Kritiky.cz > Recenze knih > Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk

Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk

kamaradi z medoveho lesa jak zahnat stesk
kamaradi z medoveho lesa jak zahnat stesk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o lese a zví­řát­kách? Hledáte pro své děti či vnou­ča­ta las­ka­vý pří­běh s dob­rým kon­cem? Nakladatelství KAZDA pro vás při­pra­vi­lo krás­né čte­ní se zví­ře­cí­mi kama­rá­dy. 

Zvířecí kama­rá­di co mají rádi les jsou lišák Míša, kte­rý je veli­ce šikov­ný a zvě­da­vý, laň­ka Daňka je opa­tr­ná a moud­rá, divo­ké pra­sát­ko Chrochtík je maza­né a vyhle­dá­vá dob­ro­druž­ství a mýval­ka Makovička o všech­ny peču­je. Zažívají spo­leč­ná různá dob­ro­druž­ství. Tentokrát obje­vi­li v lese zají­ma­vou marin­got­ku s paní uči­tel­kou a dět­mi. Už tam asi nebu­de tako­vý klid jako dopo­sud. Děti tam mají zají­ma­vý pro­gram. Zvířecí kama­rá­di si všim­nou malé­ho Davídka. Davídek je moc smut­ný. Je popr­vé v les­ní škol­ce a moc se mu stýská po mamin­ce. Zvířecí kama­rá­di mají las­ka­vé srd­ce a heb­kou srst. Vždy při­spě­cha­jí na pomoc, když má něja­ké dítě z les­ní škol­ky potí­že. Chcete se dozvě­dět, zda Davídek při­jde dru­hý den do škol­ky? Jak se mu asi pove­de? Jaký dal­ší pří­pad budou zví­ře­cí kama­rá­di řešit? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te recept na jed­no­du­chý a rych­lý per­ník s názvem SUFIKAZU.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let. Čtyři kama­rá­di pomů­žou ti rádi!

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem, co mají rádi pří­běhy o zví­řa­tech, o lese, o růz­ných dob­ro­druž­stvích, také pro rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří chtě­jí své děti i vnou­ča­ta vycho­vá­vat  dob­rým pří­kla­dem, jak se sta­rat o dru­hé a slab­ší.

Autorka a ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou pre­zen­to­va­la krás­ný pří­běh o zví­řát­kách a lese a také milý­mi ilu­stra­ce­mi dopl­ni­la pří­běh, kte­rý zaujme nejen malé i vel­ké čte­ná­ře. Větší pís­me­na, men­ší množ­ství tex­tu i pou­ta­vé ilu­stra­ce potě­ší i začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Knihu lze vyu­žít pro samo­stat­né čte­ní dětí, dále také pro spo­leč­né čte­ní před spa­ním, kdy se mohou děti i rodi­če stří­dat. Tehdy je kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se, kte­rý je u tak­to dob­ro­druž­ných pří­bě­hů nesmír­ně důle­ži­tý.

V kni­ze mě zau­jal recept na pří­pra­vu zají­ma­vé­ho per­ník. Jelikož máme doma moc rádi buch­ty, ten­to recept jsem si ulo­ži­la a moc se těším, až ho vyzkou­ším. Upečte si výteč­ný mouč­ník, uvař­te si voňa­vý čaj a pusť­te se do čte­ní. Prožijte báječ­né chví­le se svý­mi blíz­ký­mi.

Mladší syn si kni­hu s rados­tí pře­če­tl, jeli­kož má moc rád pří­běhy o les­ních zví­řát­kách.

Ukázka z kni­hy:

„Raz, dva, tři, čty­ři, pět

a šest, straka­poud kle­pe o sto šest.

Klepe dál až do dese­ti,

 to je prí­ma, sly­ší­te, děti?

Recept na jed­no­du­chý a rych­lý per­ník - Sufikazu

Co bude­me potře­bo­vat?

250 ml mlé­ka

125 g medu

125 g cuk­ru

1 vanil­ko­vý cukr

špet­ka soli

1 prá­šek do peči­va

1 lžič­ka sko­ři­ce nebo per­ní­ko­vé­ho koře­ní

250 g mou­ky

Všechny pří­sa­dy kro­mě mou­ky ohřej­te v hrn­ci, dokud se med neroz­pus­tí. Potom vmí­chej­te mou­ku a těs­to vlož­te do vymaš­tě­né nebo pečí­cím papí­rem vylo­že­né for­my. Pečte 45 minut při 180 C.

Tajný tip: Sufikazu chut­ná oprav­du dob­ře ke sní­da­ni nama­za­ný más­lem.

 

Několik slov o autor­ce:

Kniha je urče­na dětem od 4 let a nejen jim.

  • Autor: Andrea Schütze
  • Přeložila: Dagmar Heeg
  • Ilustrace: Carola Sieverding
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Počet stran: 91
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-88316-85-5

Foto:  Nakladatelství Kazda


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42457 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72099 KB. | 16.04.2024 - 15:34:08