Kritiky.cz > Recenze knih > V zajetí strachu

V zajetí strachu

c.l.taylor strach e1548882153418
c.l.taylor strach e1548882153418
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lou Wandsworthová si před téměř dva­ce­ti lety uži­la pozor­nos­ti médií vrcho­va­tou měrou. Nebyl to však ten typ slá­vy, kte­rý bys­te chtě­li zažít. Lou ve čtr­nác­ti letech utek­la do Francie se svým uči­te­lem, jed­na­tři­ce­ti­le­tým Mikem Hughesem. Teď je její život v tros­kách a kvů­li trau­ma­ti­zu­jí­cím zku­še­nos­tem si nedo­ká­že udr­žet žád­ný milost­ný vztah. Když její otec zemře a odká­že jí svůj dům v měs­te, kde vyrůs­ta­la a kde se sezná­mi­la s Mikem, Lou se roz­hod­ne, že se tam vrá­tí a kon­fron­tu­je Mika kvů­li vše­mu, co jí způ­so­bil.

Brzy však zjis­tí, že se Mike vůbec nezmě­nil. Jeho pozor­nost se upí­rá na Chloe, tři­nác­ti­le­tou žáky­ni. Lou nechce, aby se his­to­rie zopa­ko­va­la, pro­to se roz­hod­ne zakro­čit. A nejen ona má na Mika spa­de­no. Ve hře je i Wendy, žena střed­ní­ho věku, kte­rá se kro­mě Mika zají­má i o Lou...

Zoufale načmárám na stě­nu: Jmenuji se Lou Wandsworthová. Jsem oběť úno­su. Bydlíme v hote­lu La Madeleine. Pomozte mi, pro­sím. „Lou?“ zopa­ku­je Mike. „Co tam děláš?“ „Zapínám si kalho­ty. Už to bude.“ Strčím si rtěn­ku zpát­ky do kapsy a splách­nu. Celou dobu, co si myju a suším ruce, sto­jí Mike u ote­vě­ných dve­ří. Ale nedí­vá se na mě. Dívá se na kabín­ku, ze kte­ré jsem vyšla. Do prde­le. Do prde­le.

Psychologický thriller Strach napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka C. L. Taylor, jejíž pře­de­šlé kni­hy Lež, Ztracený, Nehoda a Útek si zís­ka­ly znač­nou obli­bu čes­kých čte­nářů. Stejně jako v těchhle kni­hách, i ve Strachu se autor­ka zamě­řu­je na aktu­ál­ní téma - ten­to­krát na pedo­fi­lii.

Hlavní hrdin­ka Lou pro­ti Mikovi ten­krát nesvěd­či­la. Nejen pro­to, že se bála. Milovala ho. Až tak jí pople­tl hla­vu. To, co se jí dělo, doká­za­la pocho­pit až o něko­lik let poz­dě­ji. Utrpení, kte­ré teh­dy pro­ži­la, v sobě nosí pořád, pro­to chce zabrá­nit tomu, aby se stej­ná situ­a­ce opa­ko­va­la s Chloe. Ta je  však do Mika zami­lo­va­ná tak, jako kdy­si Lou, a nechce si dát říct, pro­to se Lou roz­hod­ne ráz­ně zakro­čit... a spus­tí tím řetě­zec udá­los­tí, kte­rý může zasta­vit jedi­ně smrt. Jedinou otáz­kou zůstá­vá, čí smrt to bude...

V kni­ze se stří­da­jí tři vypra­věč­ky: Lou, jejíž čás­tí se ješ­tě dělí na minu­lost a sou­čas­nost, vyprá­ví v ich-formě, Chloe a Wendy v er-formě. Díky stří­dá­ní vypra­věčů se v pří­bě­hu stup­ňu­je napě­tí, kte­ré vydr­ží až do kon­ce kni­hy. Překvapí nejen sku­teč­ná iden­ti­ta Wendy a zjiš­tě­ní v posled­ní kapi­to­le. Dějových zvratů zde najde­te poměr­ně dost, důraz je ale kla­den na psy­chi­ku postav. A je jed­no, zda jde o poci­ty zatrpk­lé a ukřiv­dě­né ženy ve střed­ním věku, poci­ty mla­dič­ké zami­lo­va­né ško­lač­ky, kte­rá si uží­vá neče­ka­nou a pří­jem­nou pozor­nost star­ší­ho muže, nebo poci­ty zne­u­ží­va­né dív­ky, ze kte­ré vyrost­la žena nesou­cí bře­me­no boles­ti. Všehny jsou popsá­ny auten­tic­ky a neu­vě­ři­tel­ně cit­li­vě záro­veň.

Aktuální téma v kom­bi­na­ci s autor­či­nou schop­nos­tí udr­žet atmo­sfé­ru vytvo­ři­ly str­hu­jí­cí pří­běh s váž­ným posel­stvím, kte­rý neod­lo­ží­te, dokud nedo­čte­te posled­ní stra­nu. A i poté na něj bude­te ješ­tě dlou­ho mys­let.

Hodnocení: 95%

STRACH

Autor: C. L. Taylor

Originální název: The Fear

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 312


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Vyděšená k smrti19. prosince 2022 Vyděšená k smrti Koho vzrušuje strach druhých a proč si vybírá zrovna mladé dívky? První vražda vypadá skoro jako nepovedený únos, ale je tomu tak skutečně nebo zdání jen klame? Čtenář se seznamuje […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75334 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72027 KB. | 13.04.2024 - 15:46:44