Kritiky.cz > Speciály > Pobřežní hlídka - O PRODUKCI

Pobřežní hlídka - O PRODUKCI

PobrezHlidka
PobrezHlidka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA

V urči­té gene­ra­ci divá­ků po celém svě­tě vzbu­zu­je název Pobřežní hlíd­ka obráz­ky slun­ce, sur­fo­vá­ní a vypra­co­va­ných záchra­ná­řů, kte­ří ve zpo­ma­le­ném zábě­ru běží ve svých upnu­tých čer­ve­ných plav­kách.

Pobřežní hlíd­ka je asi tím nej­ú­spěš­něj­ším tele­viz­ním seri­á­lem všech dob,“ říká výkon­ný pro­du­cent a fil­mo­vá hvězda Dwayne Johnson. „Takže jsem byl oprav­du zapá­le­ný pro tu výzvu sezná­mit s tímhle kle­no­tem mla­dé pub­li­kum, kte­ré s tím tře­ba nevy­rost­lo.“

„Je to vtip­ná část pop kul­tu­ry,“ dodá­vá reži­sér Seth Gordon (Šéfové na zabi­tí, Z cizí­ho krev nete­če). „Lidé obvykle zna­jí ten základ – David Hasselhoff, Pamela Anderson a běhá­ní ve zpo­ma­le­ném zábě­ru, ale my jsme dosta­li oprav­do­vou pří­le­ži­tost tenhle sym­bol pře­de­fi­no­vat.“

„Ta show byla čis­tý eska­pis­mus,“ říká pro­du­cent Beau Flynn (San Andreas, Herkules). „Pro lidi z celé­ho svě­ta to byla ide­ál­ní pří­le­ži­tost vypnout jejich den­ní život a nechat se pře­nést na pláž plnou nád­her­ných lidí. Myšlenka naše­ho fil­mu je ten pří­běh tro­chu roz­ší­řit a záro­veň se u toho poba­vit.“

„Samozřejmě, že v tom ori­gi­nál­ním seri­á­lu je hod­ně toho, co pros­tě fun­gu­je,“ říká Johnson. „Takže jsme někte­ré základ­ní ele­men­ty chtě­li pone­chat a záro­veň to vylep­šit, aby z toho mohl být celo­ve­čer­ní film. Kaskadérské kous­ky jsou nároč­něj­ší, akce je inten­ziv­něj­ší, ale nebe­re­me se tolik váž­ně. Pracovali jsme tvr­dě, abychom našli ten správ­ný balanc. Seth to ušil úžas­ně. Ten film je stej­ně drs­ňác­ký, ale záro­veň si v něm ze sebe dělá­me legra­ci. Všichni se tím fakt baví­me. Bavíme se Pobřežní hlíd­kou, nevy­smí­vá­me se tomu.“

Kreativní tým se na jed­no­znač­ně kome­di­ál­ním tónu fil­mu oka­mži­tě sho­dl. „Už od začát­ku jsem věděl, že ten film musí být hod­no­cen „R“ (pozn. - pří­stup­ný pro mla­dist­vé pod 17 let pou­ze v dopro­vo­du dospě­lé oso­by). Tak tomu pojď­me pomoct.,“ vzpo­mí­ná Johnson.

„Když jsme s Dwaynem zača­li mlu­vit o Pobřežní hlíd­ce, dohod­li jsme se, že v kaž­dém pří­pa­dě maxi­mál­ně vyu­ži­je­me „R“ hod­no­ce­ní, abychom roz­bi­li to divác­ké oče­ká­vá­ní, že to bude stej­né jako ta tele­viz­ní show,“ říká Flynn.

 „“R“ hod­no­ce­ní je super před­po­klad pro to, že může­te být úpl­ně na hra­ně a neu­cti­ví, tak­že to jsme necha­li pro­mlu­vit v jazy­ku i v naho­tě – muž­ské i žen­ské. Jsme pyš­ní na ty ris­kant­ní „wow“ momen­ty, za kte­ré jsme v tom fil­mu muse­li bojo­vat.“

„Chtěli jsme pozved­nout lať­ku, co se týče humo­ru, kte­rý šoku­je,“ vysvět­lu­je Johnson. „V kome­di­ích je „sran­da“ a ješ­tě výše nad tím je „úžas­ný, neče­kal jsem, že to bude tako­vá sran­da“ a ješ­tě hroz­ně nad tím, úpl­ně na vrchol­ku hory, je „necud­ná sran­da“. Řeknu vám, „necud­ná sran­da“, to je něco. Tam už je říd­kej vzduch. V Pobřežní hlíd­ce je „zhas­ně­te svět­la, hra skon­či­la, asi bude­me muset zru­šit Vánoce“ level ‚necud­ný sran­dy‘.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21771 s | počet dotazů: 235 | paměť: 72059 KB. | 20.07.2024 - 14:08:57