Kritiky.cz > Spoilery > Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Poklad
Poklad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tady jsou legen­dár­ní posta­vy naše­ho mlá­dí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž pře­šel veli­kou lou­ži, aby na Divokém zápa­dě našel svou novou vlast a vyko­nal hrdin­ské činy, kte­ré mu vynes­ly nesmr­tel­nou slá­vu. A posled­ní náčel­ník Apačů, na kte­ré­ho už dolé­há stín tragi­ky jeho náro­da, ale kte­rý bez váhá­ní nasa­zu­je život, má-li se dopo­mo­ci prá­vu k vítěz­ství. Tož vydej­me se na pouť neko­neč­ný­mi dála­va­mi ame­ric­kých pré­rií, hlu­bo­ký­mi údo­lí­mi i po vrchol­cích vyso­kých poho­ří a pro­žijme s nimi vel­ká dob­ro­druž­ství a nemi­lo­srd­né boje za čest a slá­vu.

Vůdce lupič­ské ban­dy Cornel Brinkley zavraž­dí Erika Engela, aby zís­kal část mapy ke Stříbrnému jeze­ru, kde má být ukry­to pohád­ko­vé bohat­ství. Mladý Fred Engel čeká na pří­jezd své­ho otce v Tulse. Dostavník však při­jíž­dí bez posád­ky a při­vá­ží jen mrt­vo­lu staré­ho Engela. K mís­tu pře­pa­de­ní dora­zí Old Shatterhand a jeho bra­tr Vinnetou. Ihned pozna­jí, co se při­ho­di­lo. Old Shatterhand jede do Tulsy, zatím­co Vinnetou pro­ná­sle­du­je ban­di­ty. Tajně vnik­ne do jejich tábo­ra a vyslech­ne roz­ho­vor, z něhož pozná, že Cornel našel u staré­ho Engela jen polo­vi­nu plá­nu vedou­cí­ho k indi­án­ské­mu pokla­du. Chce se zmoc­nit i dru­hé polo­vi­ny, kte­rou má Engelův pří­tel Patterson z blíz­ké Butlerovy far­my. Old Shatterhand nabíd­ne Fredovi pomoc při pro­ná­sle­do­vá­ní vra­hů jeho otce. Ví, že nej­bliž­ším tahem ban­di­tů bude pře­pa­de­ní Butlerovy far­my. Pospíchá jí se svý­mi přá­te­li na pomoc. Dorazí včas a útok ban­di­tů je odra­žen. Patterson se svou dce­rou Ellen však ráno odje­li chy­tat ryby a nyní pad­nou do rukou ban­di­tů. Old Shatterhand je vysvo­bo­dí, Vinnetou při­ve­de na pomoc oddíl Osagů a lupi­či jsou roz­prá­še­ni.

Vinnetou je vůd­cem výpra­vy ke Stříbrnému jeze­ru, pro­to­že dob­ře zná loviš­tě Utahů, kte­rým musí výpra­va pro­jít. S Pattersonem jede i Ellen. Cestou obje­ví vypá­le­nou indi­án­skou ves­ni­ci. Je to dílo Cornela a zbyt­ku jeho ban­dy. Indiáni se však domní­va­jí, že ves­ni­ci pře­padla Old Shatterhandova výpra­va. Dojde k bit­ce, při níž se ban­di­tům poda­ří unést Ellen Pattersonovou. Jako výkup­né za ni žáda­jí dru­hou polo­vi­nu plá­nu k pokla­du. Fred, kte­rý Ellen milu­je, je ocho­ten vzdát se pokla­du. Přináší lupi­čům návrh, že je dove­de ke Stříbrnému jeze­ru výmě­nou za život dív­ky. Cornel ho zajme jako rukojmí a slí­bí, že je oba pro­pus­tí, jakmi­le se zmoc­ní pokla­du. Fred se sna­ží výpra­vu lupi­čů co nej­ví­ce zdr­žo­vat, aby se Old Shatterhand dostal k jeze­ru dří­ve než oni a mohl při­pra­vit léč­ku. Netuší, že tábor jeho přá­tel byl pře­pa­den Utahy, vede­ný­mi slav­ným náčel­ní­kem Velkým vlkem. Old Shatterhand sou­hla­sí s roz­sud­kem rady star­ších, pod­le kte­ré­ho má svést indi­án­ský sou­boj s Velkým vlkem. Porazí ho pou­hou pěs­tí, nežá­dá si však ani jeho skal­pu, ani jeho živo­ta. Prohlásí sebe a své přá­te­le za spo­jen­ce bojov­ní­ků Utahů a je ocho­ten pomo­ci jim při potres­tá­ní sku­teč­ných ple­ni­te­lů jejich ves­ni­ce.

Vinnetou zatím krok za kro­kem sle­do­val Cornela a jeho par­tu, blí­ží­cí se pod vede­ním Freda ke Stříbrnému jeze­ru. Část lupi­čů hlí­dá zajat­ce a jen Cornel s Hiltonem, Knoxem a Hartleyem se pře­pla­ví přes jeze­ro k jes­ky­ni. Zabijí staré­ho indi­án­ské­ho stráž­ce pokla­du, avšak dlou­ho se netě­ší pohle­dem na nahro­ma­dě­né zla­to. Umírající Indián sta­čí ješ­tě uvést do pohy­bu slo­ži­tý mecha­nis­mus, kte­rý způ­so­bí zří­ce­ní celé ská­ly. Poklad zmi­zí navždy a s ním zahy­ne i Cornel a jeho tři nej­věr­něj­ší spo­leč­ní­ci. Zbytek ban­di­tů mar­ně čeká na návrat svých vůd­ců. Po třech hodi­nách má být Fred pod­le Cornelova roz­ka­zu obě­šen. V posled­ním oka­mži­ku zasáh­ne Old Shatterhand, ban­di­té jsou roz­prá­še­ni a Fred s Ellen osvo­bo­ze­ni. Poklad na Stříbrném jeze­ře však nebu­de již nikdy nale­zen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24218 s | počet dotazů: 222 | paměť: 72374 KB. | 23.04.2024 - 21:39:26