Kritiky.cz > Speciály > Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer

Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer

Poklad
Poklad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení Pokladu na Stříbrném jeze­ře bylo zahá­je­no 6. srp­na 1962 v oblas­ti Plitvických jezer. Traduje se, že jako prv­ní se natá­čel sou­boj Old Shatterhanda s náčel­ní­kem Utahů Velkým vlkem. V göt­tingen­ském Karl-May-Archivu se však nachá­zí plán natá­če­ní, do kte­ré­ho fil­ma­ři zapi­so­va­li datum, loka­li­tu, jmé­na her­ců a čís­la scén, kte­ré ten den stih­li nato­čit. Podle ono­ho plá­nu se jako prv­ní natá­če­la scé­na, v níž Utahové obklí­či­li noč­ní tábor Old Shatterhanda a Velký vlk zvo­lal: „Bledé tvá­ře jsou obklí­če­ny mými bojov­ní­ky. Ať se vzda­jí!“ Scéna se natá­če­la dva dny neda­le­ko plit­vic­ké­ho vodo­pá­du Veliki slap. Na jeze­ru Kaluderovac se nachá­ze­lo Stříbrné jeze­ro s jes­ky­ní s pokla­dem. Interiér jes­ky­ně vzni­kl v impro­vi­zo­va­ném fil­mo­vém stu­diu v budo­vě hasič­ské zbroj­ni­ce v Crikvenici. Vysoké stě­ny jes­ky­ně s kamen­ný­mi blo­ky ze sád­ry byly pro­ve­de­ny jako pohyb­li­vé čás­ti. Tyto vari­a­bil­ní čás­ti deko­ra­ce, kte­ré scé­no­graf Dušan Jeričević (1923-2009) při­pra­vil pro kame­ra­ma­na, byly teh­dy zvlášt­nos­tí, kte­rá se dnes ve fil­mo­vých stu­di­ích pou­ží­vá veli­ce čas­to. Zmíněný sou­boj Old Shatterhanda s Velkým vlkem se natá­čel v oko­lí Prijeboje. Velkým pře­kva­pe­ním byl pro všech­ny pří­jezd Horsta Wendlandta, kte­ré­ho dopro­vá­zel mla­dý sym­pa­tic­ký muž. „Vinnetou je tady!“ šep­ta­lo se kolem doko­la. Pierre Brice vůbec netu­šil, jak zásad­ní obrat nastal v jeho pro­fes­ním i sou­kro­mém živo­tě při­je­tím role Vinnetoua. Při natá­če­ní mu nej­ví­ce vadi­lo, že je náčel­ník téměř němý. Když se zeptal reži­sé­ra Reinla, zda by nemohl více mlu­vit, ten mu s kli­dem odpo­vě­děl: „Nemusíš říct ani větu. Děláš to dob­ře, Pierre. Přesně tak si tu posta­vu před­sta­vu­ji, nic neměň.“ V pro­ti­kla­du k Lexi Barkerovi půso­bil Brice na ostat­ní čle­ny týmu poně­kud nesmě­le. Sám Barker mu to zpo­čát­ku také pří­liš neu­leh­čo­val a poba­ve­ně pou­ka­zo­val na to, co bez­tak kaž­dý viděl: Vinnetou neu­mí jez­dit na koni! Brice se sna­žil ten­to nedo­sta­tek co nej­rych­le­ji změ­nit a poz­dě­ji se stal oprav­du dob­rým a nad­še­ným jezd­cem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75412 s | počet dotazů: 222 | paměť: 72081 KB. | 28.02.2024 - 13:42:21