Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Válka o planetu opic - 70 %

Válka o planetu opic - 70 %

Valka
Valka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tem­ném lese se pro­dí­ra­jí houš­tím vojá­ci, kte­ří hle­da­jí opi­ce, hlav­ně jejich vůd­ce Caesara. Po dlou­hé době mají štěs­tí, pro­to­že nachá­zí mís­to, kde se opi­ce scho­vá­va­jí, a zaú­to­čí. Netuší ale, že je to jen léč­ka, a sko­ro všich­ni vojá­ci jsou zabi­ti. Jen pár vyvo­le­ných nechá­vá Caesar naži­vu, aby se vrá­ti­li ke své­mu veli­te­li, plu­kov­ní­ko­vi McCulloughemovi, se vzka­zem – nabíd­kou ke smí­ru. Ale ten nemá žád­nou chuť se o pla­ne­tu dělit s opi­ce­mi, a pro­to neče­ka­ně na opi­ce zaú­to­čí. Při boji umí­rá hod­ně opic, včet­ně Caesarových nej­bliž­ších, a tak se vydá­vá Caesar pomstít plu­kov­ní­ko­vi.

Předlohou ke scé­ná­ři fil­mu byla kni­ha Pierra Boulleho Válka o pla­ne­tu opic, scé­nář pak napsa­li Mark Bomback (Smrtonosná past 4.0, Wolverine) a Matt Reeves (Úsvit pla­ne­ty opic). Reeves film i reží­ro­val, stej­ně jako před­cho­zí díl Úsvit pla­ne­ty opic a dal­ší fil­my.

Hlavního zápo­rá­ka, plu­kov­ní­ka, si zahrál Woody Harrelson (Lid ver­sus Larry Flynt, The Messenger). Postava vojá­ka Harrelsonovi zřej­mě sed­la, v jeho podá­ní jed­ná voják vždy správ­ně a pod­le roz­ka­zu. Do hlav­ní role Caesara byl opět obsa­zen Andy Serkis (série Pán prs­te­nů a Hobit, Star Wars). Postavu ztvár­nil díky moti­on cap­tu­re (herec má na sobě elas­tic­ký oble­ček s body, při hra­ní ho sní­má něko­lik kamer a násled­ně pak počí­tač vytvo­ří ani­ma­ci dané posta­vy či zví­ře­te, kte­rá se ješ­tě doupra­vu­je), stej­ně jako byly zahrá­ny dal­ší opi­ce. I když se dal­ší her­ci sna­ží, Serkisův Caesar je oprav­du výji­meč­ný a skvě­lý.

Zajímavé je také to, že ne všech­ny opi­ce jsou nato­če­ny tech­ni­kou moti­on cap­tu­re, ale někte­ré jsou digi­tál­ní ani­ma­ce. Jako divák jsem ale nepo­zna­la, kte­ré opi­ce jsou „sku­teč­né“ a kte­ré digi­tál­ní. To mají na svě­do­mí dal­ší tvůr­ci fil­mu, hlav­ně super­vi­zor zvlášt­ních efek­tů Dan Cervin (Obr Dobr) a super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů Dan Lemmon (Avatar, Zrození pla­ne­ty opic, Úsvit pla­ne­ty opic).

Film na mě udě­lal dob­rý dojem, co se týče pří­bě­hu, ale hlav­ně mě zau­jal tech­nic­kou strán­kou a vizu­ál­ní­mi a tech­nic­ký­mi efek­ty. Z herec­kých výko­nů bych vyzdvih­la her­ce Harrelsona a Serkinse, kte­ří jsou rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry, ale záro­veň mají své odliš­nos­ti. Jednotlivé scé­ny dotvá­ří zvuk Chrise Duesterdieka a hud­ba Michaela Giacchina. Jediné, co mi na fil­mu vadi­lo, bylo to, že pár scén bylo del­ších, pro­to film cel­ko­vě pře­sa­hu­je sto­páž 140 minut. Kdyby se tvůr­cům poda­ři­lo udě­lat ho ale­spoň o pár minut krat­ší, měl by film vět­ší spád a mohl by být pro divá­ka zají­ma­věj­ší.

Film je nevhod­ný pro divá­ky do 12 let, pro­to­že obsa­hu­je agre­siv­ní scé­ny a někte­ré myš­len­ky může pocho­pit jen star­ší divák. Snímek mohou vidět i divá­ci, kte­ří dosud nevi­dě­li žád­ný film ze série o opi­cích, pro­to­že téma dvou sku­pin, kte­ré chtě­jí pře­žít a zís­kat nad­vlá­du, je v dneš­ní době stá­le aktu­ál­ní.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Válka o planetu opic na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19135 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71897 KB. | 20.07.2024 - 06:43:56