Kritiky.cz > Speciály > Poklad na Stříbrném jezeře - Světová premiéra v kině Universum

Poklad na Stříbrném jezeře - Světová premiéra v kině Universum

Poklad
Poklad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Rialtu pano­va­lo napja­té oče­ká­vá­ní. Bude se Poklad na Stříbrném jeze­ře divá­kům líbit? Producent inves­to­val 3,5 mili­o­nů marek a nikdo nechtěl ani pomys­let na to, že by film pro­pa­dl. Dva dny před pre­mi­é­rou však při­šla nepří­jem­ná zprá­va: Filmbewertungsstelle (FBW), tj. výbor, kte­rý hod­no­tí kva­li­tu fil­mů, se roz­ho­dl neu­dě­lit Pokladu na Stříbrném jeze­ře žád­ný pre­di­kát (ozna­če­ní kva­li­ty). Výbor měl námit­ky zejmé­na pro­ti scé­ná­ři, kte­rý se v mno­hém odklá­ní od lite­rár­ní před­lo­hy, zkri­ti­zo­val napros­té herec­ké selhá­ní Marianne Hoppe (pří­liš pochvá­le­ni neby­li ani ostat­ní her­ci), prá­ci kame­ra­ma­nů zhod­no­ti­li jen jako prů­měr­nou a o hud­bě se pro jis­to­tu nezmí­ni­li vůbec. Film se čle­nům výbo­ru zdál pří­liš váž­ný a nároč­ný - divák, kte­rý nezná lite­rár­ní před­lo­hu, prý bude mít pro­blémy poro­zu­mět ději. Wendlandt zuřil. V celém zna­lec­kém posud­ku nena­psa­li o fil­mu jed­no jedi­né dob­ré slo­vo. To neby­la dob­rá rekla­ma.

Světová pre­mi­é­ra Pokladu na Stříbrném jeze­ře pro­běh­la 12. pro­sin­ce 1962 ve vypro­da­ném stutt­gart­ském kině Universum. Zúčastnili se jí Götz George, Karin Dor, Ralf Wolter a reži­sér Harald Reinl. Diváci byli zce­la okouz­le­ni a již v polo­vi­ně fil­mu nad­še­ně aplau­do­va­li. O dva dny poz­dě­ji, 14. pro­sin­ce 1962, byl sní­mek pro­mí­tán v mni­chov­ském kině Mathäser-Filmpalast. Všichni chvá­li­li pod­ma­ni­vou hud­bu skla­da­te­le Böttchera, krá­sy jugo­sláv­ské kra­ji­ny, nád­her­né kos­týmy i herec­ké výko­ny. Film zís­kal mno­há oce­ně­ní, nej­pod­stat­něj­ším bylo asi Zlaté plát­no, kte­ré se udě­lu­je fil­mům, kte­ré v prů­bě­hu 12 měsí­ců zhléd­ne více než tři mili­o­ny divá­ků. Krátce po pre­mi­é­ře se Constantin-Film odvo­lal pro­ti roz­hod­nu­tí výbo­ru neu­dě­lit fil­mu pre­di­kát a ten rázem změ­nil svůj skan­dál­ní roz­su­dek: 24. led­na 1963 obdr­žel Poklad na Stříbrném jeze­ře pre­di­kát Wertvoll (hod­not­ný).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46270 s | počet dotazů: 216 | paměť: 71960 KB. | 18.06.2024 - 00:32:43