Kritiky.cz > Články > Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

328374 original1 f40tb
328374 original1 f40tb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Roman Kašparovský koneč­ně řekl závě­reč­né „Stop!“ a tím ukon­čil posled­ní dotáč­ku k své­mu celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Všiváci. A neby­la to úpl­ně běž­ná dotáč­ka, pro­bí­ha­la ve více než 5.000 km vzdá­le­ném Afghánistánu. Roman Kašparovský natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké zahra­nič­ní mise v Afghánistánu, kte­ří se spo­lu setká­va­jí prá­vě na tom­to mís­tě, jež pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší na svě­tě.

Film Všiváci vyprá­ví pří­běh rodi­ny Rohanů. Miki Rohan (Jiří Langmajer), špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, se utá­pí v blud­ném kru­hu milost­ných dob­ro­druž­ství, avan­týr a alko­ho­lu. Jeho hor­ko­krev­ný bra­tr Ricky (Ondřej Vetchý) je vete­rá­nem z čes­ké mise v Afghánistánu. Ten pro­hrá­vá svůj boj s dlu­hy a i z nich ply­nou­cí slo­ži­tou situ­a­cí své rodi­ny, kte­rá pro něj před­sta­vu­je vel­ký záva­zek. Pečuje totiž sám o dvě dce­ry – o malou Maty (Rebeka) i již dospí­va­jí­cí Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomá­há jeho mat­ka, kte­rou skvě­le ztvár­ni­la Iva Janžurová. S osu­dy bra­trů se pak pro­lí­na­jí pří­běhy dal­ších postav děje – mezi nimi prá­vě Richardova spo­lu­bo­jov­ní­ka z Afghánistánu Oldy (Ondřej Malý) a dvou kama­rá­dů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), kte­ré Richard a Olda chtě­jí vyu­žít ve svých plá­nech na zís­ká­ní peněz.

Ondřej Vetchý svůj záži­tek z natá­če­ní v Lógaru shr­nu­je: „Fascinovalo mne, jaká tady mezi kluka­ma fun­gu­je tole­ran­ce, respekt, přá­tel­ství, patri­o­tis­mus a při­tom vel­ká dáv­ka humo­ru. To na mě moc­ně zapů­so­bi­lo. Uvědomil jsem si tady opět to, co jsem už dáv­no věděl, totiž že sku­teč­ně dob­rým vojá­kem může být jen málo­kdo. Život tady je vel­mi inten­ziv­ní. Dostali jsme v kon­den­zo­va­né for­mě veli­kou masáž.“

A k své posta­vě Rickyho Rohana ješ­tě dodá­vá: “Ten člo­věk tady odvá­děl skvě­le svou prá­ci, byl respek­to­va­ný a měl zde své nej­lep­ší přá­te­le. Nuceně se vra­cí do civi­lu, pro­to­že se musí sta­rat o dvě děti. Není na to zda­le­ka tak dob­ře vyba­ve­ný a při­pra­ve­ný, jako byl na svo­ji prá­ci v Afghánistánu. Musí se vyrov­nat i s tím, že věci v jeho živo­tě už nejsou direk­tiv­ní, nará­ží na před­sud­ky vět­ši­no­vé spo­leč­nos­ti a stá­vá se z něj loser.“

Ondřej Malý ješ­tě dopl­ňu­je své zážit­ky: „Ty dny v Afghánistánu byly neu­vě­ři­tel­ně sil­ným pro­žit­kem na celý život. Všichni jsou zde pozna­me­ná­ni neko­neč­ný­mi vál­ka­mi. Je to mís­to, kde se ode­hrá­vá neu­stá­lý a tvr­dý boj o pře­ži­tí. A to od samé­ho dět­ství. Ale je to i mís­to, kde si děti hra­jí na uli­ci, smě­jí se, cho­dí do ško­ly. “

Dvoutýdenní natá­če­ní v Afghánistánu reži­sér a scé­náris­ta fil­mu, Roman Kašparovský, popi­su­je: „To, že jsme měli mož­nost natá­čet v auten­tic­kém pro­stře­dí čes­ké vojen­ské mise v Afghánistánu, pro nás a film Všiváci zna­me­ná hroz­ně moc. Především tyto scé­ny do fil­mu vná­ší abso­lut­ní oprav­do­vost a vel­kou inten­zi­tu. Všiváci si pohrá­va­jí s urči­tou absur­di­tou a nad­sáz­kou a prá­vě ta kon­fron­ta­ce s tou­to inten­ziv­ní rea­li­tou je pro nás zásad­ní. Na základ­ně v Lógaru jsme se sezná­mi­li s pra­cí našich vojá­ků a mají můj hlu­bo­ký obdiv – pro její nároč­nost, nebez­peč­nost, ale hlav­ně pro jejich napros­to pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup i v extrém­ně stre­su­jí­cích oka­mži­cích, kte­rých jsme s nimi něko­lik také pro­ži­li. Doprovázeli jsme naše vojá­ky při pře­dá­vá­ní daru pro míst­ní ško­ly, vidě­li jsme nejen nácvik bojo­vých akcí, ale i to jak postu­pu­jí při napa­de­ní základ­ny.“

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Axman Production, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze a FAMU a dis­tri­bu­to­rem fil­mu je Bontonfilm. Film byl pod­po­řen Státním fon­dem ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a vzni­ká pod zášti­tou minis­t­ra obra­ny Alexandra Vondry. Premiéra je naplá­no­vá­na na 24. led­na 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51307 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71452 KB. | 24.06.2024 - 01:51:12