Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vybíjená: Běž do toho na plný koule

Vybíjená: Běž do toho na plný koule

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Sportovní kome­die s poně­kud drs­ným ale roz­hod­ně zábav­ným typem humo­ru. V hlav­ních rolích Ben Stiller, jakož­to zápo­rák White Goodman a Vince Vaughn jako kla­ďas Peter.

Oba hoši vlast­ní „tělo­cvič­nu“. Dnes je moder­ní říkat fit­ness cen­t­rum. Goodmanovo spl­ňu­je všech­ny cha­rak­te­ris­ti­ky slo­va super­mo­der­ní – co do vyba­ve­ní, inte­ri­é­ru, pou­ží­va­ných metod i jeho návštěv­ní­ků. Je zalo­že­no na filo­zo­fii, že kaž­dý se může pomo­cí cvi­če­ní, stra­vy a pří­pad­ně i kos­me­tic­ké chi­rur­gie stát krás­ným. Všude pobí­ha­jí sva­lov­ci a slič­né děvy a na všech­ny z obří obra­zov­ky dohlí­ží Goodman.

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Oproti tomu Peterovo zaří­ze­ní, hned ved­le Goodmanova palá­ce, je oprav­du spíš tako­vá sta­rá tělo­cvič­na, ve kte­ré se lopo­tí nor­mál­ní lidé. Mno, nor­mál­ní… Jeden si mys­lí, že je pirát, jiný tré­nu­je kvů­li kon­kur­su na roz­t­les­ká­vač­ky. Jeden je sla­boch, jiný tlus­ťoch, pros­tě tako­vá růz­no­ro­dá sku­pin­ka. Ale mají to tam rádi, pro­to­že je Peter neko­man­du­je a je tam poho­da. Hlavní záplet­ka vzni­ká v momen­tě, kdy se sym­paťák Peter dosta­ne do finanč­ních potí­ží a hro­zí, že jeho tělo­cvič­nu pře­vez­me Goodman. Peter a jeho věr­ní spor­tov­ci musí zís­kat vel­ké pení­ze, roz­hod­nou se tak uči­nit skr­ze tur­naj ve vybí­je­né.

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Ale pozor, není to kla­sic­ká čes­ká vybí­je­ná, kte­rou si tedy ale­spoň já mat­ně pama­tu­ju ze základ­ní ško­ly. Hraje se s něko­li­ka míči (mys­lím, že se šes­ti) a je to maso. Pokud vám vaše vlast­ní zápa­sy ve vybí­je­né někdy při­šly pří­liš bru­tál­ní, tak jste ješ­tě nevi­dě­li tuhle fil­mo­vou. A stej­ně jako zápas je řež­ba, je tře­ba tak­to pojmout i tré­nink, při­pra­vit se na nej­hor­ší. Právě tré­nin­ko­vé meto­dy Peterova muž­stva i jejich samot­né zápa­sy jsou zdro­jem nej­vět­ší­ho vese­lí. Je prav­da, že se vlast­ně bude­te smát dost násil­né podí­va­né, ale opro­ti tako­vé­mu „Natoč to!“ víte, že je to jen film, a že se tam pře­ce nemů­žou takhle řezat doo­prav­dy.

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation

Druhou komic­kou zále­ži­tos­tí je posta­va Goodmana. Chtěl-li tvůr­ce fil­mu zís­kat sliz­ké­ho, pito­mé­ho sva­lov­ce, tak se mu to oprav­du poved­lo. Je tak nechut­ný, až je směš­ný. Příšerný knír, účes, samý sval a šla­cha a hlav­ně řeči typu „jsem mis­tr svě­ta a všich­ni po mně tou­ží“. Stejně namaka­ní jako on, je i druž­stvo, kte­ré Goodman sesta­ví, aby Peterovi a jeho par­tě zne­mož­ni­li výhru v tur­na­ji. Nastává boj Davida s Goliášem.

Není-li vám tedy pro­ti mys­li tro­cha drs­né­ho humo­ru, tak Vybíjenou vře­le dopo­ru­ču­ji, bude­te se lámat smí­chy. Třeba i při krát­kém výstu­pu Lance Armstronga, kte­rý si v pod­sta­tě dělá legra­ci ze své někdej­ší nemo­ci. A taky se tam mih­ne Chuck Norris...


Podívejte se na hodnocení Vybíjená na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25732 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71684 KB. | 19.06.2024 - 18:20:08