Kritiky.cz > Recenze knih > Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

914 co zbylo z moji sestry 2d
914 co zbylo z moji sestry 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kate strá­vi­la posled­ních pat­náct let ve váleč­né zóně. Pracovala jako váleč­ná repor­tér­ka. Teď se vra­cí domů, pro­to­že jí zemře­la mat­ka. Pohřeb už nestih­la, její sest­ra Sally jí dala vědět poz­dě. Kate to ale vůbec nepře­kva­pi­lo. Nemají dob­rý vztah.

Rozhodne se, že strá­ví něko­lik dní v rod­ném domě. Není to dob­rý nápad. Všude na ni dolé­ha­jí ošk­li­vé vzpo­mín­ky na minu­lost a tem­né rodin­né tajem­ství a v sou­sed­ní zahra­dě vídá dítě, kte­ré­mu někdo ubli­žu­je. Když se Kate roz­hod­ne dítě­ti pomoct a zavo­lá poli­cii, uká­že se, že sou­sed­ka žád­né dítě nemá. Kate je zma­te­ná, neví, čemu má věřit, ani komu se vyzpo­ví­dat, pro­to­že Sally pořád utá­pí v alko­ho­lu žal nad zmi­ze­ním své dospí­va­jí­cí dce­ry. Naštěstí je zde Sallin man­žel Paul, kte­rý dělá všech­no pro to, aby Kate pomohl. Ta je však pořád na pochy­bách - neví, zda to, co vidí, je sku­teč­nost, nebo výplod její nemoc­né mys­li. Má jen jedi­nou jis­to­tu - NĚCO je zatra­ce­ně ŠPATNĚ!

Těžko uvě­řit, že by po tak suro­vé smr­ti moh­la nalézt klid, ale já dou­fám, že ho našla. Moje sest­ra. Moje krás­ná sest­ra. „Odpočívej v poko­ji,“ zašep­tám.  A s hlu­bo­kým povzde­chem vysy­pu její popel do vody. Tohle je snad konec. Vzduchem se nesou vzru­še­né hla­sy turis­tů, kte­ří nastu­pu­jí na palu­bu lodi, zatím­co my tam sto­jí­me jako tři zlo­me­né duše a dává­me jí posled­ní sbo­hem. Dívám se,  jak odchá­zí, a při­tom mě napad­ne myš­len­ka, kte­rá mě pře­ná­sle­du­je už od její smr­ti. Jak je mož­né, že z nás dvou jsem pře­ži­la prá­vě já?

Dvě sestry, jedno neštěstí

Rodina Sally a Kate byla kdy­si šťast­ná, ale jed­na tra­gic­ká udá­lost všech­no změ­ni­la a sto­jí mezi nimi, i když od té doby uply­nu­lo něko­lik let. Protože Sally neštěs­tí na vlast­ní oči nevi­dě­la a Kate byla pří­liš malá na to, aby si něco z toho pama­to­va­la, kaž­dá věří tomu, co sly­še­la - Kate mat­či­ně ver­zi a Sally té otco­vě. Obě ver­ze se ale zásad­ně liši­ly a pro­to­že Sally a Kate o tragé­dii nikdy nemlu­vi­ly, roz­dě­li­la je a zane­cha­la kaž­dou z nich s její vlast­ní boles­tí a pochy­ba­mi.

Kate se s tím vším vyrov­ná­vá pro­střed­nic­tvím prá­ce váleč­né repor­tér­ky v Sýrii, Sally pomá­há alko­hol. Její pití zni­či­lo nejen ji, ale i její dospí­va­jí­cí dce­ru Hannu. I když se Sallyin man­žel Paul sna­žil udr­žet rodi­nu, jed­no­ho dne Hanna zmi­ze­la a už se nevrá­ti­la. A prá­vě Paul je jedi­ný člo­věk, kte­rý je zde pro Kate - naslou­chá jí, pomá­há jí vyrov­nat se ze vzpo­mín­ka­mi na rodin­nou tragé­dií i s hrůza­mi vál­ky, kte­ré vidě­la na vlast­ní oči.

Věří i tomu, že kluk, kte­ré­ho vidě­la, je sku­teč­ný, a spo­leč­ně s ní se sna­ží najít prav­du. Když pocho­pí, že pokud Kate neo­de­jde z rod­né­ho měs­ta, psy­chic­ky se sesy­pe, pře­svěd­čí ji, aby se vrá­ti­la do Londýna a pak zpát­ky do prá­ce a slí­bí, že se posta­rá nejen o Sally, ale posta­rá se i pát­ra­ní po záhad­ném klu­ko­vi. Kate poslech­ne, odje­de do Sýrie a tam, upro­střed vra­žed­né­ho úto­ku, zjis­tí, jaká je prav­da. Vyvázne však živá?

Překvapivá zápletka a ještě překvapivější rozuzlení

Na začát­ku kni­hy se dočte­te o Katiných psy­chic­kých pro­blé­mech a zážit­cích z vál­ky, poz­dě­ji se dozví­te, jaká tragé­die roz­dě­li­la sest­ry a proč Hanna utek­la z domo­va a nako­nec se obje­ví i záha­da (ne)existujícího chlap­ce. Možná si řek­ne­te, že je to pří­liš mno­ho témat na jed­nu kni­hu. Možná vás odra­dí zdlou­ha­vý začá­tek a mož­ná nebu­de­te chá­pat, co mohou mít všech­na ta téma­ta spo­leč­né. Knihu však roz­hod­ně neod­klá­dej­te, postup­ně do sebe všech­no začne zapa­dat a dočká­te se nejen pře­kva­pi­vé a pro­myš­le­né záplet­ky, ale i děsi­vé­ho a neče­ka­né­ho rozuz­le­ní.

Autorka per­fekt­ně vykre­si­la psy­chic­ký stav obou hrdi­nek - jejich bolest, zma­te­nost a bez­na­děj, ale i drob­né rados­ti, kte­ré se občas v jejich živo­tech obje­ví. Taky hez­ky popsa­la jejich vzá­jem­ný vztah a jeho pro­mě­ny od sester­ské lás­ky až k poma­lé­mu odlou­če­ní, vzá­jem­né­mu pohr­dá­ní a neprav­dě­po­dob­né­mu smí­ře­ní a odpuš­tě­ní.

Pokud jste milov­ní­ci psy­cho­lo­gic­kých thrille­rů, je kni­ha Co zby­lo z mojí sest­ry urče­na prá­vě vám. Je depre­siv­ní, mra­zi­vá a tem­ná a krát­ké kapi­to­ly udr­žu­jí atmo­sfé­ru napě­tí, kte­rá vám nedo­vo­lí pře­stat číst. Svůj pohled na udá­los­ti nabíd­nou obě sest­ry, tak­že se může stát, že vás budou neu­stá­le pře­kva­po­vat nové sku­teč­nos­ti a vy bude­te měnit názo­ry na obě sest­ry na na vše, co o nich víte. Jednotlivé díl­ky sklá­dač­ky do sebe hez­ky zapa­da­jí a když už si mys­lí­te, že chá­pe­te, o co jde, šoku­je vás gran­di­óz­ní finá­le, ve kte­rém se všech­ny dějo­vé lin­ky spo­jí v jed­nu a vy se dozví­te nelí­tost­nou prav­du, kte­rá vám vyra­zí dech.

Hodnocení: 100%

Co zby­lo z mojí sest­ry

Autorka: Nuala Elwood

Originální název: My Sister’s Bones

Překlad: Michael Havlen

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 376

Za recenz­ní výtisk děku­ji nala­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38977 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71889 KB. | 22.07.2024 - 07:43:49