Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Legenda o Tarzanovi

Legenda o Tarzanovi

Tarzan
Tarzan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbrusu nový pří­běh o nej­slav­něj­ším opi­čím muži všech dob je roz­hod­ně zají­ma­vým zje­ve­ním sou­čas­né kine­ma­to­gra­fie, ale v někte­rých aspek­tech doce­la nezvlá­dá kon­ku­ro­vat sou­čas­né bloc­kbuste­ro­vé tvor­bě, což je vskut­ku ško­da.

Film se sna­ží o zce­la nový děj, je nato­čen pod­le komik­su od Dark Horse, kte­rý nava­zu­je na všech­na dří­věj­ší lite­rár­ní i fil­mo­vá zpra­co­vá­ní Tarzana (Alexander Skarsgard), a ode­hrá­vá osm let poté, co ten­to divoch odjel do civi­li­zo­va­né­ho svě­ta a při­jal jmé­no John Clayton III. Ve svaz­ku s krás­nou Jane (Margot Robbie) žil Tarzan dlou­há léta v bla­hoby­tu, pak však na scé­nu vtrh­lo hamiž­né a zadlu­že­né Belgické krá­lov­ství. Zde si dovo­lím poznám­ku, že jsem nanej­výš potě­šen, jak byli Belgičané ve fil­mu ztvár­ně­ni, neboť tato země byla v 19. a 20. sto­le­tí jed­no­znač­ně jed­nou z nej­hor­ších a nej­kru­těj­ších kolo­ni­ál­ních vel­mo­cí. A řek­ně­me to na rovi­nu, ten­to zby­teč­ný stát nás na mapě štve dále i po kon­ci kolo­ni­za­ce (mně osob­ně vadí nej­ví­ce jejich fot­ba­lo­vý tým, ale to už je moc vel­ká odbočka). Tito Belgičané (nebo Belgové?) totiž vysí­la­jí zlot­ři­lé­ho kapi­tá­na Leona Roma v podá­ní sou­čas­né­ho krá­le fil­mo­vých padou­chů Christopha Waltze, aby zís­kal v Kongu dia­man­ty od domo­ro­dé­ho náčel­ní­ka (Djimon Hounsou). No a lido­jed­ský čer­noš­ský vůd­ce si řek­ne o chut­né běloš­ské sous­to - o samot­né­ho Tarzana. A pří­běh začí­ná! Postupně se do něj zamo­tá i Jane a taky skvě­lá hláš­ku­jí­cí figur­ka George Washington Williams (Samuel L. Jackson). Ten je zalo­žen na oprav­du exis­tu­jí­cí his­to­ric­ké posta­vě.

Lidojeda si skvěle střihl Djimon Hounsou
Lidojeda si skvě­le stři­hl Djimon Hounsou

Film roz­hod­ně není doko­na­lý a čas­to prchá do fla­shbac­ků, kte­ré uka­zu­jí Tarzanovo dět­ství a mlá­dí, při­čemž se divák může při chvil­ce nepo­zor­nos­ti v těch­to fla­shba­cích ztra­tit. Dále jsou zde občas špat­né cgi tri­ky, což je vidět hlav­ně u zví­řat. Velmi nezda­ři­lé jsou i někte­ré akč­ní scé­ny.

Ach ty flashbacky. Co je to za módu?
Ach ty fla­shbac­ky. Co je to za módu?

No a na závěr jed­na moje úva­ha. Pokud ten­to film slou­ží k něja­ké­mu dal­ší­mu potla­čo­vá­ní rasis­mu, tak se mu to daří jen z polo­vi­ny. Mnohem víc totiž pro­bou­zí mou nená­vist k Belgii. Pokud se odpor k tomu­to stá­tu pro­bu­dí i v dal­ších divá­cích, mohou si pod­pra­ho­vá sdě­le­ní, kte­rá nepl­ní svůj účel tvůr­ci do příš­tě odpus­tit.

Hodnocení: 70 %


Photo © Jonathan Olley / Warner Bros. Entertainment Inc.


Podívejte se na hodnocení Legenda o Tarzanovi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49478 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71713 KB. | 14.07.2024 - 03:06:50