Kritiky.cz > Články autora:Kritický Klub

Ceny české filmové kritiky 2017

V praž­ském Divadle Archa byly dnes večer roz­dá­ny ceny čes­kých fil­mo­vých kri­ti­ků. Ocenění za nej­lep­ší film zís­ka­lo dra­ma Terezy Nvotové Špína. Večer se také nesl v duchu iro­nic­kých pozná­mek na... Read more »

Všechny prachy světa

Ridley Scott stár­ne a na sta­rá kole­na natá­čí čím dál tím zvlášt­něj­ší sním­ky. Nyní však do kin dora­zi­la vol­ná adap­ta­ce dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých udá­los­tí, kte­rá mu prý má vrá­tit ztra­ce­ný kre­dit.... Read more »

Golden Globes 2018

Letos se cere­mo­nie cel­kem poved­la. Následující člá­nek se ten­to­krát neza­mě­ří na všech­ny oce­ně­né. spí­še vyzdvih­ne nej­dů­le­ži­těj­ší vítě­ze a zhod­no­tí prů­běh veče­ra. Triumf Sedmilhářek Laura Dern zís­ka­la tře­tí Glóbus. Jo, tenhle... Read more »

Menší ohlédnutí za letoškem

Rok 2017 se nám chý­lí ke kon­ci, pro­to se na násle­du­jí­cích řád­cích podí­vej­me, co mě nej­ví­ce zau­ja­lo ve fil­mo­vém svě­tě. Nebudu sesta­vo­vat něja­ké uce­le­né žeb­říč­ky, spí­še se v jed­not­li­vých odstav­cích... Read more »

Velká hra

Aaron Sorkin nám po Social Network a Steveu Jobsovi ser­ví­ru­je dal­ší prav­di­vý pří­běh pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Foto: STX Takže asi takhle. Při pohle­du na obrá­zek se svůd­né Jessice zadí­vá­te do její­ho pořád­ně... Read more »

Star Wars: Poslední z Jediů

Rian Johnson změ­nil Star Wars. A sak­ra dob­ře. Johnson je kon­tro­verz­ní posta­va sou­čas­né­ho Hollywoodu. Jeho Looper roz­kmo­t­řil tábor fanouš­ků na dvě čás­ti a stej­ně dopad­ne i osmá epi­zo­da legen­dár­ních Star Wars. Jedni... Read more »

Co jsem viděl v poslední době

Dlouho jsem sem nic nena­psal, neboť můj čas spolk­la prá­ce pro Ednu, pro­to nyná shr­nu pohle­dy na čty­ři fil­my, jež v posled­ní době vyšly, v jed­nom člán­ku. Všechno nejhorší Nejprve bych... Read more »

Thor: Ragnarok

Ragnarok je v nor­dic­kých mýtech konec bohů a deví­ti svě­tů, v Marvel Comics se pak jed­ná o Thorův robo­tic­ký klon. A taky je to zatím posled­ní film z vesmí­ru MCU. A od nynějš­ka je to též... Read more »

matka!

Nejnovější počin legen­dár­ní­ho tvůr­ce Darrena Aronofskyho vlast­ně nemá pořád­ný děj, pozor­né­mu divá­ko­vi však neu­nik­ne, že se jed­ná o jed­nu z nej­do­ko­na­lej­ších ale­go­rií ve fil­mo­vém svě­tě vůbec. Darren, kte­rý sto­jí za režií... Read more »

Blade Runner 2049

Včera jsem dva­krát navští­vil pro­jek­ci zatím nej­lep­ší­ho fil­mu toho­to roku a roz­hod­ně nej­lep­ší­ho seque­lu posled­ních let. Chtěl jsem se o něm mohut­ně roze­psat, ale napros­to stej­né názo­ry, jež jsem plá­no­val napsat,... Read more »

Na jaké filmy se těšit v říjnu

Blade Runner 2049 - v kinech od 5. 10. Nejočekávanějšm říj­no­vým fil­mem je bez­po­chy­by pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho sním­ku Ridleyho Scotta Blade Runner z roku 1982. Děj nové­ho fil­mu se ode­hrá­vá 30 let po udá­los­tech... Read more »

Smutný a zároveň radostný den

Ráno zemřel jeden z nej­vět­ších čes­kých her­ců, Jan Tříska a svým sko­nem roze­smut­nil tisí­ce čes­kých i zahra­nič­ních fanouš­ků. Vysoký cha­risma­tic­ký muž mne nej­ví­ce uchvá­til svým ztvár­ně­ním mas­ko­va­né­ho Široka v seri­á­lo­vém pře­pi­su Foglarových romá­nů.... Read more »

To

Po dlou­hé době se koneč­ně vra­cím k psa­ní fil­mo­vých recen­zí. A svou obno­ve­nou pre­mi­é­ru na tom­to poli osla­vím novým fil­mo­vým pře­pi­sem slav­né kni­hy Stephena Kinga. To vyprá­ví pří­běh o měs­tě Derry, v němž... Read more »

Amy Adams

V úte­rý jsme na tom­to blo­gu při­po­mí­na­li naro­ze­ni­ny sou­čas­né­ho fil­mo­vé­ho Batmana Bena Afflecka a dnes, o pět dní poz­dě­ji sla­ví­me tři­a­čty­ři­ce­ti­ny jeho kole­gy­ně z DCEU, Amy Adams. Připomeňme si, stej­ně jako u Bena,... Read more »

Všechno nejlepší, Bene!

Dnes sla­ví své pět­a­čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny jeden z mých nej­vět­ších oblí­ben­ců, slav­ný holly­wo­od­ský herec a reži­sér Ben Affleck. Pojďme si při této slav­nost­ní pří­le­ži­tos­ti při­po­me­nout deset jeho nej­lep­ších rolí. Chuckie (Dobrý Will Hunting)... Read more »

Na jaké filmy se těšit v srpnu?

Na co zajít v srpnu do kina? Zde máte pár tipů: Atomic Blonde: Bez lítos­ti - v kinech od 3. 8. Charlize Theron hra­jí­cí taj­nou agent­ku, kte­rá je vyslá­na do Berlína v roce... Read more »

Atomic Blonde

Včera večer jsem po dlou­hé době jsem zašel na komik­so­vý film, jehož před­lo­hu neznám. A dopadlo to veli­ce dob­ře. Atomic Blonde vyprá­ví zají­ma­vě zamo­ta­ný špi­o­náž­ní pří­běh zasa­ze­ný do Berlína roku 1989.... Read more »

Baby Driver

Po dlou­hém roz­mýš­le­ní jsem dneska koneč­ně zašel na Wrightův nový film Baby Driver. A udě­lal jsem sak­ra dob­ře. Baby Driver ma jed­no­du­chý děj a s kli­dem se může sou­stře­dit na skvě­le vypoin­to­va­né... Read more »

Menší červencové zamyšlení

Valerián - hrozí druhý John Carter? Za nece­lý týden se do kin vří­tí Bessonův nej­no­věj­ší film, zpra­co­vá­ní kul­tov­ní­ho komik­su Valerián a měs­to tisí­ce pla­net. Po pěti letech tedy opět uvi­dí­me vel­ko­roz­počto­vou... Read more »

Spider-Man: Homecoming

Po svém loň­ském debu­tu se na plát­na vra­cí nej­po­pu­lár­něj­ší hrdi­na stu­dia Marvel - úžas­ný Spider-Man. Homecoming vyprá­ví pří­běh Petera Parkera (Tom Holland), kte­rý pod dohle­dem Tonyho Starka (Robert Downey... Read more »

Na jaké filmy se těšit v červenci?

I v čer­ven­ci si pro nás dis­tri­bu­to­ři při­pra­vi­li spous­tu zají­ma­vých fil­mů. Nekteré sním­ky budou navíc před­sta­ve­ny i na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. Zde je tudíž jen výčet toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho. Spider-Man: Homecoming - v kinech... Read more »

Mumie

Osmdesát pět let po prv­ní Mumii při­chá­zí do kin rema­ke, kte­rý reží­ru­je debu­tu­jí­cí Alex Kurtzman. Film, kte­rý má slou­žit k roz­jez­du nové­ho vesmí­ru roz­hod­ně nedo­pa­dl špat­ně. Nová Mumie pojed­ná­vá o lsti­vé prin­cezně... Read more »

Vetřelec: Covenant

Ridley Scott se po pěti letech opět vrá­til do vetřel­čí­ho vesmí­ru, aby pokra­čo­val v sérii Prometheus. Covenant se ode­hrá­vá mezi Prometheem a prv­ním Vetřelcem. Pozemská loď Covenant putu­je s kolo­nis­ty na palubě osíd­lit... Read more »

Poslední rodina

Netradičně poja­tý živo­to­pis­ný sní­mek pojed­ná­va­jí­cí o pol­ském malí­ři Zdislavu Beksińském a jeho rodi­ně je reži­sér­ským debu­tem Jana P. Matuszyńského. A jed­ná se nej­píš o aspi­ran­ta na nej­lep­ší arto­vý film uve­de­ný letos v našich kinech. Film... Read more »

Na jaké filmy se těšit v květnu?

V květ­nu se máme oprav­du na co těšit. Na své si při­jdou hlav­ně fanouš­ci slav­ných fran­šíz, jako jsou napří­klad Piráti z Karibiku. Strážci Galaxie Vol. 2 - v kinech od 4. 5.... Read more »

Namor

V rám­ci rubri­ky Marvel jsem se roz­ho­dl sepsat pár člán­ků o méně zná­mých hrdi­nech a zápo­rá­cích této spo­leč­nos­ti. A kde jin­de začít, než u úpl­ně prv­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­ho před­chůd­ce Marvelu Timely Comics při­ve­dl... Read more »

Zahradnictví: Rodinný přítel

Do kin prá­vě vpa­dl prv­ní díl plá­no­va­né tri­lo­gie tvůr­čí­ho dua Hřebejk/Jarchovský. Jak se mi líbil se dočte­te na násle­du­jí­cích řád­cích. Film vyprá­ví by měl vyprá­vět pří­běh o tro­ji­ci sester (Melíšková,... Read more »

Ochránci

Trochu se zpož­dě­ním jsem koneč­ně zhlé­dl i prv­ní rus­ký super­hr­din­ský film. Na násle­du­jí­cích řád­cích se ten­to roz­hod­ně zají­ma­vý a ambi­ci­óz­ní pro­jekt poku­sím shr­nout a porov­nat se slav­něj­ší­mi ame­ric­ký­mi pří­buz­ný­mi. Tvůrce musí­me na... Read more »

Ztracené město Z

Charlie Hunnam a spol. vyrá­ží do ama­zon­ské džun­gle najít zanik­lé měs­to, kte­ré údaj­ně posta­vi­la vyspě­lá civi­li­za­ce. Přesně o tom vyprá­ví nej­no­věj­ší film úspěš­ně pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Plan B, kte­rá sto­jí za osca­ro­vý­mi... Read more »

Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious

Na začá­tek se musím při­znat, že jsem se na ten­to film oprav­du těšil, jeli­kož se pod­le pro­za­tim­ních ohla­sů mělo jed­nat o skvě­lou nená­roč­nou zába­vu, pros­tě kla­sic­ká odre­a­go­vač­ka, kte­ré se poved­la.... Read more »

Russell Crowe

Dnes sla­ví naro­ze­ni­ny před­sta­vi­tel mno­ha slav­ných rolí, aus­tral­ský rodák Russel Crowe. Vášnivý fanou­šek slav­né­ho Leedsu United ztvár­nil za svůj život spous­tu skvě­lých rolí, kte­ré si při­po­mí­ná­me na násle­du­jí­cích řád­cích.... Read more »

Billy Dee Williams

Osmdesáté naro­ze­ni­ny dnes sla­ví před­sta­vi­tel legen­dár­ní­ho Landa ze Star Wars, Billy Dee Williams. Ohlédněme se tedy za jeho kari­é­rou a ukaž­me si její nej­dů­le­ži­těj­ší body. Brianova píseň V tele­viz­ním dra­ma­tu... Read more »

Vzpomínka na Gregoryho Pecka

Před rokem jsem shr­nul kari­é­ru jed­no­ho z nej­slav­něj­ších her­ců všech dob do člán­ku v rub­ri­ce Slavní her­ci. Dnes jsem se zamě­řil na jeho deset nej­dů­le­ži­těj­ších fil­mů. Dnes by tomu­to ele­gá­no­vi bylo... Read more »

Na jaké filmy se těšit v dubnu?

Konečně skon­či­la dlou­há zima a zača­lo jaro. Zpříjemnit si dub­no­vé dny může­te napří­klad v kině, a pro­to se pojď­me podí­vat, na co se v tom­to měsí­ci může­me těšit. Power Rangers: Strážci vesmí­ru /... Read more »

Život

Čekání na pokra­čo­vá­ní vetřel­čí série jsem si dnes zpří­jem­nil milým sci-fi thrille­rem Život, kte­rý se neta­jí inspi­ra­cí prá­vě slav­ným Scottovým dílem. Foto: Columbia Pictures Život má nesmír­ně jed­no­du­chý pří­běh.... Read more »

Hudební hvězdy v roli herců - David Bowie

V naší nové rub­ri­ce Vám bude­me před­sta­vo­vat hudeb­ní hvězdy, kte­ré úspěš­ně či neú­spěš­ně fušo­va­li do herec­ké­ho řemes­la. V his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu exis­tu­je totiž mno­ho pří­pa­dů, kdy si slav­ný muzi­kant stři­hl něja­kou... Read more »

Koho to vlastně hraje Robert Jašków?

Když jsem v pon­dě­lí koneč­ně viděl film Masaryk, zalí­bil se mi ved­le tra­dič­ně per­fekt­ní­ho výko­nu Karla Rodena i epi­zod­ní výstup Roberta Jaškówa v roli Emanuela Moravce. Když však dal­ší den hle­dám toho­to... Read more »

Kids Choice Awards 2017

Včera byly uměl­cům pře­dá­ny ceny, o kte­rých roz­ho­do­va­li nejmen­ší divá­ci. Opět se uká­zal hroz­ný vkus ame­ric­kých mrňat, neboť nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem je pod­le nich rema­ke Krotitelé duchů. Mezi mla­dý­mi je evi­dent­ně... Read more »

Indianu Jonese 5 čekejte v červenci 2019

Lucasfilm a Disney dnes ozná­mi­li radost­nou zprá­vu. Nejslavnější svě­to­vý arche­o­log Indiana Jones se na plát­na kin vrá­tí 19. čer­ven­ce 2019. Režírovat zno­vu bude legen­dár­ní Steven Spielberg a hlav­ní roli samo­zřej­mě obsta­rá Harrison... Read more »

Hvězdy ve stínu opičáka

S blí­ží­cí se pre­mi­é­rou nové­ho fil­mu o opi­čím bohu, ten­to­krá­te s názvem Kong: Ostrov lebek, jsme vybra­li deset nej­vět­ších fil­mo­vých hvězd, kte­ré si zahrá­ly v minu­lých inkar­na­cích King Kongových dob­ro­druž­ství. 10. Linda... Read more »

Ohlédnutí za Českými lvy 2017

Jedna vel­ká tragé­die. Tak by se dalo nazvat vče­rej­ší pře­dá­vá­ní cen ČFTA, kte­ré s pře­hle­dem ovlá­dl film Masaryk. Dvanáct cen pro jeden film je roz­hod­ně rekord­ní počin, ale spous­ta lidí... Read more »

Na jaké filmy se těšit v březnu?

Oscary jsou za námi, ješ­tě nás čeka­jí České lvy a poté si od fil­mo­vých cen zas nece­lý rok odpo­či­ne­me. My zatím může­me chodt na kina na fil­my, kte­ré se mož­ná... Read more »

Ohlédnutí za Oscary 2017

Noční pře­dá­vá­ní cen Akademie bylo zají­ma­vé. Poprvé se sta­lo, že cere­mo­nii uvá­děl Jimmy Kimmel, kte­rý svou roli zvlá­dl vel­mi obstoj­ně, a rov­něž popr­vé byl nej­lep­ší film vyhlá­šen dva­krát. Moonlight, tedy... Read more »

Ceny Akademie 2017

Nejlepším her­cem ve ved­lej­ší roli se stal Mahershala Ali, kte­rý ve svém pro­je­vu zmí­nil, že je čer­s­tvým otcem. Tento talen­to­va­ný umě­lec před­čil herec­ké titá­ny Jeffa Bridgese a Michaela Shannona. Nejlepší... Read more »

Kritický klub tipuje vítěze Oscarů

Po vzo­ru rottentomatoes.com jsme se roz­hod­li tak­též tip­nout vítě­ze letoš­ních cen Akademie. Nejlepší film: La La Land Jasná vol­ba! Umně nato­če­ná podí­va­ná od skvě­lé­ho Damiena Chazalla nabí­zí úpl­ně vše:... Read more »

Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám

Anticeny raz­zie, kte­ré se udě­lu­jí v před­ve­čer cen Akademie, zce­la ovlá­dl super­hr­din­ský sní­mek Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti. Velkého úspě­chu se ale dočka­li i novi­nář Dinesh D’Souza či Kristen Wiig. „Vykoupen“ byl... Read more »

Preview k cenám Razzie

Již dnes budou pře­dá­ny ceny (nebo spí­še anti­ce­ny) Razzie, kte­ré jsou v našich kon­či­nách zná­měj­ší pod názvem Zlaté mali­ny. V dneš­ním člán­ku se podí­vá­me, kte­ré fil­my mají nej­vět­ší šan­ci „uspět“. Nejhorší... Read more »

T2 Trainspotting

Navazovat na kul­tov­ní film, kte­rým prv­ní Trainspotting bez­po­chy­by je, není nikdy jed­no­du­ché. Před reži­sé­rem Danny Boylem a scé­náris­tou Johnem Hodgem tudíž roz­hod­ně nestál leh­ký úkol. Uplynulo dva­cet let, dva­cet let... Read more »

Módní policie: BAFTA 2017

Na vče­rej­ším pře­dá­vá­ní pres­tiž­ních cen brit­ské fil­mo­vé aka­de­mie se sešla svě­to­vá fil­mo­vá sme­tán­ka. Podívejme se, v jakých mode­lech se hvězdy na čer­ve­ném kober­ci před Royal Albert Hall, před­ved­ly. Amy Adams... Read more »

Ceny BAFTA 2017

V Londýně před malou chvil­kou skon­či­lo pře­dá­vá­ní cen brit­ské aka­de­mie. Večer mode­ro­va­ný Stephenem Fryem při­ne­sl pár vel­kých pře­kva­pe­ní. Pojďme se podí­vat, kdo zís­kal oce­ně­ní ve všech kate­go­ri­ích. Filmem roku... Read more »
Stránka načtena za 3,73254 s | počet dotazů: 236 | paměť: 48248 KB. | 14.07.2024 - 21:27:11