Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid

MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid

plakát anthropoid
plakát anthropoid
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V rám­ci slav­nost­ní­ho zahá­je­ní 51. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary bude uve­de­na svě­to­vá pre­mi­é­ra nové­ho kopro­dukč­ní­ho sním­ku Anthropoid reži­sé­ra Seana Ellise.
Na slav­nost­ní svě­to­vé pre­mi­é­ře při­slí­bi­li účast kro­mě reži­sé­ra Seana Ellise her­ci Jamie Dornan, Charlotte Le Bon, Aňa Geislerová a Toby Jones. plakát anthropoid

„Vzhledem k  tomu, že sní­mek umě­lec­ky zpraco­vá­vá jed­nu ze zásad­ních udá­los­tí čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie, aten­tát na říš­ské­ho pro­tek­to­ra Heydricha, roz­hod­li jsme se spo­lu s  pro­du­cen­ty fil­mu, ozná­mit pre­mi­é­ru Anthropoidu v  Karlových Varech sym­bo­lic­ky prá­vě v  době, kdy si při­po­mí­ná­me výro­čí této udá­los­ti,“ říká pre­zi­dent MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.
Film Anthropoid se bude pro­mí­tat nejen v  rám­ci slav­nost­ní­ho zahá­je­ní ve Velkém sále hote­lu Thermal, ale rov­něž ve dvou dal­ších sou­běž­ně uvá­dě­ných před­sta­ve­ních urče­ných veřej­nos­ti.
Nový kopro­dukč­ní sní­mek Anthropoid, se natá­čel od čer­ven­ce do září 2015 v  České repub­li­ce. Tento vel­ký mezi­ná­rod­ní pro­jekt byl slav­nost­ně před­sta­ven prá­vě na loň­ském roč­ní­ku kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu.
Režisér Sean Ellis obsa­dil do hlav­ních rolí para­šu­tis­tů Kubiše a Gabčíka her­ce Jamieho Dornana a Cilliana Murphyho. Jednu z hlav­ních žen­ských rolí, Gabčíkovu part­ner­ku hra­je čes­ká hereč­ka Aňa Geislerová. Partnerkou posta­vy Kubiše Jamieho Dor.ana je Charlotte Le Bon, zná­má z  fil­mů Láska na kari (The Hundred-Foot Journey,) nebo Muž na laně (The Walk). V roli spo­lu­pra­cov­ní­ka výsad­ká­řů Jana Zelenky-Hajského uvi­dí­me brit­ské­ho her­ce Tobyho Jonese, zná­mé­ho např. z  dra­ma­tu Pochybná slá­va (Infamous) nebo ze sérií Hunger Games (The Hunger Games). Z  dal­ších čes­kých her­ců uvi­dí­me napří­klad Alenu Mihulovou.

Marie Kárníková ( Charlotte Le Bon) hraje přítelkyni Jana Kubiše.
Marie Kovárníková ( Charlotte Le Bon) hra­je pří­tel­ky­ni Jana Kubiše.
Rotmistr Jan Kubiš ( Jamie Dornar) s rotmistrem Josefem Gabčíkem (Cillian Murphy) v novém filmu Anthropoid, který se natáčel i v Čechách.
Rotmistr Jan Kubiš ( Jamie Dornar) s rot­mis­trem Josefem Gabčíkem (Cillian Murphy).

Operace Anthropoid se sta­la ini­ci­ač­ním momen­tem pro mno­ho odbo­jo­vých akti­vit ve  2. svě­to­vé vál­ce a pomoh­la - bez ohle­du na tra­gic­ké násled­ky - posí­lit pocit národ­ní­ho sebe­vě­do­mí, vlas­te­nec­tví i osob­ní sta­teč­nos­ti jed­not­liv­ců.
Téma aten­tá­tu, stej­ně jako udá­los­ti, kte­ré mu před­chá­ze­ly či násled­ky, kte­ré při­ne­sl, se sta­ly námě­tem řady domá­cích fil­mo­vých nebo tele­viz­ních sním­ků. Režisér Sean Ellis se s pří­bě­hem sezná­mil před něko­li­ka lety a byl fas­ci­no­ván emo­tiv­ním hrdin­ským činem čes­kých para­šu­tis­tů i jeho tra­gic­kým vyvr­cho­le­ním. Film Anthropoid, jehož je Ellis sce­náris­tou a reži­sé­rem, dává mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku mož­nost v  sil­ném osob­ním pří­bě­hu poznat mimo­řád­ný hrdin­ský čin, akci odpo­ru pro­ti nacis­mu, kte­rá význam­ně zasáh­la do prů­bě­hu vál­ky. Českému divá­ko­vi pak nabíd­ne nový a netra­dič­ní pohled na důvěr­ně zná­mé udá­los­ti.

Režisér Sean Ellis, na snímku s Cilianem Murphym.
Režisér Sean Ellis, na sním­ku s Cilianem Murphym.

Film Anthropoid vzni­kl ve spo­leč­nos­ti LD Entertainment Mickeyho Liddella, v  jehož pro­duk­ci se nato­či­ly napří­klad mra­zi­vé dra­ma Mezi vlky (The Grey, 2011) s  Liamem Neesonem nebo thriller Disconnect (2012) s  Jasonem Batemanem, a kte­rý při­pra­vu­je bio­gra­fic­ké dra­ma Jackie (2017) s  Natalií Portmanovou. Dalšími pro­du­cen­ty jsou Pete Shilaimon, kte­rý je pode­psán pod adap­ta­cí kni­hy Emila Zoly Tereza Raquinová s  názvem In Secret (2013) a fil­mem Ve jmé­nu Krista (2016) s  Tomem Feltonem a Josephem Fiennesem a za čes­kou stra­nu David Ondříček a Kryštof Mucha ze spo­leč­nos­ti Lucky Man Films - drži­te­lé Českého lva za film Ve stí­nu (2012). Práva na ame­ric­kou dis­tri­buci zakou­pi­la spo­leč­nost Bleecker Street, o dis­tri­buci v  dal­ších zemích se jed­ná.

Liběna Fafková (Anna Geislerová), přítelkyně Josefa Gabčíka.
Liběna Fafková (Anna Geislerová), pří­tel­ky­ně Josefa Gabčíka.
Hlavní roli Josefa Gabčíka si zahrál Jamie Dornar.
Hlavní roli Josefa Gabčíka si zahrál Jamie Dornar.

Natáčení Anthropoidu se usku­teč­ni­lo ve Vojenském újez­du Brdy, v  exte­ri­é­rech Prahy a v  barran­dov­ských ate­li­é­rech, kde byla posta­ve­na napří­klad deko­ra­ce inte­ri­é­ru pra­voslav­né­ho kos­te­la Cyrila a Metoděje.
Film Anthropoid vzni­kl za   pod­po­ry Ministerstva obra­ny České repub­li­ky, Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, natá­če­ní sním­ku také pod­po­řil Magistrát hlav­ní­ho měs­ta Prahy, význam­ně se na něm odbor­ný­mi kon­zul­ta­ce­mi podí­lel i Vojenský his­to­ric­ký ústav.
Britský reži­sér a sce­náris­ta Sean Ellis se pro­sla­vil krát­kým fil­mem Cashback (2004), kome­di­ál­ní mini­a­tu­rou z  noč­ní smě­ny jed­no­ho super­mar­ke­tu, s  níž se kaž­dý zaměst­na­nec vyrov­ná­vá po svém. Snímek nomi­no­va­ný na Oscara se stal o dva roky poz­dě­ji zákla­dem celo­ve­čer­ní­ho stej­no­jmen­né­ho fil­mu. Dalším pak bylo horo­ro­vé dra­ma Střepy v  hla­vě (The Broken, 2008), načež o pár let poz­dě­ji pře­kva­pil Ellis své fanouš­ky sofis­ti­ko­va­ným soci­ál­ním dra­ma­tem Metro Manila (2013).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82774 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71702 KB. | 14.06.2024 - 20:27:42