Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY

Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Produkce Pobřežní hlíd­ky zača­la v úno­ru 2016, v met­ro­po­li Miami a v Boca Raton a na plá­žích Deerfield a Hollywood. Poté se pře­su­nu­la do pří­moř­ské­ho měs­ta Georgia v Savannah a do neda­le­ké plá­žo­vé mek­ky Tybee.

Návrhář výro­by Shepherd Frankel, kte­rý pra­co­val s Gordonem na fil­mu Čtvery Vánoce, Šéfové na zabi­tíZ cizí­ho krev nete­če, byl zod­po­věd­ný za vytvo­ře­ní vzhle­du Smaragdového záli­vu, ‚Anybeach, USA‘.

            „Chtěli jsme, aby Smaragdový záliv byl dal­ší posta­vou ve fil­mu; důvěr­ně zná­mý, a aby nepů­so­bil jako žád­né jiné mís­to,“ vysvět­lu­je Frankel. „Takže jsme spo­ji­li dohro­ma­dy zábě­ry z Miami, Savannah a z někte­rých dal­ších plá­žo­vých desti­na­cí.“

„Shepherd navr­hl, že může­me vytvo­řit jed­nu celist­vou pláž ze spous­ty odliš­ných plá­ží ve dvou růz­ných stá­tech skr­ze něko­lik měsí­ců a neko­neč­no typů poča­sí,“ říká Gordon. „Ale stej­ně to nako­nec ve fil­mu půso­bí jako jed­na jedi­ná pláž.“

„Je to nero­ze­zna­tel­né,“ říká Flynn. „Pro mě je to pros­tě Smaragdový záliv.“

„Svět, kte­rý jsme vytvo­ři­li kolem her­ců, je navr­žen tak, aby pod­po­řil a pozved­nul náš pří­běh,“ vysvět­lu­je Frankel. „Kritickým tes­tem je: Kdyby ve fil­mu nebyl žád­ný dia­log, kolik bys­te toho vstře­ba­li jen na zákla­dě pro­stře­dí?“

Frankel roz­sáh­le pra­co­val na masiv­ní soše z pís­ku, kte­rá zná­zor­ňu­je Mitche jako Poseidona; je to vizu­ál­ní zná­zor­ně­ní toho, jak míst­ní komu­ni­ta Mitche obdi­vu­je jako odda­né­ho záchra­ná­ře.

„Zkoumali jsme kla­sic­ké řím­ské mra­mo­ro­vé sochy a posla­li jsme nákre­sy týmu socha­řů z Miami, kte­ří tvo­ří sochy z pís­ku,“ vysvět­lu­je Frankel. „Trvalo to tři dny a byla z toho dva met­ry vyso­ká a přes 4 met­ry širo­ká socha se spous­tou detai­lů. Jako by z oka vypadla Dwaynu Johnsonovi, jsme na ni oprav­du pyš­ní.“

Aby bylo jas­ně naje­vo, jak obtíž­né je při­dat se k Pobřežní hlíd­ce, Frankelův tým při­pra­vil pro záchra­ná­ře kru­tou pře­káž­ko­vou dráhu. Kombinuje prv­ky tri­at­lo­nu a sou­tě­ží Tough Mudder (pozn. – závo­dy v blá­tě), Ninja fak­tor po ame­rickuWorld’s Strongest Man.

„Co milu­ju na téhle pře­káž­ko­vé drá­ze je, že jas­ně uka­zu­je, že být záchra­ná­řem není žád­ná sran­da,“ říká Frankel. „Po 5 kilo­me­t­ro­vém běhu, pla­vá­ní a leze­ní na zeď si uvě­do­mí­te, že jste tu pře­káž­ko­vou dráhu ješ­tě nevi­dě­li. Ještě na vás čeká šíle­ná tří­pa­t­ro­vá pro­lé­zač­ka, ruč­ko­vá­ní, tahá­ní kami­ó­nu, zve­dá­ní led­nič­ky a obra­ce­ní pne­u­ma­ti­ky od trak­to­ru. Ta dra­há je tak vel­ká a pro­myš­le­ná, že začí­ná v jed­nom stá­tě a kon­čí ve dru­hém.“

Každý hero­ic­ký tým potře­bu­je vlast­ní oso­bi­tý štáb a Pobřežní hlíd­ka není žád­nou výjim­kou. „Potřebovali jsme, aby veli­tel­ství Pobřežní hlíd­ky bylo pro­mi­nent­ní budo­vou ve Smaragdovém záli­vu,“ vzpo­mí­ná Frankel. „Nejdůležitějším aspek­tem byla vzdá­le­nost od plá­že. Když se podí­vá­te z okna, musí­te vidět pláž, záchra­nář­skou věž čís­lo 1 a mít veš­ke­ré tré­nin­ko­vé zaří­ze­ní hned u budo­vy.“

Po pro­zkou­má­ní růz­ných míst v Miami našel Frankel tu per­fekt­ní „vel­kou, prázd­nou a moder­ní budo­vu“ na South Beach’s Collins Avenue.

„Do toho mís­ta jsme se zami­lo­va­li,“ vysvět­lu­je Frankel. „Okamžitě jsme si zača­li všech­no před­kres­lo­vat: kapi­tán­skou palu­bu, odkud bude vidět na vodu a Mitchovu kan­ce­lář na pro­mi­nent­ním mís­tě.“

Rozlehlý Boca Beach Club v Boca Raton se stal nóbl The Huntley Clubem Victorie Leedsové.

            „Jestli je Smaragdový záliv mís­tem, se kte­rým chce­me, aby se naši divá­ci pro­po­ji­li a cíti­li se jeho sou­čás­tí, tak The Huntley je přes­ným opa­kem,“ říká Frankel. „Chtěli jsme, aby ve fil­mu byla vidět jeho exklu­zi­vi­ta. Barvy ve Smaragdovém záli­vu jsou jas­né a tep­lé, ale The Huntley Club je roz­vr­žen do čer­ných a bílých vzo­rů, kte­ré ta mís­ta od sebe oddě­lu­jí.“

Okolní pro­stře­dí poskyt­lo bělost­né píseč­né plá­že, majestát­ní pal­my, ser­vis­ní sil­ni­ce a vše mož­né až po vod­ní pro­stran­ství, kte­ré poskyt­lo záti­ší ostat­ním scé­nám ve fil­mu.

„Kdyby se náš film ode­hrá­val ve měs­tě, ty napí­na­vé scé­ny by se ode­hrá­va­ly v tma­vých ulič­kách, kde je vidět pára a mož­ná se tam pro­chá­zí kočka. Ale na plá­ži, vaši­mi tma­vý­mi ulič­ka­mi jsou ser­vis­ní ces­ty, vod­ní ces­ty a píseč­né duny.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11650 s | počet dotazů: 233 | paměť: 72245 KB. | 18.04.2024 - 07:05:11