Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)

Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)

HRa06Spoi
HRa06Spoi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme pro Vás při­pra­ven dal­ší obsah epi­zo­dy seri­á­lu Hra o trů­ny. Tentokrát ke to 6. epi­zo­da z 6. série, kte­rá šla na HBO 30.5.2016.

Epizoda začí­ná scé­nou Meery (Ellie Kendrick) a Brana (Isaac Hempstead Wright). Bran sní, zatím­co jej Meera sama táh­ne na lehát­ku. Meera padá a přes­to­že se sna­ží, nemů­že jít dále. Bran se v tu chví­li pro­bu­dí a krát­ce nato je dosti­hu­jí prv­ní nemrt­ví. Před jis­tou smr­tí oba zachrá­ní tajem­ný jez­dec, kte­rý nemrt­vé pobi­je a Meeru a Brana odve­ze s sebou nezná­mo kam.

Děj se pře­sou­vá do kočá­ru, ve kte­rém jede Sam Tarly (John Bradley-West) a Gilly (Hannah Murrayová) i s dítě­tem Samem. Jsou na ces­tě do síd­la rodu Tarlyů, kde má dív­ka i s dítě­tem zůstat, dokud se Sam nevy­u­čí mis­trem a nebu­dou se moci spo­leč­ně vrá­tit do Černý hrad. Sam je ze setká­ní s rodi­nou a pře­de­vším otcem, kte­rý jej zavr­hl, nesvůj. Také Gilly varu­je, že jeho otec nená­vi­dí Divoké a nesmí se pro­zra­dit. Při pří­jez­du jej pří­jem­né při­ví­tá sest­ra Talla (Rebecca Benson) a Samova mat­ka Melessa (Samantha Spiro). Sam jim před­sta­ví i Gilly, ze kte­ré jsou obě nad­še­né.

Nejvyšší vrab­čák (Jonathan Pryce) a mla­dý král Tommen (Dean-Charles Chapman) spo­lu mlu­ví o očiš­tě­ní Margaery (Natalie Dormer) od jejích hříchů. Nejvyšší vrab­čák nako­nec Tommenovi dovo­lí man­žel­ku vidět. Ta je oči­vid­ně se svým osu­dem smí­ře­ná a roz­hod­la se při­jmout víru v Sedm Bohů a kát se. Margaery se krá­li při­zná­vá, že přes­to­že se v minu­los­ti sna­ži­la chudým pomá­hat, neby­lo to dost a vše to bylo jen pro její popu­la­ri­tu a chce se zlep­šit a být více nápo­moc­ná.

Děj se zno­vu pře­sou­vá do zám­ku Tarlyů, kde se Gilly a Sam chys­ta­jí na veče­ři, kde budou již pří­tomni všich­ni. Večeře je tichá, dokud se Samův otec Randyll (James Faulkner) nezačne navá­žet do Sama kvů­li jeho váze a vojen­ské neschop­nos­ti. Když začne Gilly Sama obha­jo­vat, při­po­me­ne, že sám zabil i bílé­ho chod­ce. Tomu ale nevě­ří ani Randyll, ani Samův bra­tr Dickon (Freddie Stroma). Gilly se pro­řek­ne, že se to sta­lo při ces­tě na jih na Černý hrad. Nakonec musí při­znat, že je Divoká a Randyll je vel­mi roz­hoř­če­ný a sli­bu­je Samovi, že je to jeho posled­ní noc na tom­to hra­dě. Také podotkne, že Gilly bude moct pra­co­vat v kuchy­ni a o dítě bude posta­rá­no. Vzápětí se chys­tá Sam odjet před­čas­ně do Citadely, avšak nako­nec se pro Gilly a malé­ho Sama vra­cí; nechce je na zám­ku nechat. Při ces­tě ukrad­ne i rodo­vý meč, o kte­rým mu otec řekl, že mu nikdy nedo­vo­lí, aby jej mohl vzít do ruky.

Arya (Maisie Williams) sle­du­je dal­ší před­sta­ve­ní, kde hra­je její cíl, hereč­ka zva­ná lady Crane (Essie Davis). Představení popi­su­je prů­běh svat­by Margaery a Joffreyho (Jack Gleeson), kdy se Joffrey otrá­ví vínem. Další scén­ka popi­su­je zavraž­dě­ní lor­da Tywina Lannistera (Charles Dance) jeho synem Tyrionem (Peter Dinklage), kte­rá se ode­hrá­la v epi­zo­dě Děti. Mezitím schá­zí Arya do záku­li­sí, kde se chys­tá otrá­vit rum lady Crane. Nejdříve váhá, ale nako­nec jed do lah­vič­ky nali­je. Při ces­tě ven ji ale lady Crane zasta­ví a kon­ver­zu­je s ní o dět­ství a herec­tví. Když už se lady Crane chys­tá rum vypít, Arya ho odho­dí a řek­ne, ať si Crane dává pozor na její spo­lu­pra­cov­ni­ci Biancu. Tomu vše­mu při­hlí­ží Dívka bez tvá­ře (Faye Marsay). Poví Jaqenu H’ghar (Tom Wlaschiha) o tom, jak Arya nespl­ni­la úkol a požá­dá o to, zda by ji moh­la zabít. Jaqen sou­hla­sí. Mezitím Arya nachá­zí mečík, kte­rý pro ni na Zimohradu nechal uko­vat John Sníh (Kit Harington), Jehlu, a roz­hod­ne se ode­jít z Dómu Mnohotvářného Boha.

Mezitím se v Králově Přístavišti schy­lu­je k vojen­ské­mu kon­flik­tu mezi Nejvyšším vrab­čá­kem a malou armá­dou Jaimeho Lannistera (Nikolaj Coster-Waldau) a lor­da Mace Tyrella (Roger Ashton-Griffiths). Společně vedou armá­du Tyrellů měs­tem až k sep­tu, kde vyzvou Nejvyššího vrab­čá­ka, aby jim vydal Margaery i její­ho bra­t­ra, sera Lorase (Finn Jones). Vrabčák nepři­jí­má, ale také upo­zor­ňu­je, že ke krvepro­li­tí vůbec nemu­sí dojít. Ze sep­ta pak vychá­zí král Tommen, kte­rý své­mu strý­ci a záro­veň otci zaká­že na Nejvyššího vrab­čá­ka jak­ko­liv úto­čit. A pro­to­že Margaery odči­ni­la své hří­chy tím, že k víře při­ved­la i Tommena, je pro­puš­tě­na. Následně Jaimeho donu­tí, aby se posta­vil do čela armá­dy, kte­rá bude od Bryndena Černé Ryby (Clive Russell) dobý­vat zpět Řekotočí. Jaime nejdří­ve nesou­hla­sí, ale Cersei (Lena Headey) ho nako­nec pře­svěd­čí, aby Tommenovi neod­po­ro­val a slí­bí mu, že Nejvyšší vrab­čák bude za své činy také sou­zen.

Po dlou­hé době se v seri­á­lu obje­vu­je i Walder Frey (David Bradley).


Detaily o článku Krev mé krve

Jméno člán­ku: Krev mé krve
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 30. 05. 2016, 20:18 UTC
Datum pře­vze­tí: 31. 05. 2016, 04:38 UTC
Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krev_m%C3%A9_krve&oldid=13757625
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 13757625


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38272 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71895 KB. | 22.02.2024 - 01:15:04