­ka
  • ? hrn­ku mra­že­ných borůvek (nebo jiné­ho ovo­ce)
  • 4 dat­le
  • hrst rozi­nek
  • sko­ři­ce, vanil­ko­vá semín­ka, per­ní­ko­vé koře­ní,...
  • vlaš­ské oře­chy, man­dle, semín­ka (dýňo­vé, slu­neč­ni­co­vé, chia,..), kokos
  • dat­lo­vý sirup nebo med (pří­pad­ně jaký­ko­li sirup, co máte po ruce)
  • lžič­ka koko­so­vé­ho ole­je

Postup

1.
Nasypeme do hrn­ce oves­né vloč­ky a vodu nebo mlé­ko, při­dá­me ovo­ce a vaří­me pět až deset minut. Jsou lep­ší jem­né vloč­ky, pro­to­že jsou rych­le­ji vaře­né. Ke kon­ci vaře­ní při­dá­me také dat­le a rozin­ky.

2.
Stáhneme kaši z pla­me­ne, při­dá­me lžič­ku koko­so­vé­ho ole­je a koře­ní, tako­vou kom­bi­na­ci, co máme rádi, vez­me­me tyčo­vý mixér a vše pořád­ně roz­mi­xu­je­me. Datle a rozin­ky doda­jí kaši výbor­nou slad­kou chuť.

3.
Podle chu­ti může­me vše při­sla­dit siru­pem nebo medem. Nandáme na talíř a teď už jen vrst­ví­me a zdo­bí­me.

4.
Navrch může­me pokrá­jet banán, jablíč­ko, při­dat oříš­ky, semín­ka i kokos. A teď už jen počkat, jak se Vám roz­zá­ří ráno 🙂


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42968 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71579 KB. | 14.06.2024 - 01:22:54