Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier

Falcon
Falcon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po odcho­du Stevea Rogerse do super­hr­din­ské­ho důcho­du je svět bez Captaina Ameriky. Štít Captaina Ameriky potře­bu­je nové­ho maji­te­le. Jenže to nyní není na pořa­du dne. Je tu nová hroz­ba, kte­rá musí být zažeh­ná­na. Pokusí se o to Falcon (Anthony Mackie) a Winter Soldier (Sebastian Stan).

Po WandaVision na Disney+ v posled­ních šes­ti týd­nech zavlá­dl dal­ší seri­ál z díl­ny Marvel Studios s názvem Falcon a Winter Soldier. Režie se při­tom ujmu­la zku­še­ná tele­viz­ní reži­sér­ka Kari Skogland a seri­ál dopře­du avi­zo­val, že se krom výteč­né akce může­me těšit také na důle­ži­tá téma, kte­rých se seri­ál dotkne. Od Black Lives Matter po důle­ži­té glo­bál­ní otáz­ky, kte­ré pře­de­vším rea­gu­jí na závěr Avengers: Endgame a moment, kdy se po 5 letech najed­nou polo­vi­na pla­ne­ty Země vrá­ti­la zpět. Falcon a Winter Soldier tak dopře­du avi­zo­val tak tro­chu ambi­ci­óz­ní podí­va­nou. Podařilo se mu ale dostát oče­ká­vá­ní?

Falconovi a Winter Soldierovi se dá v pod­sta­tě pře­zdí­vat Captain America 4. Steve Rogers sice po závě­ru Endgame polo­žil svou super­hr­din­skou kari­é­ru na hře­bík, to ovšem nezna­me­ná, že by tím svět auto­ma­tic­ky při­šel o Captaina Ameriku. Už závěr Avengers: Endgame nazna­čil, kdo se novým drži­te­lem legen­dár­ní­ho ští­tu z vibra­nia a iko­nic­ké iden­ti­ty Captaina Ameriky ujme, seri­ál Falcon a Winter Soldier ale uka­zu­je, že nic není tak jed­no­du­ché. A dost mož­ná za to nemů­žou nejen osob­ní před­sud­ky, ale strach před­sud­ků z oko­lí.

Mohl by se vůbec stát Captainem Amerikou muž čer­né ple­ti? Dovolila by to ame­ric­ká vlá­da? A co na to oko­lí? Nebyl dar od Stevea Rogerse na kon­ci Endgame pro Sama Wilsona spí­še tak tro­chu pří­tě­ží? A je vůbec Sam Wilson hoden toho, aby se stal nástup­cem Stevea Rogerse? To jsou otáz­ky, kte­ré Falcon a Winter Soldier před­sta­vu­je. Hlavní posta­vy Sam Wilson a Bucky Barnes v podá­ní Anthonyho Mackieho a Sebastiana Stana dostá­va­jí více pro­sto­ru, než kdy dřív a oba se s násled­ky Steveova odcho­du potý­ka­jí po svém. Hned na začát­ku se při­tom Sam Wilson zba­ví Captainova ští­tu a nevě­dom­ky tak způ­so­bí, že se drži­te­lem Captainova ští­tu sta­ne muž, kte­ré­ho Steve neznal a kte­rý by dost mož­ná jeho stan­dar­dy řád­ně nespl­ňo­val. Bucky tak při­šel o nej­lep­ší­ho pří­te­le, muž, kte­ré­mu měl dle Stevea věřit zaho­dil jeho dědic­tví a do toho se se musí potý­kat s pro­blémy, kte­ré mu zane­cha­la mno­ho odži­tých let v mra­zá­ku u HYDRY. A do toho je tu pro­blém, že se Falcon a Winter Soldier navzá­jem pořád tak tro­chu nedo­ká­žou vystát.

Falcon a Winter Soldier v pod­sta­tě do vel­ké míry fun­gu­je jako kla­sic­ká bud­dy movie v tom ohle­du, že se dva hlav­ní hrdi­no­vé na začát­ku úpl­ně nemu­sí, aby si postu­pem děje a závě­rem seri­á­lu ujas­ni­li, že to vlast­ně mají spo­leč­né­ho dost a mají se i tak tro­chu rádi. Každý se při­tom potý­ká se svý­mi pro­blémy a seri­ál dokon­ce před­sta­ví nový pohled na to, že být super­hr­di­nou auto­ma­tic­ky nezna­me­ná vděč­nost, ze stra­ny ban­ky nebo podob­ných insti­tu­cí a že přes všech­ny vaše dob­ré činy dost mož­ná pořád za sebou zane­chá­te stí­ny minu­los­ti. Anthony Mackie a Sebastian Stan si vzá­jem­nou che­mii ozkou­še­li už v Captain America: Občanská vál­ka a prá­vě zde prý vzni­kl impuls pro vytvo­ře­ní spo­leč­né­ho pro­jek­tu pro tyhle dva super­bor­ce. Především ale Mackie a Stan dostá­va­jí vět­ší pří­le­ži­tost před­vést své herec­ké výko­ny a oba zde zane­chá­va­jí výbor­né výko­ny. Především Sam Wilson se časem více a více uka­zu­je, jako ide­ál­ní nástup­ce Stevea Rogerse a doka­zu­je, že v závě­ru Endgame Rogers neu­dě­lal myl­né roz­hod­nu­tí. Sledovat budouc­nost obou hlav­ních hrdi­nů v MCU bude v budouc­nos­ti urči­tě zají­ma­vé.

Zajímavé je to v tomhle ohle­du i se zápo­rá­ky. Hlavním pro­tiv­ní­kem v seri­á­lu Falcon a Winter Soldier je sku­pi­na Flag Smashers, pře­de­vším její vůd­ce Karli Morgenthau v podá­ní Erin Kellyman. Flag Smasherové při­tom nejsou zápo­rá­ky v pra­vém slo­va smys­lu. Jsou to vlast­ně obě­ti násled­ků závě­ru Avengers: Endgame, kte­ří v jed­nom momen­tě při­šli o všech­no a své činy vlast­ně pácha­jí kvů­li vět­ší­mu dob­ru nejen pro sebe, ale i pro lidi ve stej­né situ­a­ci. I pro­to tyto posta­vy dostá­va­jí v jis­tých kru­zích tak nad­še­né ohla­sy a pro­to jsou při­rov­ná­vá­ny k ban­dě Robina Hooda. Dává to do jis­té míry smy­sl. Kellyman při­tom do ztvár­ně­ní Morgenthau dává hod­ně a to pře­de­vším v momen­tě, kdy se činy Morgenthau začnou zhor­šo­vat a otáz­ka její dob­ré úmy­sl­nos­ti je do jis­té míry na váž­kách. Celé to půso­bí věro­hod­ně i pro­to, že vše na svě­tě není tak čer­no­bí­lé. Nikdo není vylo­že­ně dob­rý a ani vylo­že­ně zlý. Každý má své nega­tiv­ní vlast­nos­ti, při­čemž je poté otáz­ka, do jak vel­ké míry klad­né vlast­nos­ti pře­va­žu­jí ty nega­tiv­ní a zase nao­pak. To se dá v pod­sta­tě říct i o jiné posta­vě, kte­rá se již v MCU obje­vi­la.

Daniel Brühl se vra­cí jako Helmut Zemo a je pros­tě opět boží! Prozatím dopo­sud jeden z nej­lep­ších zápo­rá­ků v his­to­rii MCU se stá­vá spí­še anti­hr­di­nou. Nejde mu o ovlád­nu­tí svě­ta, ani dosáh­nu­tí moci. Motivaci Zema vede rodin­ná tragé­die, při­čemž se sna­ží o to, aby se nic podob­né­ho již nikdy stát nemu­se­lo. A je mu při­tom jed­no, jak moc vel­kou oběť za to může zapla­tit. Zemo tak čím dál tím více fun­gu­je spí­še jako anti­hr­di­na a i přes to, že dá nad jeho činy pole­mi­zo­vat, Brühlovo cha­rizma­tic­ké podá­ní a ukáz­ka taneč­ních schop­nos­tí doka­zu­je, že je Brühl napros­to ide­ál­ní vol­ba pro tuto roli a bude zají­ma­vé, jakou pří­pad­nou úlo­hu ješ­tě Zemo v budouc­nos­ti MCU sehra­je.

John Walker v podá­ní Wyatta Russella je poté novou posta­vou, kte­rá je zají­ma­vým pří­růst­kem. Už po jeho nástu­pu na scé­nu ho pocho­pi­tel­ně spous­tu lidí zača­lo nená­vi­dět, pro­to­že není Steve Rogers. A to si on sám uvě­do­mu­je. Walker je straš­ně kom­pli­ko­va­ný cha­rak­ter, kte­ré­mu nejdou upřít jeho klad­né ani nega­tiv­ní vlast­nos­ti. Nedá se pochy­bo­vat o tom, že to je v jádru dob­rý člo­věk, přes­to se ovšem v jeho cha­rak­te­ru dají obje­vit jis­té nedu­hy. Je sice drži­te­lem tří medai­lí za sta­teč­nost, sám ovšem pochy­bu­je o tom, zda jich je sku­teč­ně hoden. Dle všech výsled­ků je sice ide­ál­ní násle­dov­ník Stevea Rogerse, je ale tomu sku­teč­ně tak? Walkerovy jeho trau­ma­ta a pří­liš­ná oče­ká­vá­ní tak tro­chu začnou lézt na mozek a zlo­mo­vý moment uká­že, že je straš­ně těž­ké tenhle cha­rak­ter roze­brat. Jde pro­za­tím o dal­ší ukáz­ko­vý pří­klad anti­hr­di­ny, při­čemž Wyatt Russell je do této role napros­to ide­ál­ní vol­bou. A bude zají­ma­vé sle­do­vat, jakým způ­so­bem se s Walkerem bude nadá­le sle­do­vat.

Emily VanCamp se vrá­ti­la jako Sharon Carter a vypa­dá to, že něko­ho v MCU napadlo, jak jí dodat pří­pad­ný dal­ší zají­ma­vý dějo­vý arch. Danny Ramirez jako Falconův zná­mý Joaquín Torres je ide­ál­ně zvo­le­ný sym­paťák, Adepero Oduye jako Samova sest­ra Sarah před­sta­vu­je posta­vu Falcona v novém svět­le, Clé Bennett zde též dostá­vá též důle­ži­tou úlo­hu, pře­de­vším je tu ale také Carl Lumbly. Jeho posta­va Isaiaha Bradleyho pře­de­vším na slá­vu iden­ti­ty Captaina Ameriky hází zce­la nový pohled a je ješ­tě vět­ším pří­ko­řím pro Sama Wilsona v otáz­ce toho, zda by se měl Captain America sku­teč­ně těšit. Lumblyho výkon v těch pár scé­nách je sil­ný a doka­zu­je, že si v Marvel Studios snad někdo sku­teč­ně hlí­dá cas­ting libo­vol­né posta­vy.

Režisérkou všech epi­zod je při­tom Kari Skogland, kte­rá je sice zku­še­nou tele­viz­ní reži­sér­kou, Falcon a Winter Soldier má ale roz­po­čet jako jeden celo­ve­čer­ní film. I pro­to tak Falcon a Winter Soldier půso­bí jako Captain America 4, kte­rý je ovšem opro­ti svým před­chůd­cům zhru­ba o 2 hodi­ny del­ší a je roz­se­ka­ný na šest kous­ků. Jako celek to ovšem fun­gu­je skvě­le. Nedá se při­tom vylo­že­ně říct, že by Skogland kopí­ro­va­la styl bra­trů Russových u dvou před­cho­zích dílů Captaina Ameriky, přes­to to ovšem sto­jí za to. Falcon a Winter Soldier před­sta­vu­je výraz­ný vizu­ál a pře­de­vším Skogland zvlá­dá reží­ro­vat akč­ní scé­ny, kte­ré jsou v pří­pa­dě Falcona a Wintera Soldiera v mno­ha momen­tech i fyzic­ké. Ty akč­ní scé­ny jsou nápa­di­té, cho­re­o­gra­fic­ky vyšper­ko­va­né a pře­de­vším pře­hled­né. Především se ale tvůr­ci nebo­jí občas bru­tál­něj­ších momen­tů, kdy se to sice musí obe­jít bez stří­kan­ců krve, přes­to jde ovšem cítit úder­nost a pře­de­vším sna­ha o drs­něj­ší a i tak tro­chu rea­lis­tič­těj­ší podí­va­nou. A přes­to se do toho vše­ho pořád funkč­ně zapo­ju­je humor, kte­rý je v mno­ha ohle­dech tak funkč­ní pře­de­vším i díky skvě­lé che­mii mezi posta­va­mi.

Především se vrá­til Henry Jackman, autor hud­by ke Captain America: Winter Soldier a Captain America: Občanská vál­ka. Jackman se při­tom nebo­jí nepo­u­žit dáv­no osvěd­če­né hudeb­ní moti­vy, záro­veň ale i hudeb­ní moti­vy nové, kte­ré nej­lé­pe zně­jí v akč­ních sek­ven­cích. Jackmanova hud­ba je správ­ně úder­ná, je v nich cítit leh­ký nával nos­tal­gie k dáv­no osvěd­če­ným Jackmanovým hudeb­ním moti­vům a přes­to se nedá říct, že by šlo o vylo­že­né kopír­ky. Jackman zde před­vá­dí dost mož­ná jeden ze svých nej­vý­raz­něj­ších soun­d­trac­ků.

Falcon a Winter Soldier si pře­de­vším poklá­dá otáz­ku, jaký by měl vlast­ně nástup­ce Captaina Ameriky být. Potřebuje vlast­ně nut­ně super­sé­rum? Nedělal náho­dou Stevea Rogerse Captainem Amerikou jeho cha­rak­ter? Nejsou důle­ži­těj­ší věci, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří Captaina Ameriku? Je ide­ál­ním násled­ní­kem Stevea Rogerse Sam Wilson nebo John Walker? Do toho vše­ho se navíc zapo­ju­jí ony zná­mé raso­vé před­sud­ky, kte­ré jsou dost mož­ná základ­ním kame­nem úra­zu v tom, proč se Sam Wilson sám bojí Captainem Amerikou stát. Jenomže veš­ke­ré jeho cha­rak­ter­ní vlast­nos­ti, podob­nos­ti se Stevem Rogersem a záro­veň jis­té aspek­ty, kte­ré Steve postrá­dal z něj děla­jí toho pra­vé­ho nástup­ce, i přes­to, že on sám si to nej­spíš neu­vě­do­mu­je. Mackieho Sam Wilson se díky tomu­to seri­á­lu stá­vá jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších hrdi­nů pro násle­du­jí­cí roky MCU.

Falcon a Winter Soldier je pros­tě skvě­lá podí­va­ná. I díky fil­mo­vé­mu roz­počtu to celé vypa­dá nesku­teč­ně fil­mo­vě, pře­de­vším se ale seri­ál může opřít o prav­du skvě­lý pří­běh, výteč­né posta­vy a talen­to­va­né tvůr­ce. Prozatím jde o jeden z vrcho­lů Marvel Cinematic Universe, kte­rý navíc pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší pro­jek­ty, kte­ré MCU pro­za­tím před­sta­vi­lo. Na (vel­mi prav­dě­po­dob­nou) 2. sérii AKA „ Captaina Ameriku 5 „se osob­ně nesku­teč­ně těším a věřím, že i ten­to­krát tvůr­ci při­jdou se zají­ma­vý­mi nápa­dy, jak s obě­ma hlav­ní­mi cha­rak­te­ry ješ­tě pra­co­vat. Jestli se nadá­le bude seri­á­lo­vá tvor­ba Marvel Studios uhý­bat tím­to smě­rem, bude to jed­no­du­še super.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10899 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72427 KB. | 24.05.2024 - 03:22:37