Kritiky.cz > Recenze knih > Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové

Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové

NaBrehu
NaBrehu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Právem je Sara Gruenová již autor­kou jed­no­ho zfil­mo­va­né­ho best­selle­ru (kni­hy Voda pro slo­ny), dalo by se bez jaké­ko­liv nad­sáz­ky říci, že Na bře­hu jeze­ra bych vidě­la zfil­mo­va­né ješ­tě radě­ji. Ponurá, tem­ná, avšak nesmír­ně lid­ská atmo­sfé­ra ode­hrá­va­jí­cí se v zapad­lém hos­tin­ci u Lochnesského jeze­ra, navíc za vál­ky a nále­tů, což ješ­tě dodá­vá na syro­vos­ti a uvě­ři­tel­nos­ti.

Madeline a její man­žel Ellis se s kama­rá­dem vydá­va­jí brá­nit čest své rodi­ny, dalo by se zjed­no­du­še­ně říci. Hledat loch­nesskou pří­še­ru. Ne, oprav­du nejde o něja­kou vtip­nou kni­hu, nao­pak. Teprve nyní si uvě­do­mí­te, a autor­ka postu­po­va­la pod­le reá­lií, že oprav­du exis­to­va­li lidé, kte­ří se se vší váž­nos­tí za tím­to úče­lem do této oblas­ti vydá­va­li. A že to moh­ly být někdy pohnut­ky zdán­li­vě mali­cher­né nebo nepo­cho­pi­tel­né. Ze srd­ce boha­té sme­tán­ky se vydá­va­jí tři lidé a pošra­mo­ce­ným egem váleč­nou lodí do drs­né skot­ské zapad­lé vís­ky, do pan­ství, kde liš­ky dáva­jí dobrou noc. Nadbytek a bla­hobyt, čte­ní o vál­ce maxi­mál­ně v novi­nách, stří­dá pří­dě­lo­vý sys­tém, strach o život, zatem­ně­ní a fakt, že silon­ky si dámy kres­lí čer­nou čárou na lýtku a mas­tí si nohy výpe­kem, aby „to tak vypa­da­lo“. Nylonky jako nej­lu­xus­něj­ší zbo­ží pro dámy. A v tom tři lidé, kte­ré pozna­me­nal jejich způ­sob živo­ta. Měli všech­no…

Drsné pády do hlu­bin lid­ské sto­ky

Sara Gruenová per­fekt­ně vykres­li­la pří­běh, o kte­rém musím říct pou­ze jedi­né – máte-li na tuto kni­hu nepře­tr­ži­tý čas, vez­mě­te si ji do ruky. Je tak str­hu­jí­cí, tak moc vás chyt­ne svou atmo­sfé­rou, kte­rá je klid­ná, snad i zdán­li­vě nud­ná, ale něčím tem­ným, něčím oby­čej­ně lid­ským nesku­teč­ně při­taž­li­vá. Nedokázala jsem se od této kni­hy odtrh­nout a odlo­ži­la jsem ji, až když jsem ji celou pře­čet­la. Snad jsem se zto­tož­ni­la s posta­vou Madeline, snad jsem byla spo­leč­ně s ní zkla­má­na i naštvá­na na její­ho muže… Snad jsem pří­liš dob­ře poro­zu­mě­la chví­lím, kdy člo­věk vzdá svůj vlast­ní život a zaplu­je do řek opoj­né závis­los­ti na lécích a alko­ho­lu. A jak ti kolem trpí… Lze vůbec  tak drs­ném pro­stře­dí ješ­tě věřit v lás­ku? Hostinec, do kte­ré­ho nej­pr­ve Madeline nemoh­la zapad­nout, se pro ni stá­vá dru­hým domo­vem a úsměv vám bude pře­lé­tat po tvá­ři v těch vzác­ných chví­lích, ve kte­rých se tvo­ří pou­to mezi zaměst­nan­ci hos­tin­ce a tou křeh­kou Američankou… Vývoj pří­bě­hu je mož­ná pře­kva­pi­vý, mož­ná ne, zále­ží asi na vašich život­ních zku­še­nos­tech, ale při­znám se, že mne tro­chu pře­kva­pil, jako zby­teč­ně drs­ný!  Nebo je to oprav­du v živo­tě tak? Tak či onak, autor­ka závěr posklá­da­la tak, že zůstá­vá str­hu­jí­cí do posled­ní řád­ky.

Láska čeká na kaž­dé­ho…

Ano, a při­da­la i tro­chu váš­ně, lás­ky, poma­lu vzni­ka­jí­cích citů i žha­vé váš­ně. V kni­ze najde­te i jed­nu báječ­nou ero­tic­kou scé­nu a poté, co jsem nedáv­no čet­la 50 odstí­nů, musím říci, že tohle je vkus­ná a nesmír­ně vzru­šu­jí­cí ero­ti­ka. Jen troš­ku, jen jed­na špe­tič­ka na tomhle krás­ném dor­tíč­ku mod­ro­béžo­vé kni­hy se záři­vým mod­rým titu­lem. Na bře­hu jeze­ra pro mne byla kni­ha, kte­rou s pohla­ze­ním uklá­dám do knihov­ny a vím, že se k ní někdy zase vrá­tím. Nebo že ji jed­nou podám své dce­ři s tím „podí­vej, tohle byl krásnej pří­běh!“ Možná je ta hloub­ka a krá­sa pří­bě­hu způ­so­be­na i drs­nou všu­dypří­tomnou skot­skou pří­ro­dou a men­ta­li­tou tam­ních lidí. Hlubokou, leč někde v nit­ru srdeč­nou a cit­li­vou. A autor­ce se poda­ři­lo k těm­to dia­man­tům v srd­cích těch­to lidí pro­nik­nout.

Ukázka

„Vrátila se o pár minut poz­dě­ji. Podala mi dešt­ník a vtisk­la mi do ruky něco zaba­le­né­ho v papí­ru. „Je to jenom sendvič s lanč­mí­tem. Namazala jsem vám na to dro­bet vej­pe­ku. Potřebujete tro­chu vykr­mit. A neza­po­meň­te, co jsem vám říka­la o pan­ství. Existuje dob­rej důvod, proč ve ves­ni­ci nikdy nevi­dí­te zele­ný bare­ty. Ani chla­pi se nemů­žou jenom tak pro­me­ná­do­vat sem a tam – teda až na Anguse, ae ten zná pan­ský pozem­ky jako svý boty.“

Sice jsem si ven­ku při­pa­da­la stej­ně ztra­ce­ná jako uvnitř, ale potře­bo­va­la jsem se od své­ho man­že­la fyzic­ky vzdá­lit.

Doma jsme se alko­ho­lu roz­hod­ně nevy­hý­ba­li, Ellis s Hankem ho teď ale kon­zu­mo­va­li v pováž­li­vém, až nebez­peč­ném množ­ství a já zno­vu zača­la pře­mýš­let, co by se sta­lo, kdy­by loch­nesskou pří­še­ru nikdy nena­šli.  Hank by se s tím samo­zřej­mě vyrov­nal, jen­že Ellis při­šel o všech­no. I kdy­by se mu nějak poda­ři­lo zase zís­kat ztra­ce­né spo­le­čen­ské posta­ve­ní, neby­la jsem si jis­tá, jest­li chci dál zůstá­vat sou­čás­tí jeho živo­ta, když teď vím, že celé mé man­žel­ství, kte­ré jsem vždyc­ky pova­žo­va­la za svo­ji spá­su, není nic jiné­ho než krás­ně način­ča­ný pod­vod.“

Sara Gruenová - Na bře­hu jeze­ra, Argo, 2016


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osamělý jezdec | The Lone Ranger [35%]1. listopadu 2013 Osamělý jezdec | The Lone Ranger [35%] Gore Verbinski, režisér prvních třech Pirátů z Karibiku a nedávného Ranga si tentokrát vzal poměrně velké sousto. Rozhodl se totiž zfilmovat novou verzi v Americe kultovní rozhlasové […] Posted in Filmové recenze
  • Volver19. října 2006 Volver Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nestačí k tomu, aby se zvedl a šel do kina? Raimunda (Penelope Cruz) s dcerou Paulou a sestrou Sole jedou na tradiční návštěvu své tety na venkově. […] Posted in Filmové recenze
  • Embrace of the Vampire (1995)24. prosince 2012 Embrace of the Vampire (1995) Upír potřebuje ke své další existenci panenskou krev Alyssy Milano. Upír potřebuje zoufale čistou panenskou krev, aby nemusel jít na „věčnost“. Středem jeho pozornosti se […] Posted in Horory
  • Spiders (2000)19. srpna 2014 Spiders (2000) Tajný experiment se vymkne kontrole a geneticky upravený pavouk začne řádit na tajné vojenské základně. Vláda společně s NASA provádí tajný experiment „Tchýně“ na […] Posted in Horory
  • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Ubisoft 12. 6. 2021 uskuteční Ubisoft Forward. Prezentace bude součástí letošní E3, která bude probíhat od 12. do 15. června a m...16. dubna 2021 Ubisoft 12. 6. 2021 uskuteční Ubisoft Forward. Prezentace bude součástí letošní E3, která bude probíhat od 12. do 15. června a m... Ubisoft 12. 6. 2021 uskuteční Ubisoft Forward. Prezentace bude součástí letošní E3, která bude probíhat od 12. do 15. června a mimo francouzské společnosti se jí zúčastní Xbox, Take-Two […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Burrowers, The (2008)20. ledna 2013 Burrowers, The (2008) Kdo stojí za zmizením několika osadníků? Ti jen mají rádi pěkně změkčené masíčko a tmu. Dakota (1879): První osadníci již postavili své nové obydlí uprostřed prérie a […] Posted in Horory
  • Prci, Prci, Prcičky 427. července 2006 Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. Ve filmu už nevystupují původní hrdinové, jako byl Styffler, Jimm, Ozzy, ad. ale v novém díle […] Posted in Filmové recenze
  • Pomsta (2017)13. května 2018 Pomsta (2017) Je fajn říct.. Francie je zpět! Revenge je po dlouhé době další příjemný přírůstek do Rape and Revenge subžánru, což je vůbec můj nejoblíbenější ( I Spit on Your Grave je však pořád […] Posted in Krátké recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67226 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71910 KB. | 20.07.2024 - 23:42:40