Kritiky.cz > Recenze knih > Náš manžel

Náš manžel

nm
nm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Náš man­žel od Jo Jakemana je psy­cho­lo­gic­ký thriller, jehož ústřed­ním téma­tem je domá­cí nási­lí, mani­pu­la­ce, lha­ní a tou­ha vyma­nit se z těch­to sevře­ných pout a žít svo­bod­ný život bez neu­stá­lé­ho stra­chu a stre­su, že útočník-agresor zno­va neče­ka­ně zaú­to­čí.

Hlavními hrdin­ka­mi této kni­hy jsou tři ženy: Imogen, Ruby a Naomi. Všechny v živo­tě spo­ju­je pří­tom­nost jed­no­ho muže, v jed­né oso­bě vel­mi okouz­lu­jí­cí­ho a cha­risma­tic­ké­ho pro oko­lí, a na dru­hé stra­ně za dveř­mi nao­pak běs­ní­cí­ho jako zví­ře, jež nejde dale­ko pro rány. To byl jejich man­žel ve sku­teč­ném svět­le tj. vel­ký násil­ník, mani­pu­lá­tor, co se neští­tí den­ně bít a poni­žo­vat svou vlast­ní ženu.

Chtě nechtě jsou tyto ženy spo­lu navzá­jem pro­po­je­ny, neboť všech­ny v urči­té eta­pě své­ho živo­ta toho­to muže milo­va­ly, a kaž­dá si s ním uži­la a pře­tr­pě­la své, ať už to byla býva­lá nebo sou­čas­ná man­žel­ka, či nyněj­ší mla­dič­ká pří­tel­ky­ně.

Přesto mu všech­ny nale­tě­ly a jeho „tak­zva­né“ lás­ce uvě­ři­ly. Ovšem i ta nej­vět­ší lás­ka vyprchá, a u násil­ní­ka se začne pro­je­vo­vat pokři­ve­ným způ­so­bem, kde nechy­bí tvr­dé pěs­ti, kaž­do­den­ní bití, domá­cí nási­lí, poni­žo­vá­ní a ome­zo­vá­ní lid­ské  svo­bo­dy a důstoj­nos­ti.

A prá­vě v tom­to oka­mži­ku se roz­pou­tá­vá boj o samot­né pře­ži­tí, boj nejen za vlast­ní svo­bo­du, ale i svo­bo­du své­ho dítě­te, své vlast­ní iden­ti­ty a tou­hy osvo­bo­dit se, a žít bez poci­tu nikdy nekon­čí­cí­ho stra­chu, poní­že­ní a nikdy nekon­čí­cí hroz­bě....

Imogen Rochesterová je v pořa­dí ženou čís­lo dvě, momen­tál­ně se nachá­ze­jí­cí v roz­vo­do­vém říze­ní s man­že­lem Phillipem. Její vyhlíd­ky nejsou zrov­na moc růžo­vé, neboť se ji man­žel sna­ží defi­ni­tiv­ně při­pra­vit o jejich spo­leč­né­ho syna Alistaira.

Já osob­ně jsem v tom­to oka­mži­ku nedo­ká­za­la pocho­pit oso­bu Phillipa, proč už nene­chal Imogen na poko­ji. Proč, když už dáv­no z její­ho živo­ta ode­šel za mno­hem mlad­ší a krás­něj­ší ženou, i přes­to chce Imogen při­pra­vit nejen o jejich spo­leč­né­ho syna, ale hlav­ně i o dům a stře­chu nad hla­vou. Jaký k tomu měl sku­teč­ný důvod?

Imogen, zoce­le­ná pod tvr­dý­mi úde­ry muž­ských pěs­tí, nechce jen tak tiše při­hlí­žet do doby, než jí všech­no vez­me, a roz­hod­ne se za všech­no prá­vem bojo­vat i za cenu nepřed­ví­da­tel­ných úto­ků i uza­vře­ní netra­dič­ní­ho spo­je­nec­tví sou­čas­né a býva­lé ženy Phillipa. Ostatně i Phillip, ač si to nechce při­znat, má pořád­né más­lo na hla­vě....

Imogen se nako­nec dočká neče­ka­né pomo­ci od Naomi a Ruby, kde by to ostat­ně jen málo­kdo čekal. Možná jsou to prá­vě ony, kte­ré mají také  potře­bu vyří­dit si sním své vlast­ní účty, a kdo ví, tře­ba se i spo­leč­ný­mi sila­mi zba­vit jed­no­ho násil­nic­ké­ho mani­pu­lá­to­ra.

Postupně na strán­kách kni­hy odkrý­vá­me tři růz­né, a tak tro­chu v něčem si blíz­ké pří­běhy, pří­běhy tří růz­ných žen. Jedna, co nemoh­la otě­hot­nět, dru­há, co díky nešťast­né neho­dě při­šla o dopo­sud nena­ro­ze­né dítě a žena, co se sta­la mat­kou.

Kniha začí­ná neče­ka­ně celým závě­rem kni­hy, a tak tro­chu netra­dič­ně pohřbem. Teprve postup­ně se čte­nář pro­střed­nic­tvím strá­nek dostá­vá na začá­tek celé­ho, tak tro­chu nevě­ro­hod­né­ho pří­bě­hu a zjiš­ťu­je, co se ve sku­teč­ně sta­lo, a jak se jed­not­li­vé udá­los­ti postup­ně ode­hrá­ly.

Nechybí tu ani něko­lik návra­tů do vzdá­le­né minu­los­ti všech třech hlav­ních hrdi­nek, díky čemuž se krás­ně dokres­lu­jí jejich cha­rak­te­ry, a záro­veň se i vysvět­lu­jí jed­not­li­vé pohnut­ky, kte­ré je vedou k urči­té­mu cho­vá­ní.

Náš man­žel je dob­ře napsa­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, jež se podí­val do nit­ra a emo­cí jed­not­li­vých týra­ných žen, kte­ré se díky dlou­ho­tr­va­jí­cí­mu psy­chic­ké­mu i fyzic­ké­mu utr­pe­ní stá­va­jí neří­ze­ný­mi stře­la­mi.

Já osob­ně si nedo­ká­žu před­sta­vit, že by v nor­mál­ním živo­tě moh­ly tyto ženy uzavřít „taj­né spo­je­nec­tví“ a spo­jit síly pro­ti jed­no­mu spo­leč­né­mu tyra­no­vi a vyří­dit si s ním své vlast­ní účty. V tom­to jedi­ném smě­ru je pří­běh dost nevě­ro­hod­ný, spí­še bych voli­la něja­kou žen­skou rafi­no­va­nost, díky kte­ré by byl Phillip odzbro­jen a nako­nec trest­ním prá­vem i potres­tán.....

Každopádně díky krát­kým kapi­to­lám se kni­ha čet­la poměr­ně rych­le a dob­ře. Pokud od čte­ní moc neo­če­ká­vá­te a neva­dí vám kostr­ba­tost samot­né­ho pří­bě­hu, pak je tato kni­ha jak děla­ná pro vás.

 • NÁŠ MANŽEL
 • Napsala: Jo Jakeman
 • Přeložila: Lucie Libovická
 • Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
 • Vydání prv­ní
 • Praha 2019
 • Počet stran: 302
 • ISBN: 978-80-267-1411-8

Foto: Andrea Bátovská & Albatros Media a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
 • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
 • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
 • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
 • Druhý život pana Roose11. února 2023 Druhý život pana Roose Jedna malá otázka: Co byste udělali, kdybyste vyhráli dva miliony korun? Že nevíte? Tak zkuste nahlédnout do knihy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vydala Moravská Bastei […] Posted in Recenze knih
 • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60878 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72056 KB. | 25.02.2024 - 20:34:07