Kritiky.cz > Speciály > Poklad na Stříbrném jezeře

Poklad na Stříbrném jezeře

POklad
POklad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poklad na Stříbrném jeze­ře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Karla Maye. Scénář se od romá­no­vé před­lo­hy znač­ně odchy­lu­je. V hlav­ních rolích se kro­mě Lexe Barkera a Pierra Brice před­sta­vi­li Götz George, Herbert Lom a Karin Dor.

Premiéra fil­mu se kona­la 12. pro­sin­ce 1962 v kině Universum ve Stuttgartu. První film Karla Maye z pro­stře­dí Divokého zápa­du měl vel­ký úspěch. Při výrob­ních nákla­dech 3,5 mili­o­nu marek vyne­sl film do pokla­den 6,4 mili­o­nu marek.

Příběh

Do malé­ho wes­ter­no­vé­ho měs­teč­ka Tulsa při­jíž­dí dostav­ník, kte­rý byl pře­pa­den. V něm leží zavraž­dě­ný otec Freda Engela. Fredův otec měl u sebe část mapy pokla­du, kte­rá vede k tajem­né­mu Stříbrnému jeze­ru a kte­rou ukra­dl ban­di­ta plu­kov­ník Brinkley. Fred Engel se vydá­vá pát­rat po vra­zích své­ho otce a spo­lu se Samem Hawkensem a rýmu­jí­cím strýč­kem Gunstickem se setká­vá s Old Shatterhandem a Vinnetouem, kte­ří na zákla­dě stop již také odha­li­li zlo­čin.

Old Shatterhand se od Freda Engela dozví­dá, že dru­hou polo­vi­nu mapy pokla­du má v rukou Engelův spo­leč­ník, pan Patterson, na opev­ně­né far­mě paní Butlerové. Protože však ten­to roz­ho­vor vysle­chl i Brinkleyho špeh, dá se oče­ká­vat útok ban­di­tů na far­mu. Hrdinové dora­zí prá­vě včas, aby odra­zi­li prv­ní útok ban­di­tů na far­mu. Brinkleyho mužům se však poda­ří zajmout pana Pattersona a jeho dce­ru Ellen, kte­ří se prá­vě vrá­ti­li z pro­jížď­ky na koních, a pro­pus­tí je pou­ze výmě­nou za dru­hý kus mapy pokla­du, kte­rý Patterson zane­chal na far­mě. Old Shatterhandovi a Fredovi Engelovi se díky skry­té­mu úni­ko­vé­mu tune­lu poda­ří opus­tit far­mu, osvo­bo­dit Pattersona a jeho dce­ru a při­vést je zpět na far­mu. Rozzuření ban­di­té zahá­jí dal­ší útok na far­mu. Na posled­ní chví­li dora­zí Vinnetou s indi­á­ny z kme­ne Osage. S těmi­to posi­la­mi se jim poda­ří ban­di­ty zahnat na útěk.

Na ces­tě ke Stříbrnému jeze­ru jsou Old Shatterhand, Vinnetou a zby­tek sku­pi­ny, k níž se při­po­jil i ang­lic­ký lord Castlepool, kte­rý hle­dá motý­ly, obklí­če­ni kme­nem Utesů, kte­ří se domní­va­jí, že oddíl vypá­lil jejich ves­ni­ci. Ve sku­teč­nos­ti indi­án­skou ves­ni­ci pře­pa­dl plu­kov­ník Brinkley se svý­mi ban­di­ty. Ve zmat­ku se plu­kov­ní­ku Brinkleymu poda­ří unést také Ellen Pattersonovou a zajmout Freda Engela, kte­rý chtěl být za ni vymě­něn. Old Shatterhand musí svést boj na život a na smrt s náčel­ní­kem Utesů „Velkým vlkem“, aby pře­svěd­čil indi­á­ny o nevi­ně svých přá­tel. Old Shatterhand v boji zví­tě­zí, „Velkého vlka“ omrá­čí, ušet­ří náčel­ní­kův život a může se svý­mi spo­leč­ní­ky neru­še­ně opus­tit indi­á­ny.

K dal­ší­mu zdr­že­ní na ces­tě ke Stříbrnému jeze­ru dojde, když utaž­ský náčel­ník „Rolling Thunder“ z vlast­ní ini­ci­a­ti­vy napad­ne Old Shatterhandův oddíl a násled­ně je zastře­len svým vlast­ním náčel­ní­kem „Velkým vlkem“. Po vykou­ře­ní dým­ky míru se hrdi­no­vé vydá­va­jí s indi­á­ny ke Stříbrnému jeze­ru, kam již dora­zil plu­kov­ník Brinkley s Ellen Pattersonovou a Fredem Engelem. Bandité začnou sta­vět vor. Fredovi a Ellen se téměř poda­ří unik­nout, ale krát­ce poté, co pře­plu­jí jeze­ro, je obje­ví stráž­ný, kte­rý měl zůstat u koní. Plukovník Brinkley a jeho nej­bliž­ší kum­pá­ni jedou přes jeze­ro k jes­ky­ni, kde se poklad nachá­zí. Pokud se nevrá­tí včas ani po třech hodi­nách, bude Fred obě­šen. Co si zlo­čin­ci s Ellen dovo­lí, nechá na nich.

V jes­ky­ni se ban­di­té set­ka­jí s pra­sta­rým indi­á­nem „Velkým med­vě­dem“, kte­rý poklad hlí­dá, a bez okol­ků ho sra­zí k zemi. Ihned po spat­ře­ní pokla­du, kte­rý se nachá­zí ve výklen­ku uvnitř jes­ky­ně, se ban­di­té vrh­nou na sebe v hon­bě za zla­tem; nako­nec plu­kov­ník Brinkley své kum­pá­ny zastře­lí. Ve chví­li, kdy se pro poklad natáh­ne, se sra­že­ný indi­án zved­ne a zatáh­ne za skry­tý řetěz, čímž způ­so­bí, že se poklad i s plu­kov­ní­kem Brinkleym pro­pad­ne do hlu­bin. Potápí se do pod­zem­ní baži­ny.

Protože už není nikdo, kdo by se hlá­sil, ban­di­té čeka­jí­cí na bře­hu ztra­tí trpě­li­vost a chtě­jí Freda zabít. Když Old Shatterhand a jeho spo­leč­ní­ci dora­zí k Stříbrnému jeze­ru s indi­á­ny, poda­ří se jim na posled­ní chví­li zabrá­nit Fredově vraž­dě tím, že Old Shatterhand pro­stře­lí katův pro­vaz. Bandité jsou pora­že­ni a lord Castlepool dokon­ce najde na rame­ni jed­no­ho z ban­di­tů mimo­řád­ně vzác­né­ho motý­la Papilio poly­m­ne­stor parin­da, kte­rý mu dosud chy­běl ve sbír­ce. Spokojeni s výsled­kem se indi­á­ni a hrdi­no­vé roz­chá­ze­jí a odjíž­dě­jí vstříc novým dob­ro­druž­stvím.

Historie výroby

Iniciátorem vzni­ku fil­mu byl pro­du­cent Horst Wendlandt, kte­rý díky popu­la­ri­tě romá­nů Karla Maye doká­zal pře­svěd­čit své nej­dů­le­ži­těj­ší part­ne­ry Prebena Philipsena, kte­rý vlast­nil vět­ši­nu spo­leč­nos­ti Rialto Film, a Waldfrieda Barthela, šéfa spo­leč­nos­ti Constantin Film, o naděj­né vel­ko­pro­duk­ci. V prázd­ni­no­vém domě kon­zu­la Barthela v Garmisch-Partenkirchenu vypra­co­va­li Gerhard F. Hummel a Hanns Wiedmann na uza­vře­ných seze­ních trva­jí­cích něko­lik týd­nů prv­ní náčr­ty děje pro seri­ál Vinnetou, jehož zpra­co­vá­ní se sta­lo zákla­dem pro Poklad na Stříbrném jeze­ře a Vinnetou I a Vinnetou II. Dne 20. led­na 1962 byla v mni­chov­ském síd­le nakla­da­tel­ství Constantin uza­vře­na smlou­va o fil­mo­vých prá­vech na romá­ny Der Schatz im Silbersee a tri­lo­gii Vinnetou mezi Barthelem, Philipsenem a Joachimem Schmidem z nakla­da­tel­ské rodi­ny Schmidů v Bamberku pro nakla­da­tel­ství Karl May Verlag.

Poklad na Stříbrném jeze­ře zna­me­nal začá­tek úspěš­né spo­lu­prá­ce mezi Rialto Filmem a jugo­sláv­skou stát­ní fil­mo­vou spo­leč­nos­tí Jadran Film, kte­rá již měla díky něko­li­ka san­dá­lo­vým fil­mům nato­če­ným v Jugoslávii vel­ké zku­še­nos­ti s pro­pra­co­va­ný­mi kos­tým­ní­mi a jez­dec­ký­mi fil­my.

Wendlandt počí­tal s Alfredem Vohrerem jako reži­sé­rem, ale Waldfried Barthel doká­zal pro­sa­dit zku­še­né­ho hor­ské­ho fil­ma­ře Haralda Reinla. Wendlandt měl od začát­ku při­pra­ve­né­ho Lexe Barkera jako Old Shatterhanda, zatím­co ide­ál­ní obsa­ze­ní Vinnetoua se muse­lo dlou­ho hle­dat. Předběžná smlou­va s Guyem Williamsem byla opět zru­še­na, pro­to­že Wendlandt se po setká­ní na okra­ji Berlinale 1962 roz­ho­dl pro Pierra Brice.

Kostýmy pro Old Shatterhanda a Vinnetoua navr­hl kos­tým­ní výtvar­ník Irms Pauli. Aby Vinnetou zís­ka­la oso­bi­tý vzhled, pro­sa­di­la si kos­tým s korál­ko­vou výšiv­kou. Old Shatterhandův kože­ný doublet měl mít původ­ně pru­ho­va­né lemo­vá­ní. Poté však vychá­ze­la ze šat­ní­ku, kte­rý Barker nosil ve fil­mu Leatherstocking: The Deerslayer z roku 1957. Shatterhandův kos­tým je však zře­tel­ně výraz­něj­ší, k čemuž při­spěl i navaž­ský opa­sek se stří­br­ným ková­ním z Barkerovy sou­kro­mé sbír­ky.

  • Photo © Constantin Film
  • Zdroj: Německá Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98000 s | počet dotazů: 224 | paměť: 72481 KB. | 18.04.2024 - 06:05:53