Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

SW1
SW1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Galaktickou repub­li­kou zmí­ta­jí nepo­ko­je. Vznikly spo­ry ohled­ně zda­ně­ní obchod­ních cest k odleh­lým hvězd­ným sou­sta­vám. Chamtivá Obchodní fede­ra­ce dou­fá, že zále­ži­tost vyře­ší její armá­da bojo­vých dro­i­dů, kte­rá začne úpl­nou blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo. Zatímco Republikový kon­gres vede o těch­to dra­ma­tic­kých udá­los­tech zdlou­ha­vé roz­ho­vo­ry, Nejvyšší kan­ce­lář Valorum (Terrence Stamp) taj­ně vyšle dva rytí­ře Jedi Qui-Gon Jinna (Liam Neeson) a Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor), ochrán­ce míru a spra­ve­dl­nos­ti v gala­xii, aby kon­flikt zažeh­na­li.....

V prů­bě­hu 80. letech už strůj­ce Star Wars George Lucase nelá­ka­la mož­nost rea­li­zo­vat dal­ší Star Wars pro­jek­ty a původ­ně plá­no­va­nou tri­lo­gii, kte­rá by navá­za­la na udá­los­ti Návratu Jediho teh­dy zru­šil. Až začát­kem 90. let po všim­nu­tí toho jak vel­kou slá­vu zaží­vá (dnes už ne-kánonické) expan­do­va­né uni­ver­zum v podo­bě kní­žek či komik­sů se George Lucas pře­ce jen roz­ho­dl k rea­li­za­ci své­ho původ­ní­ho nápa­du a vytvo­řit tri­lo­gii, kte­rá by nao­pak udá­los­tem prv­ních třech Star Wars fil­mů před­chá­ze­la a on měl tak mož­nost odvy­prá­vět pří­běh Anakina Skywalkera/Dartha Vadera v pod­sta­tě od samé­ho začát­ku a defi­ni­tiv­ně tak ze Star Wars udě­lat jed­nu vel­kou ságu.

Jedním z prv­ních klí­čo­vých fak­tů, kte­rý preque­lo­vou tri­lo­gii od té původ­ní odli­šu­je je teh­dy v deva­de­sá­tých letech nastu­pu­jí­cí for­ma digi­tál­ních efektů- George Lucas jim během rea­li­za­ce preque­lo­vé tri­lo­gie dal před­nost před prak­tic­ký­mi efek­ty a ješ­tě před rea­li­za­cí preque­lo­vé tri­lo­gie digi­tál­ní­mi efek­ty „ vylep­šil´´ původ­ní tri­lo­gii a na kaze­tách a DVD tak divá­ci moh­li defi­ni­tiv­ně vidět Lucasovu finál­ní vizi toho jak měla celá původ­ní tri­lo­gie vypa­dat i přes­to, že spous­ta fanouš­ků nemů­že těm­to upgra­dům při­jít na jmé­no a digi­tál­ní efek­ty se pro ně násled­ně sta­li jed­ním z hlav­ním kame­nem úra­zu preque­lo­vé tri­lo­gie (což byl poté násled­ně také jeden z důvo­dů toho proč se Star Wars fil­my od Disneyho sna­ži­li jít opět pře­de­vším ces­tou prak­tic­kých efek­tů).

Režie se sice cho­pil George Lucas, kte­rý se tak po 22 letech (ano, popr­vé od Nové nadě­je) opět usa­dil do režij­ní ses­le, původ­ně ale reží­ro­vat nechtěl a po vzo­ru Impéria vra­cí úder a Návratu Jediho chtěl zůstat pou­ze na pozi­ci sce­náris­ty a pro­du­cen­ta. Jím oslo­ve­ní kole­go­vé a přá­te­lé jako Ron Howard (kte­rý poz­dě­ji nato­čil Solo: Star Wars Story), Robert Zemeckis (tri­lo­gie Návrat do budouc­nos­ti, Forrest Gump) nebo Steven Spielberg mu ale vždy odvě­ti­li tak, že by nej­lep­ší vol­ba měl být prá­vě Lucas. Režie se tak Lucas cho­pil nedob­ro­vol­ně a stál před ním pořád tak tro­chu neleh­ký úkol- už v 90. letech sice byli Star Wars obrov­ským feno­mé­nem a jeho fanouš­ci vyčká­va­li na pre­mi­é­ru nové­ho fil­mu vel­mi pozor­ně, záro­veň ale měl ide­ál­ně George Lucas ke Star Wars dostat gene­ra­ce nové.

Star Wars: Skrytá hroz­ba je tak pro mno­ho lidí stej­ně tak důle­ži­tý film jako je Star Wars: Nová nadě­je a poz­dě­ji se to samé dá říct o o Star Wars: Síla se probouzí- Každý z těch­to tří fil­mů byl start nové tri­lo­gie, kte­rý vždy odstar­to­val v jiné éře (1977, 1999, 2015) a vždy k Star Wars dostal novou základ­nu fanouš­ků. Pro mno­hé lidi byla až Skrytá hroz­ba tím prv­ním Star Wars fil­mem a vůbec teh­dy tře­ba netu­ši­li, že už vlast­ně dáv­no exis­tu­je čtvr­tý, pátý a šes­tý díl ságy a budou si jen muset počkat na rea­li­za­ci dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu. Nezasvěcený člo­věk tak z toho logic­ky mohl teh­dy mít guláš, Lucas ale u Skryté hroz­by vsa­dil na zce­la jiné obdo­bí pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré se zásad­ně liší od toho v původ­ní tri­lo­gii. Lucas se ve Skryté hroz­bě vra­cí do času před Impériem kdy byli Jediové obrán­ci míru a spra­ve­dl­nos­ti v gala­xii a jejich odvě­cí nepřá­te­lé Sithové teh­dy jen nepa­tr­ně vystr­ko­va­li růž­ky.

Skrytá hroz­ba má s Novou nadě­jí něko­lik vztyč­ných ploch- U obou fil­mů pla­tí, že mají vylo­že­ně tako­vou tu uvol­ně­něj­ší, pohád­ko­vou dob­ro­druž­něj­ší atmo­sfé­ru, oba více­mé­ně mohou fun­go­vat jako uza­vře­ná díla, pře­de­vším je ale Skrytá hroz­ba vlast­ně vylo­že­ně komor­ním fil­mem, kde se nebo­ju­je o osud celé gala­xie, ale „ jen´´ o o osud jed­né pla­ne­ty jmé­nem Naboo a něja­ké patá­lie s Hvězdou smr­ti, kte­rá by moh­la zni­čit něko­lik set pla­net tu reál­ně nehro­zí. To ale Skryté hroz­bě neu­bí­rá monu­men­tál­ní bloc­kbuste­ro­vé měřít­ko, kte­ré fakt, že doba pokro­či­la a s digi­tál­ní­mi efek­ty si Lucas může v pod­sta­tě dělat co chce (což je záro­veň i men­ší kámen úra­zu) vyu­ží­vá na plno.

Ta neo­kou­ka­nost svě­ta pře­da­le­ké gala­xie je mož­ná po zhléd­nu­tí původ­ní tri­lo­gie v rám­ci preque­lo­vé tri­lo­gie více­mé­ně pryč, přes­to se sku­teč­ně díky zasa­ze­ní do zce­la jiné éry a před­sta­vě jiných svě­tů daří opět před­vá­dět více­mé­ně zda­ři­lé expo­zi­ce. Epizoda I tro­chu více zabru­šu­je do poli­tic­ké strán­ce a dotý­ká se tak oblas­ti, kte­ré Epizoda IV jenom naťuk­la. Pro spous­tu fanouš­ků tohle může zna­me­nat pro­blém, pro­to­že budou mít prav­dě­po­dob­ně pro­blém s tím, že u Star Wars je oprav­du neza­jí­ma­jí poli­tic­ké kapi­to­ly, té poli­ti­ky tu ale není zase tak moc a pře­de­vším je sku­teč­ně zají­ma­vé pozo­ro­vat jak tedy fun­go­val ten galak­tic­ký senát o kte­rém jsme před­tím sku­teč­ně sly­še­li jen v Nové nadě­ji v rám­ci jeho zru­še­ní.

Především se tu ale sku­teč­ně pre­zen­tu­je obdo­bí kdy Jediové neby­li ohro­že­ný druh a kdy to byli sku­teč­ně nej­vět­ší bor­ci gala­xie. Šermířské pasá­že se svě­tel­ný­mi meči jsou tak o pozná­ní zají­ma­věj­ší, pro­to­že díky fak­tu, že jsou zde Jediové už vytré­no­vá­ní se dočká­vá­me sviž­něj­ších a cho­re­o­gra­fic­ky hbi­těj­ších light­sa­ber due­lů než když se v původ­ní tri­lo­gii více­mé­ně šer­mo­va­li jen zestár­lý Jedi, Jedi ve výcvi­ku a kyborg co je rád, že je rád. Díky za ty dary.

Aleca Guinesse v mlad­ší ver­zi Obi-Wana Kenobiho vystří­da­la napros­tá cas­tingo­vá tre­fa v podo­bě Ewana McGregora ve kte­rém může divák lehce poznat toho staré­ho Obi-Wana z původ­ní tri­lo­gie, pře­ce jen jde ale pořád o tepr­ve o mla­dé­ho pada­wa­na, kte­ré­ho zkouš­ka jedij­ské dospě­los­ti ješ­tě tepr­ve čeká. Liam Neeson je jinak skvě­lá vol­ba na roli Obi-Wanova men­to­ra Qui-Gona Jinna, kte­rý se opět liší od povah Obi-Wana a Yoda z původ­ní tri­lo­gie a na jeho posta­vě je zají­ma­vě to, že i když je sám Jedi, s někte­rý­mi pra­vi­dly řádu on sám nesou­hla­sí. Role Qui-Gona Jinna mož­ná není v celé Skywalker sáze kdo­ví­jak zásad­ní, přes­to se ale pro mně osob­ně jed­ná o jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­lep­ších postav celé­ho svě­ta pře­da­le­ké gala­xie.

Zároveň se dle mně poda­ři­lo v rám­ci Skryté hroz­by vytvo­řit sil­nou žen­skou posta­vu a to v podo­bě Padmé Amidaly- Tato 14-letá krá­lov­na Naboo je mož­ná mla­dic­ká, od začát­ku se ale pro­je­vu­je jako sna­ži­vý vlád­ce a pře­de­vším se sku­teč­ně nebo­jí pro­sa­dit. Natalie Portman na tuto roli mož­ná oči­vid­ně nevzpo­mí­ná v nej­lep­ším, Padmé Amidala je ale pro mně osob­ně sku­teč­ně parád­ním žen­ským cha­rak­te­rem a pře­de­vším se Lucasovi oči­vid­ně daří budo­vat zatím pou­ze čis­tě kama­rád­ské (pou­ze z její stra­ny) pou­to mezi ní a Anakinem Skywalkerem. Jeho před­sta­vi­tel Jake Lloyd se mož­ná po natá­če­ní dočkal šika­ny a více­mé­ně ho ztvár­ně­ní Anakina Skywalkera při­mě­lo k tomu ukon­čit herec­kou kari­é­ru, sto­jím si ale za tím, že Lloyd těž­ké náro­ky cel­kem dob­ře zvlá­dl a pře­de­vším se tu sku­teč­ně daří Anakina pro­dat jako sym­pa­tic­ké­ho chlap­ce, kte­rý se sna­ží o dob­ro a doka­zu­je svou z původ­ní tri­lo­gie pro­sla­ve­nou pověst skvě­lé­ho pilo­ta, jen těž­ko by ale někdo uvě­řil, že by se z toho­to chlap­ce měl za něko­lik let stát vra­žed­ný stroj Impéria. Už mini­mál­ně prv­ní názna­ky k ces­tě tem­né stra­ny ale George Lucas skrz posta­vu 9-letého chlap­ce pro­dá­vá vel­mi zda­ři­le a uvě­ři­tel­ně a cel­ko­vě se mini­mál­ně za mně poda­ři­lo Lucasovi v prů­bě­hu všech tří fil­mů Anakinův pře­rod na tem­nou stra­nu síly pro­dat.

Zároveň se Lucasovi sku­teč­ně poda­ři­lo po vzo­ru Dartha Vadera vytvo­řit padou­cha, kte­rý zaujme už jen svým zevnějškem- Dartha Maula. Ten toho na roz­díl od Vadera moc nena­mlu­ví a ani se (ale­spoň v rám­ci fil­mu) nedo­čkal výbor­né­ho dějo­vé­ho archu, Maul ale sku­teč­ně půso­bí jako hroz­ba, zvláš­tě když vyta­sí svůj obou­stra­ný svě­tel­ný meč. Závěrečný sou­boj mezi Obi-Wanem a Qui-Gonem pro­ti Maulovi za dopro­vo­du famóz­ní­ho Duel of the Fates od Johna Williamse pat­ří mezi neje­pič­těj­ší momen­ty celé Skywalker ságy, kde se schop­ná akro­ba­cie Raya Parka s vel­mi zda­ři­lou cho­re­o­gra­fii vyu­ží­vá v rám­ci jed­no­ho z nej­lep­ších light­sa­ber due­lů, kde fun­gu­je napě­tí a pře­de­vším celý sou­boj sku­teč­ně k něče­mu vede. Vede k něče­mu, co pro jed­nu posta­vu udě­lá zce­la zásad­ní krok a celý osud závě­reč­né­ho sou­bo­je v pod­sta­tě vyty­čí danou ces­tu napříč celou ságou. Darth Maul mož­ná (ale­spoň v rám­ci fil­mů) plát­no Star Wars fil­mů opus­tí pří­liš rych­le, zásad­ní násled­ky ale jeho cha­rak­ter při­ne­se a i pro­to zamr­zí, že si ho Lucas nepo­ne­chal na celou tri­lo­gii a mís­to něho v dru­hém díle tri­lo­gie vytvo­řil pro­stor pro novou postavu- Hrabě Dookua.

A pak je tu ten Jar Jar- Jaký je Jar Jarův smy­sl? Má sku­teč­ně něja­ký hlub­ší smy­sl? Jde sku­teč­ně o ve finá­le zavrh­nu­té­ho Darth Jara Jara nebo je Jar Jar sku­teč­ně jen pou­hou zábav­nou figur­kou? Za mně Jar Jar od začát­ku byl a navždy bude pou­ze zábav­ná posta­va, kte­rá slou­ží jako tako­vé odleh­če­ní u váž­ných momen­tů a pře­de­vším tako­vá ta zábav­ná posta­va, kte­rá má ale v rám­ci děje něja­ké opod­stat­ně­ní. I přes­to, že je Jar Jarův humor mož­ná až pří­liš infan­til­ní a jeho pří­tom­nost na plát­ně mož­ná vět­ši­nu času zavá­zá­ní zby­teč­nos­tí, nikdy jsem Jar Jara vylo­že­ně nená­vi­děl a roz­hod­ně bych neřekl, že nějak srá­ží výsled­né kva­li­ty Skryté hroz­by dolů. Už pře­de­vším díky tomu, že díky němu je nám před­sta­ve­no zají­ma­vě vypa­da­jí­cí pod­vod­ní měs­to Otoh Gunga a cel­ko­vě jsou Gungani zají­ma­vá stvo­ře­ní, kte­ré se za mně svou otrav­nos­tí roz­hod­ně nevy­rov­na­jí Ewokům. A i za to plu­so­vé body.

Lucas se sice sna­ží o vyprá­vě­ní nové éry a nové­ho pří­bě­hu, záro­veň se ale nebo­jí odka­zo­vá­ní a budo­vá­ní vstříc původ­ní tri­lo­gii. Krom Obi-Wana dora­zí i mlad­ší mis­tr Yoda, R2-D2, mla­dý Anakin Skywalker začne sta­vět C-3PO, v sená­tu se obje­ví Wookieeové (a také E. T. ho rasa!), vrá­tí­me se na Tatooine a obje­ví se i Jabba Hutt, tuske­ni nebo Jawové. Zmíní se pla­ne­ta Alderaan, zazní slav­né jmé­no Antilles, občas zazní kul­tov­ní motiv z původ­ní tri­lo­gie a přes­to všech­no ten­to mož­ná až pře­hna­ně pře­kom­bi­no­va­ný pokus o nos­tal­gii fun­gu­je. Původní a preque­lo­vá tri­lo­gie totiž pořád dohro­ma­dy tvo­ří jeden obrov­ský pří­běh a tudíž růz­né pro­po­jo­vá­ní a odka­zo­vá­ní více­mé­ně dává smy­sl a záro­veň si Lucas více­mé­ně hlí­dá to aby si preque­lo­vé fil­my neod­po­ro­va­li s ori­gi­nál­ní­mi (pochyb­nou paměť R2-D2 a více­mé­ně i Obi-Wana teď igno­ruj­me!).

A pře­de­vším Skrytá hroz­ba sku­teč­ně pri­már­ně fun­gu­je v tom smě­ru v jakém fun­go­vat má- Opět je to úžas­né vel­ko­le­pé sci-fi dob­ro­druž­ství, kte­ré před­sta­ví napros­to famóz­ní závod kluzá­ků, udá­los­ti kolem zni­če­ní hlav­ní lodi Obchodní fede­ra­ce dodá více­mé­ně podob­ný WAU fee­ling jako u niče­ní obou Hvězd smr­ti (jen to kví­le­ní mla­dé­ho Aniho tu osu­do­vost pře­ce jen tro­chu srá­ží) a pře­de­vším je tu ten zmí­ně­ný osu­do­vý duel.

Epizoda I mož­ná vznik­la v době kdy neby­li digi­tál­ní efek­ty na vrcho­lu doko­na­los­ti, přes­to jsou ale v rám­ci Epizody I už více­mé­ně kou­ka­tel­né a výsled­ný záži­tek nesrá­ží. Kameraman David Tattersall preque­lům dodal občas­né vel­mi vizu­ál­ně zají­ma­vé a dodnes tak tro­chu nedo­ce­ně­né zábě­ry. John Williams počtvr­té sklá­dal hud­bu k fil­mu ze svě­ta Star Wars a opět při­šel s nový­mi a parád­ní­mi hudeb­ní­mi moti­vy. A George Lucas doká­zal svět Star Wars teh­dy otevřít novým gene­ra­cím i za cenu, že vět­ši­na pamět­ní­ků teh­dy více­mé­ně krou­ti­la hla­vou. Já osob­ně ale Skrytou hroz­bu beru jen jako parád­ní roz­jezd nové Star Wars éry, kte­rý není Novou nadě­jí, ale to ani reál­ně být nemohl. Stejně jako Nová nadě­je je Skrytá hroz­ba pře­de­vším dob­ro­druž­něj­ší a více­mé­ně drs­něj­ším pohád­ko­vým roz­jez­dem u kte­ré­ho se na drs­něj­ší a tem­něj­ší poje­tí musí čekat do dal­ších dílů. Především je ale Skrytá hroz­ba sku­teč­ně parád­ním úvod­ní­kem do svě­ta pře­da­le­ké gala­xie díky kte­ré­mu je jed­no zda mara­tón star­tu­je­te původ­ní tri­lo­gii nebo tri­lo­gií preque­lo­vou. Obě mož­nos­ti totiž sto­jí za to.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27730 s | počet dotazů: 250 | paměť: 73339 KB. | 22.07.2024 - 15:20:46