Kritiky.cz > Recenze knih > Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín

Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín

Petrov
Petrov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S tím­to romá­nem se oka­mži­tě pře­ne­se­te do doby těs­ně po Sametové revo­lu­ci a dosta­ne­te mož­nost nahléd­nout do svě­ta taj­ných agen­tů, kte­ří se více či méně dob­ře vypo­řá­dá­va­jí s nej­růz­něj­ší­mi infor­ma­ce­mi – od těch zaru­če­ně pra­vých až po napros­té (avšak věro­hod­né) výmys­ly.

Kniha vyprá­ví sple­ti­té pří­běhy něko­li­ka lidí, kte­ří se sna­ží vypo­řá­dat s všu­dypří­tom­ným cha­o­sem, kte­rý u nás nastal po roce 1989. Vše je o to zají­ma­věj­ší, že pří­běh se zamě­řu­je na posta­vy pohy­bu­jí­cí se oko­lo nej­růz­něj­ších taj­ných slu­žeb. Hlavní posta­va jmé­nem Nathan se do Čech vra­cí v roce 1990 po dvou letech strá­ve­ných v Americe a oci­tá se v jakém­si vzdu­cho­prázd­nu, jeli­kož během uply­nu­lých dvou let se stih­la změ­nit nejen vše­o­bec­ná nála­da náro­da, ale i mož­nos­ti pra­cov­ní­ho uplat­ně­ní. Shodou okol­nos­tí se tak dosta­ne mezi okruh lidí, kte­ří ho nako­nec při­ve­dou k prá­ci pro výzvěd­nou služ­bu. Je ovšem nut­né dodat, že čte­nář nesle­du­je pou­ze tuto jed­nu hlav­ní posta­vu. Zároveň se totiž ode­hrá­vá množ­ství jiných (zdán­li­vě nesou­ro­dých) pří­bě­hů, kte­ré mají sice jis­tou spo­ji­tost, ale cel­ko­vý obrá­zek o pro­po­je­nos­ti postav si čte­nář udě­lá až v závě­ru vyprá­vě­ní.

Velký počet postav má ale také, bohu­žel, za násle­dek, že čte­nář má občas ten­den­ci se v pří­bě­zích ztrá­cet. Mnoho jmen způ­so­bu­je, že se nezříd­ka při­stih­ne­te, že vlast­ně neví­te, o kte­ré posta­vě je zrov­na řeč a radě­ji se vrá­tí­te o pár strá­nek zpět, abys­te si vše ujas­ni­li. Ne jinak je tomu i s růz­ný­mi zkrat­ka­mi (zejmé­na taj­ných a výzvěd­ných slu­žeb). Jinými slo­vy, tato kni­ha vyža­du­je vaši plnou sou­stře­dě­nost a roz­hod­ně se neho­dí jako čet­ba pro una­ve­né oči v jed­nu hodi­nu ráno. Za vaši pozor­nost se vám ale autor odvdě­čí napí­na­vým vyprá­vě­ním a poci­tem, že jeho kni­hu nechce­te odlo­žit, dokud nedo­čte­te posled­ní slo­vo.

Důležitou sou­čás­tí této pub­li­ka­ce jsou nej­růz­něj­ší vysvět­liv­ky a poznám­ky pod čarou. Ty jsou zásad­ní hlav­ně pro neza­svě­ce­né a mlad­ší čte­ná­ře, kte­ří by si bez nich neby­li schop­ni dát věci do pat­řič­ných sou­vis­los­tí. Díky těm­to tex­tům je tedy román vhod­ný i pro člo­vě­ka, kte­rý dopo­sud neměl pří­liš vel­ké pově­do­mí jak o výzvěd­ných služ­bách, tak o kon­krét­ních udá­los­tech, kte­ré byly nedíl­nou sou­čás­tí popi­so­va­né doby.

Tento román vás roz­hod­ně doká­že vtáh­nout do děje a při­nu­tí vás pocí­tit atmo­sfé­ru počát­ků deva­de­sá­tých let se vše­mi její­mi nadě­je­mi, zmat­ky, oba­va­mi i nai­vi­tou.


 • Autor: Petrov Vadim
 • Formát / stran: 15×21 cm, 320 stran
 • Datum vydá­ní: 05.10.2016
 • Katalogové čís­lo: 70060
 • ISBN: 978-80-271-0317-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Iron Man 2 [64%]6. září 2010 Iron Man 2 [64%] http://www.csfd.cz/film/242570-iron-man-2/ V kinech ČR: 29.04.2010 V kinech SK: 29.04.2010 Fenomén sequelů a ždímání zavedených značek je v posledních letech častým jevem a […] Posted in Filmové recenze
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • V síti29. února 2020 V síti Málokterý český dokument vyvolal takovou vlnu zájmu, jako je právě další záležitost Víta Klusáka, který se společně s Barborou Chalupovou tentokrát pustil do tématu sexuálních […] Posted in Filmové recenze
 • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
 • 578: Phat dan cua ke dien4. ledna 2023 578: Phat dan cua ke dien Solidní martial arts jízda z Vietnamu a silný krok vpřed pro Vietnamskou kinematografii. Vietnam u mne patří mezi outsidery v Asii ( Korea s Indonésii rozhodně vládne, poté Japonsko, […] Posted in Krátké recenze
 • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
 • Godzilla, King of the Monsters! (1956)8. prosince 2023 Godzilla, King of the Monsters! (1956) Předělávka původní Gojiry (1954) určená výhradně pro americké diváky. Díky tomu se dlouhou dobu hodně lidí milně domnívalo, že právě tento snímek je originální Godzilla. Americký novinář […] Posted in Retro filmové recenze
 • Devil's Advocate, The (1997)27. ledna 2017 Devil's Advocate, The (1997) Co všechno je člověk schopný obětovat pro svou kariéru, zvláště když mu za zády stojí samotný ďábel... Kevin Lomax je úspěšný mladý advokát, který žije se svou manželkou v jednom […] Posted in Horory
 • Seriálové novinky 2020, které jste neznali10. ledna 2021 Seriálové novinky 2020, které jste neznali Ledová archa (Snowpiercer) Začneme touto jarní novinkou z post-apo světa. Poslední zbytek lidstva je uvězněn v dlouhém vlaku, který se nesmí zastavit nebo všichni umrznou. Kastovní systém […] Posted in Zajímavosti
 • Lidi pracující na Cyberpunk 2077 budou do vydání pracovat...30. září 2020 Lidi pracující na Cyberpunk 2077 budou do vydání pracovat... Lidi pracující na Cyberpunk 2077 budou do vydání pracovat přesčas. V CD Projekt Red budou vývojáři chodit do práce i v sobotu, ale jako odměnu za pracovní vytížení kromě platu a bonusů si […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,68683 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71546 KB. | 25.06.2024 - 20:00:09