Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Everest – emocionálně mrazivá smršť

Everest – emocionálně mrazivá smršť

Everest
Everest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle sku­teč­né udá­los­ti. Ledově ost­rý vítr biču­jí­cí sně­hem. Lidské tragé­die. Je těž­ké určit, z čeho mra­zí nej­víc, ale Everest je nesku­teč­ně inten­ziv­ním zážit­kem na všech fron­tách divá­ko­vých emo­cí.

   Píše se rok 1996 a do základ­ní­ho tábo­ra pod nej­vyš­ší horou svě­ta se schá­zí kli­en­ti dvou spo­leč­nos­tí netu­ší­ce, že se sta­nou sou­čás­tí jed­né z nej­tragič­těj­ších expe­dic v ději­nách. Šestnáct kli­en­tů pod vede­ním vůd­ců Roba Halla (Jason Clarke) a Scotta Fischera (Jake Gyllenhaal) s úctou vzhlí­že­jí k majestát­ní­mu masi­vu Matky vesmí­ru, jak horu Nepálci nazý­va­jí. Naprostá vět­ši­na nema­jí s výstu­pem potřeb­né zku­še­nos­ti, což v této době ale není vzác­nos­tí. Výstup na Everest se stá­vá komerč­ní turis­tic­kou zále­ži­tos­tí a až tra­gic­ký osud této sku­pi­ny na něko­lik let opět utlu­mí stou­pa­jí­cí zájem sta­nout na nej­vyš­ším mís­tě pla­ne­ty.

    Za neštěs­tím obou výprav, kte­ré na vrchol stou­pa­ly spo­leč­ně, sto­jí celá řada pro­blé­mů. Nezkušenost kli­en­tů, selhá­ní jed­not­liv­ců i špat­ná roz­hod­nu­tí vůd­ců v důsled­ku pří­tom­nos­ti novi­ná­řů. Za ješit­nost, altru­is­mus a opo­me­nu­tí pod­stat­ných věcí mno­ho z nich polo­ži­lo život. Zaštiťujícím jme­no­va­te­lem celé tragé­die avšak zůstá­vá špat­né poča­sí. Mohutná bou­ře, o níž vůd­ci měli infor­ma­ce ze základ­ní­ho tábo­ra, ale kte­rou tak fatál­ně pod­ce­ni­li. Katastrofická vichři­ce, jež celé­mu svě­tu skr­ze horo­lez­ce uká­že, jak bez­moc­ní pro­ti pří­rod­ním živlům stá­le jsme.

everest
Photo © Cross Creek Pictures

    Co se týče reci­pi­ent­ské vděč­nos­ti, sní­mek lze při­rov­nat k dva roky sta­rým Rivalům. Filmu o závo­dech Formule 1, kte­rý dostal do kolen napros­tou vět­ši­nu divá­ků, přes­to­že se auto­mo­bi­lo­vým závo­dům vyhý­ba­jí jak čert kří­ži. Everest je fil­mem mapu­jí­cí ces­tu horo­lez­ců z ame­ric­ké­ho letiš­tě až na nej­vyš­ší vrchol svě­ta a výstu­pu je věno­vá­na drti­vá vět­ši­na sto­pá­že. A ačko­li jste se o horo­le­zec­ké výš­la­py v živo­tě neza­jí­ma­li, ten­to pří­běh vás do dosta­ne do kolen mož­ná ješ­tě rych­le­ji.

    Ve fil­mech bývá čas­to obrov­ský pro­blém sla­dit humor se sen­ti­men­tem a akcí. Vtipné scén­ky tvo­ří s váž­ný­mi momen­ty do očí bijí­cí kon­trast a divák si ve výsled­ku neu­ži­je ani jed­nu část. Tvůrcům Everestu se ale poda­ři­lo všech­ny slož­ky lad­ně spo­jit, a zatím­co vám ješ­tě dozní­vá husí kůže z exte­ri­ér­ních zábě­rů pod­po­ře­ných dyna­mic­kou hud­bou, poma­lu vyta­hu­je­te kapes­ník na slzy smut­ku či smí­chu. Soundtrack slo­žil Danio Marianelli, chla­pík, co je zná­mý spí­še díky svým sen­ti­men­tál­ním soun­d­trac­kům. Obavy ze špat­né­ho výbě­ru skla­da­te­le ale roz­me­tá­vá již úvod­ní scé­na a na roz­du­ně­ný sál mohut­nou instru­men­tál­ní hud­bou se jen tak neza­po­mí­ná.

    Everest. Film, kte­rý vás doká­že tro­chu roze­smát, nahnat strach i vtla­čit slzy do očí. Věta „Příběh inspi­ro­va­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti“ vždy o úro­veň umoc­ní fil­mo­vý záži­tek, Everestu ale dodá­vá přes­ně onen mra­zi­vý nádech, že z kina dochá­zí­te zachmu­ře­ní i vypla­še­ní. A prá­vě ten­to para­dox je na celém fil­mo­vém zážit­ku to nej­krás­něj­ší – ačko­li z něj máte dep­ku, vzpo­mí­ná­te na něj s úsmě­vem, pro­to­že podob­né fil­mo­vé zážit­ky se za rok spo­čí­ta­jí na prs­tech jed­né ruky. Tedy pokud vás o ně už omrz­li­ny nepři­pra­vi­ly.

90 %


Photo © Cross Creek Pictures


Podívejte se na hodnocení Everest na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […] Posted in Filmové recenze
  • Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.28. února 2021 Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut. Bruce Willis se coby David Dunn snaží najít si práci v New Yorku a tím si tak trochu vyřešit nejen problémy pracovní (zatím pracuje jako strážce pořádku na fotbalovém stadionu), ale také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kód Enigmy12. července 2024 Kód Enigmy Někdy právě ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají právě to, co by nikoho nenapadlo. Koho by v době, kdy se nejlepší mozky v Británii začaly zabývat tím, jak rozluštit kód […] Posted in Retro filmové recenze
  • Forrest Gump: Melodram, který dojímá i po 30 letech7. července 2024 Forrest Gump: Melodram, který dojímá i po 30 letech Přesně před třemi dekádami mohli američtí diváci poprvé v kinech shlédnout snímek, který je všeobecně považován za nejlepší film všech dob. Režisér Robert Zemeckis společně se scénáristou […] Posted in Filmová klasika
  • Grindhouse: Planeta Teror18. června 2024 Grindhouse: Planeta Teror Když se Muldoon za pomoci vojenské jednotky rozhodne zmocnit zákeřného viru, rozhodne se jeho stvořitel Abby jej zničit, aby nepadl do jeho rukou. Jenomže nebezpečný zelený oblak zanese […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky19. března 2024 Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky Čtyři kouzelníky svede na jedno místo tajemná pozvánka, kde čtveřice odhalí plány k tomu největšímu kouzelnickému triku, co kdy kterýkoliv z nich viděl. O rok později se pak tahle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
  • Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)29. ledna 2024 Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03) Noc je temná a na Aljašce ještě temnější. Dál sledujeme vyšetřování smrti na aljašské stanici. Třetí díl je takový výplňový. Postupně se dozvídáme další kousek tajemné skládačky. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33302 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71708 KB. | 14.07.2024 - 06:09:56