Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE

Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Smaragdovém záli­vu (Emerald Bay) nikdo nevy­ční­vá víc než legen­dár­ní záchra­nář, poru­čík Mitch Buchannon (Johnson). Jako lea­der Pobřežní hlíd­ky se z Mika stal někdo jako míst­ní lido­vý hrdi­na.

            „Mitchovým jedi­ným cílem v jaký­ko­li den je chrá­nit svou pláž a lidi, kte­ří si ji sem při­šli užít,“ vysvět­lu­je Johnson. „Hluboce mu zále­ží na lidech ve Smaragdovém záli­vu a oni ho za to milu­jí - až do té míry, že si míst­ní kolem něj vytvo­ři­li svo­ji vlast­ní myto­lo­gii. ‚Jestlipak vytvo­řil Google?‘ ‚Pomáhal při star­tu prv­ní rake­ty na Měsíc, i když mu je teď jen něco přes čty­ři­cet?‘ Je obklo­pen tajem­stvím.“

„Nikdo na téhle pla­ne­tě nemohl tuhle roli zahrát tak, jako Dwayne,“ říká Flynn. „Rád si ho před­sta­vu­ju jako Poseidona, Boha oce­á­nů. Ve vodě je jako doma a na plát­no pře­ná­ší všech­nu svou ener­gii a vib­ra­ce.“

Pobřežní hlíd­ka je jako Mstitelé plá­že,“ pro­hla­šu­je Johnson. „Každý je vel­mi zběh­lý v tom, co dělá a kaž­dý má svou oblast, ve kte­ré exce­lu­je.“

Už od začát­ku fil­ma­ři vní­ma­li film Pobřežní hlíd­ka jako kome­dii o par­ťá­cích, tak­že pro­du­cen­ti vědě­li, že budou potře­bo­vat her­ce, kte­rý by to ustál pro­ti Johnsonově, na plát­ně obrov­ském, alter egu. Ideál našli v Zacu Efronovi, kte­rý se rych­le stá­vá vyhle­dá­va­ným her­cem do „R“ kome­dií. Pomohly tomu i jeho nej­po­sled­něj­ší fil­my Mike i Dave shá­něj hol­ku (2016) a Sousedi 2 (2016), kte­ré jen při­da­ly k jeho už tak půso­bi­vé­mu fil­mo­vé­mu rejstří­ku.

„Když jsem vyrůs­tal, nesměl jsem se na Pobřežní hlíd­ku kou­kat,“ stě­žu­je si Efron. „Ale pama­tu­ju si, jak jsem se vždyc­ky poz­dě v noci plí­žil, abych se díval na naši sta­rou tele­vi­zi. Jednou jsem takhle pře­pí­nal pro­gra­my a nara­zil jsem na úžas­nou show plnou lodí a explo­zí a mys­lel jsem si, že to bylo něco úpl­ně skvě­lé­ho. Když ta show skon­či­la, uvě­do­mil jsem si, že to byla Pobřežní hlíd­ka a byl jsem jako – ‚Sakra. Tohle bylo úžas­ný.“

            „Zac je neu­vě­ři­tel­ně pohled­ný, okouz­lu­jí­cí a vtip­ný,“ říká Johnson o svém kole­go­vi. „Má tu úžas­nou klu­kov­skou vlast­nost a já ho milu­ju jako vlast­ní­ho bra­t­ra. Je to jeden z nej­mi­lej­ších lidí, kte­ré kdy potká­te, tak­že je straš­ně vtip­né, když má hrát namyš­le­né­ho srá­če a teď se to smí­chá obo­jí dohro­ma­dy.“

Efron hra­je Matta Brodyho, olym­pij­ské­ho plav­ce a dvoj­ná­sob­né­ho zla­té­ho medai­lis­tu, kte­rý při­je­de do Smaragdového záli­vu a oče­ká­vá mís­to v Mitchově sou­tě­ži­vém a peč­li­vě vybra­ném týmu.

„Brody ve věcech udě­lá fakt nepo­řá­dek,“ vysvět­lu­je Johnson. „Máme tým, kte­rý fun­gu­je a tahle hvěz­dič­ka z olym­pi­á­dy si mys­lí, že se může při­dat do týmu bez řád­né­ho výcvi­ku.“

            „Na olym­pi­á­dě Brody vyhra­je svo­je sólo závo­dy, ale poka­zí týmo­vou šta­fe­tu, pro­to­že se večer před tím opi­je,“ vyprá­ví Efron. „Dopustil se něja­kých nele­gál­ních věcí a být čle­nem Pobřežní hlíd­ky je sou­čás­tí jeho pro­puš­tě­ní na dob­ré slo­vo.“

„V pří­stu­pu k Brodymu jsme se necha­li inspi­ro­vat Ryanem Lochtem, čemuž se Zac napros­to při­způ­so­bil,“ vzpo­mí­ná Gordon. „Tahle role byla napsa­ná ješ­tě před­tím, než se Lochte dostal do pro­blé­mů, což se uká­za­lo být jako neo­če­ká­va­né pro­roc­tví.“

            „Když se s Brodym setká­me, tak je to aro­gant­ní machr, kte­rý si mys­lí, že si může dělat, co chce,“ říká Flynn. „Nerozumí Pobřežní hlíd­ce, týmo­vé prá­ci nebo rodin­ným vaz­bám, kte­ré Mitch vytvo­řil. Je tam aby zapra­co­val na svém opá­le­ní, sba­lil svo­ji odmě­nu a šel domů.“

„Pro Mitche je při­po­je­ní se do Pobřežní hlíd­ky čest, kte­rou si musí­te zaslou­žit,“ říká Efron. „Ale pro Brodyho je to trest.“

Na roz­díl od Efronova nezájmu tu máme Alexandru Daddario (San Andreas), kte­rá hra­je super sou­tě­ži­vou aspi­ru­jí­cí záchra­nář­ku Summer Quinnovou.

„Dwayne a já jsme s Alex pra­co­va­li na fil­mu San Andreas a oba jsme se do ní zami­lo­va­li,“ vysvět­lu­je Flynn. „Dodává fil­mu lid­skost a úchvat­nou, flir­tu­jí­cí che­mii se Zacem.“

„Summer Brodyho váž­ně pro­že­ne, pro­to­že je chyt­rá a hou­žev­na­tá a váž­ně ho ve všem dosta­ne,“ vysvět­lu­je Gordon.

„Bylo vzru­šu­jí­cí číst scé­nář se sil­ný­mi a výraz­ný­mi posta­va­mi, kte­ré mají svou vlast­ní osob­nost,“ říká Daddario. „Líbí se mi, že kaž­dá posta­va dosta­ne pří­le­ži­tost být za drs­ňá­ka svým vlast­ním způ­so­bem.“

Daddario byla nad­še­ná, že se zno­vu setká­vá s Johnsonem, svým kole­gou z fil­mu San Andreas. „Je hroz­ně cool mít tu mož­nost říct, že jsem byla s Rockem už ve dvou fil­mech,“ říká Daddario. „Dwayne je jeden z nej­ry­zej­ších, nej­hod­něj­ších a nej­tvr­dě­ji pra­cu­jí­cích lidí, kte­ré jsem kdy potka­la, a je oprav­do­vá radost s ním pra­co­vat.“

Alex je fan­tas­tic­ká hereč­ka a nád­her­ná oso­ba na kaž­dé před­sta­vi­tel­né úrov­ni,“ chvá­lí ji Johnson. „Pálí jí to a je vtip­ná a nikdy nezka­zí legra­ci.“

Modelka pla­vek pro Sports Illustrated Kelly Rohrbach hra­je C.J. Parkerovou, posta­vu kte­rou pro­sla­vi­la legen­dár­ní Pamela Andersonová. Vzhledem k tomu že Rohrbach je celo­ži­vot­ní fanyn­kou toho­to tele­viz­ní­ho seri­á­lu, dodr­že­la umě­lec­kou důle­ži­tost této posta­vy.

            „Moje sest­ra si mys­lí, že je to ohrom­né, pro­to­že Pobřežní hlíd­ka byl jedi­ný seri­ál, na kte­rý jsme se kou­ka­ly, když jsme vyrůs­ta­ly,“ vzpo­mí­ná Rohrbach. „Jedna z mých nej­zaz­ších vzpo­mí­nek je, jak si cucám palec a kou­kám na Pobřežní hlíd­ku. Je to iko­nic­ké dílo moder­ní kul­tu­ry. Každý má s tímhle seri­á­lem spo­je­né něja­ké vzpo­mín­ky a já milu­ju to, s jakou drzos­tí k tomu fil­mu scé­nář při­stu­pu­je.“

            „Kelly je ten typ hol­ky, kte­rá je úpl­ně v poho­dě, když má být s kluka­ma,“ říká Johnson. „Je to spor­tov­ky­ně, feno­me­nál­ní gol­fist­ka (Rohrbach cho­di­la na Georgetown díky Divison I sti­pen­diu) a umí si ze sebe dělat legra­ci.“

Stejně jako její před­chůd­ky­ně Pamela Anderson, Rohrbach ve fil­mu zajiš­ťu­je pro­sla­ve­né scé­ny, kdy běží ve zpo­ma­le­ném zábě­ru.

„S čím při­šel Seth a co pova­žu­ji za geni­ál­ní je, že když kdo­ko­li vidí C.J. běžet, vždyc­ky to vypa­dá, že běží zpo­ma­le­ně,“ říká Flynn. „Je to jed­na z nej­zná­měj­ších scén toho­to seri­á­lu a já jsem si jis­tý, že to budou i ty nej­za­pa­ma­to­va­tel­něj­ší scé­ny toho­to fil­mu.“

Ilfenesh Hadera (TV seri­ál Billions, Chi-Raq) hra­je Stephanii Holdenovou, Mitchovu pra­vou ruku.

„Jestli Mitch před­sta­vu­je arche­typ otce v téhle par­tě, tak Stephanie před­sta­vu­je jejich mat­ku,“ říká Hadera. „Je o něco star­ší a moud­řej­ší a nebo­jí se být přís­ná, ale záro­veň si ty méně zku­še­né záchra­ná­ře bere pod svo­je kří­d­la.“

„Stephanie se sta­rá o to, aby to v Pobřežní hlíd­ce kaž­dý den fun­go­va­lo,“ říká Flynn. „Když si Ilfenesh pře­čet­la svo­ji roli, pře­kva­pi­la nás kva­li­ta­mi, kte­ré téhle posta­vě dala, a udě­la­la z ní něco, co per­fekt­ně spo­ju­je celý tým.“

„Stejně jako její posta­va, Ilfenesh je vytr­va­lá a chyt­rá a dělá si svo­je domá­cí úko­ly,“ chvá­lí ji Gordon. „Je to skvě­lá hereč­ka, kte­rá si mys­lím, bude mít svůj zlo­mo­vý rok.“

Poslední čle­nem týmu je Ronnie (Loving), míst­ní ze Smaragdového záli­vu, kte­rý je ze C.J. úpl­ně paf, ale ješ­tě více tou­ží po tom, při­dat se k Pobřežní hlíd­ce.

„Ronnie je tako­vý ten neo­hra­ba­ný, oby­čej­ný chla­pík, kte­rý se ocit­ne v týmu, kde všich­ni kolem něj jsou sexy a neu­vě­ři­tel­ně cool. Je to prů­měr­ný kluk, kte­rý má jedi­neč­nou pří­le­ži­tost nakouk­nout za opo­nu.“

            „Líbil se mi ten nápad, že ne kaž­dý v týmu musí být jako řec­ká socha – bez uráž­ky Jona,“ říká Gordon s omluvou. „Všichni Jona milu­je­me. On je čtyř­ná­sob­ná hroz­ba. Umí zpí­vat, tan­co­vat, hrát a k tomu vše­mu je nesku­teč­ně vtip­ný.“

Ať mu omy­lem uvíz­ne jeho muž­ství v plá­žo­vé žid­li nebo nepo­cho­pí pra­vi­dla spo­leč­ných sprch, Bassův Ronnie je čas­to stře­dem pobu­řu­jí­cích vti­pů Pobřežní hlíd­ky.

„Když lidé mlu­ví o vel­kých scé­nách kine­ma­to­gra­fie, tak si mys­lím, že ta moje s uvíz­nu­tím v plá­žo­vé žid­li se jed­nou obje­ví mezi tako­vý­mi scé­na­mi jako ty z Kmotra,“ pře­mýš­lí Bass. „Doufám, že si lidé na tu scé­nu vzpo­me­nou v době, kdy se udě­lu­jí fil­mo­vé ceny.“

„Řekl jsem Jonovi už na začát­ku natá­če­ní, ‚Budeš hvězdou toho­hle fil­mu. Nemůžu se dočkat, až tě v něm divá­ci uvi­dí‘.“

Nejenže je skry­tou vtip­nou zbra­ní Pobřežní hlíd­ky, ale Ronnie navíc fil­mu dodá­vá i srd­ce.

„Zbožňujeme tu leh­ko­my­sl­nost, kte­rou Jon do fil­mu vne­sl,“ říká Flynn. „Ale záro­veň i tu odu­šev­ně­lost a vášeň jeho posta­vy. Víte, že není nic, co by neu­dě­lal pro to, aby byl sou­čás­tí Pobřežní hlíd­ky. Být záchra­nář není o tom, jaký jste atlet, nebo o vaší fyzič­ce. Je to o tom, ‚Jak moc to chceš?‘ Kdybych se topil v oce­á­nu, kdy­by mě obrov­ská cho­bot­ni­ce sta­ho­va­la dolů, vybral bych si Jona, aby mě zachrá­nil, pro­to­že tenhle chla­pík se pros­tě nevzdá­vá.“

„Pobřežní hlíd­ka je jako kaž­dá dys­funkč­ní rodi­na,“ říká Johnson. „Je v ní kon­flikt, ale pod tím vším je respekt. Jestli s lid­mi máte po měsí­ce pra­co­vat, chce­te s nimi dob­ře vychá­zet. A já jsem šťast­ný, že můžu říct, že my spo­lu vychá­zí­me.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33814 s | počet dotazů: 235 | paměť: 72251 KB. | 18.04.2024 - 04:22:04