Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI

Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový tým Pobřežní hlíd­ky se ocit­ne před zkouš­kou, kte­rou se sta­ne výskyt nové dro­gy na plá­ži ve Smaragdovém záli­vu. Načasování se sho­du­je s ote­vře­ním Huntley Clubu, plá­žo­vé­ho resor­tu, kte­rý vlast­ní gau­ner­ka Victoria Leedsová, ztvár­ně­ná Priyankou Chopra, vítězkou Miss World 2000 (seri­ál Quantico). I přes­to, že je již mezi­ná­rod­ní super­hvězdou, v Pobřežní hlíd­ce si odbu­de svůj fil­mo­vý debut.

            „Myslím, že si lidé neu­vě­do­mu­jí, jakým nesku­teč­ným hitem byla Pobřežní hlíd­ka v Indii,“ říká Chopra. „Pořád jsem vel­kou fanyn­kou, tak­že když jsem si čet­la scé­nář, bála jsem se, co se sta­ne s mými oblí­be­ný­mi posta­va­mi… ale nemoh­la jsem se pře­stat smát. Jsem nad­še­ná, že hra­ju jejich pro­tiv­ní­ka, je to zbru­su nová posta­va, tak­že jsem moh­la být, jaká­ko­li jsem chtě­la.“

Filmovým bastar­dem měla být původ­ně muž­ská posta­va, ale Johnson, Gordon a Flynn se shod­li na tom, že Chopra by moh­la posta­vě při­nést nový náboj.

„Když do fil­mu ved­le Dwaynea posta­ví­te sil­né­ho chláp­ka, tak stej­ně víte, že pro­hra­je,“ vysvět­lu­je Gordon. „Ale Priyanka Victorii dodá­vá jis­tý důvtip a sofis­ti­ko­va­nost, se kte­rý­mi se Mitch v žád­ném ze svých opo­nen­tů ješ­tě nese­tkal.“

            Victoria uka­zu­je, že je Mitchovým opa­kem ve všech ohle­dech. „Mitch je seri­óz­ní stát­ní úřed­ník; Victoria je pod­ma­ni­vá, super boha­tá a ryze zlá. On má na sobě vždy svou uni­for­mu, ona nejmód­něj­ší oble­če­ní a pláž jí při­pa­dá odpor­ná. Pro her­ce je vždyc­ky zají­ma­vé ztvár­ňo­vat zlo. Můžete dělat všech­ny ty věci, kte­ré v nor­mál­ním živo­tě dělat nemů­že­te,“ vysvět­lu­je Chopra.

Chopra muse­la zvlád­nout vysi­lu­jí­cí natá­če­cí pod­mín­ky – záro­veň s flo­rid­skou scé­nou pro Pobřežní hlíd­ku toči­la v Georgii a New Yorku seri­ál Quantico.

            „Doslova jsem kaž­dý svůj den obě­to­va­la buď Pobřežní hlíd­ce nebo Quanticu,“ vzpo­mí­ná Chopra. „Ale jsem vděč­ná, že se to poda­ři­lo, pro­to­že jsem tohle oprav­du chtě­la dělat a byla jsem si na 100 % jis­tá, že to vyjde. Jsem vděč­ná, že mi důvě­řo­va­li, že zvlád­nu obo­jí.“

Jako maji­tel­ka Huntley Clubu se Leedsová se sna­ží o uza­vře­ní obcho­dů ve Smaragdovém záli­vu, aby měla více pro­sto­ru pro svůj busi­ness, což ji při­ve­de do kon­flik­tu s Mitchem a týmem Pobřežní hlíd­ky.

„Existuje jen jeden Smaragdový záliv,“ říká Johnson. „Možná je to jen pruh pís­ku, ale pro tenhle tým to zna­me­ná všech­no. Udělají všech­no, aby ho ochrá­ni­li.“

Mitchovo osob­ní vyšet­řo­vá­ní v Huntley Clubu podráž­dí ser­žan­ta Ellerbeeho, míst­ní­ho poli­cis­tu, ztvár­ně­né­ho her­cem Yahyaou Abdul-Mateenem II (TV seri­ál The Get Down).

            „Mitch sám sebe nazý­vá poru­čí­kem vlast­ně bez­dů­vod­ně a Ellerbee mu musí pořád při­po­mí­nat, že je jenom záchra­ná­řem,“ říká Abdul-Mateen II. „Takže jsme na nože. Ellerbee má rád pořá­dek a orga­ni­zo­va­nost, tak­že přespří­liš hor­li­vý záchra­nář, co vyšet­řu­je zlo­či­ny, je posled­ní věcí, kte­rou potře­bu­je.“

„Yahya je úžas­ný herec,“ chvá­lí ho Gordon. „Původně měl hrát jinou roli, ale věděl jsem, že musí hrát Ellerbeeho. Myslím, že tenhle div­ný poli­cajt, kte­rý se bere až pří­liš váž­ně, je role, jako žád­ná jiná, kte­rou před­tím hrál. Pak ho může­te vidět v jiných věcech jako The Get Down, kde hra­je vra­ha závis­lé­ho na koka­i­nu. Jeho roz­sah je neu­vě­ři­tel­ný.“

            Sestavu dopl­ňu­jí vete­rá­ni kome­dií Rob Huebel (TV seri­ál Transparent, TV seri­ál Children’s Hospital), Oscar Nuñez (TV sei­rál Kancl) a Hannibal Buress (Táta je doma, TV seri­ál Broad City).

„Kapitána Thorpa, Mitchova šéfa, hra­je feno­me­nál­ní Rob Huebel,“ říká Flynn. „Snaží se dopo­drob­na řídit úpl­ně všech­no a dohlí­ží na všech­ny záchra­ná­ře a také je zod­po­věd­ný za při­je­tí Brodyho do týmu.“

            „Oscar Nuñez hra­je rad­ní­ho, kte­rý se při­dá na Victoriinu tem­nou stra­nu,“ říká Gordon. „V něko­li­ka scé­nách musí hrát mrt­vé tělo, ale odve­dl fakt skvě­lou prá­ci, když tam nehyb­ně ležel a my mu pro­vá­dě­li růz­né straš­li­vé věci.“

„Hannibal Buress je jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších stand-up komi­ků,“ při­zná­vá Gordon. „Hraje Dave, Ronnieho kama­rá­da, míst­ní­ho hac­ke­ra, kte­rý má rád suchý humor a mys­lí si, že ví všech­no o všem. Odvedl váž­ně bez­vad­nou prá­ci v něko­li­ka roz­ho­du­jí­cích čás­tech fil­mu.“

A nako­nec, žád­né pokra­čo­vá­ní Pobřežní hlíd­ky by neby­lo kom­plet­ní bez něko­li­ka zná­mých tvá­ří. „Vždycky jsem dou­fal, že se nám poda­ří do fil­mu neo­če­ká­va­ně dostat něko­ho z ori­gi­nál­ní­ho obsa­ze­ní,“ říká Gordon. „Když se David Hasselhoff a Pamela Anderson obje­ví, oba dosta­nou svou vlast­ní vel­kou chví­li slá­vy.“

            „Pamelino a Davidovo schvá­le­ní pro nás bylo oprav­du důle­ži­té,“ při­zná­vá Flynn. „Všechno je to vlast­ně o osla­vo­vá­ní Pobřežní hlíd­ky a máme štěs­tí, že je máme v našem fil­mu.“

„David mi dal jed­nu radu, když jsem tu roli vzal,“ vzpo­mí­ná Johnson. „Řekl: ‚Vypadá to, že si to uží­váš, ale uží­vej si to ješ­tě víc. Když jsem hrál Mitche, uží­val jsem si kaž­dý den.‘ Tu radu jsem si vzal k srd­ci a fakt jsme se kaž­dý den bavi­li.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06622 s | počet dotazů: 234 | paměť: 71955 KB. | 28.02.2024 - 05:54:45