Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Diktátor | The Dictator [75%]

Diktátor | The Dictator [75%]

rp dictator ver2.jpg
rp dictator ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Diktátor
http://www.csfd.cz/film/293058-diktator/
http://www.imdb.com/title/tt1645170/
Alternativní názvy:
The Dictator 

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 17.05.2012 Bontonfilm
V kinech SR od: 17.05.2012 Tatrafilm

Komedie | USA, 2012, 83 min

Režie: Larry Charles
Scénář: Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer 
Hudba: Erran Baron Cohen
Hrají: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Megan Fox, B. J. Novak, John C. Reilly, Aasif Mandvi, Kevin Corrigan, Ajay Naidu, Fred Melamed, Bobby Lee, Olivia Dudley, Marcia DeBonis, Edward Norton

Sasha Baron Cohen je zpět v kinech a kon­zer­va­tiv­něj­ším lidem se z toho bude opět točit hla­va. I tak by se dal popsat nový sní­mek oso­bi­té­ho komi­ka, kte­rý ten­to­krá­te upouš­tí od polo­do­ku­men­tár­ní­ho poje­tí. Už jeho exce­sy na udá­vá­ní Oscarů nebo ve večer­ních talk show po celé Americe zna­či­ly před­zvěst dal­ší­ho must see sním­ku. Pobaví komik podob­ně jako v pří­pa­dě Borata, nebo jsou dojmy z jeho nové­ho poči­nu podob­ně roz­pa­či­té jako u jeho posled­ní zále­ži­tos­ti Brüno?  Ani jed­no. Diktátor si z kaž­dé­ho vypůj­ču­je něco, ale při­tom si jde svou vlast­ní ces­tou. Nekorektní bude ovšem i ten­to­krát více než dost. Na nikom nezů­sta­ne nit suchá.  

Admirál Generál Aladeen je od úmr­tí Kim Čong Ila posled­ním vel­kým dik­tá­to­rem na celé zemi. Svojí nekom­pro­mis­ní rukou vlád­ne seve­ro­af­ric­ké zemi Wadiya. Díky obo­ha­co­vá­ní ura­nu však chce OSN schvá­lit vojen­ský útok na jeho zem, pokud sám Aladeen nepřed­stou­pí před sum­mit OSN a neob­há­jí své činy. Sám vel­ký dik­tá­tor se roz­hod­ne navští­vit Zemi svo­bo­dy a vyslech­nout samot­nou radu. Tohoto se ovšem roz­hod­ne vyu­žít jeho strýc Tamir, kte­rý se jej pokou­ší už del­ší dobu sesa­dit z trů­nu. Důvody jsou pros­té, pení­ze, za kte­ré si chce kou­pit ost­rov ved­le George Clooneyho. Rozhodne se tedy jed­nat, Aladeena nechá unést a popra­vit naja­tým body­gu­ar­dem, zatím­co na jeho mís­to dosa­dí hloupé­ho pasáč­ka ovcí, kte­rý v pře­vle­ku za vůd­ce země pode­pí­še demo­kra­tic­kou ústa­vu. Aladeen ovšem smr­ti unik­ne a roz­hod­ne se Tamirův plán zasta­vit. Než se ale tak sta­ne, musí se při­způ­so­bit živo­tu jako běž­ný Američan. 

Toliko k seri­oz­ní čás­ti. Moc seri­oz­nos­ti ale od Diktátora roz­hod­ně neče­kej­te. Pokud máte nakou­ká­nu komi­ko­vu pře­de­šlou tvor­bu, máte zhru­ba před­sta­vu o tom, co vás bude čekat. A přes­ně to do pun­tí­ku Cohen plní. Kulometná pal­ba vti­pů zaru­ču­je, že sice Diktátor nebu­de ulti­mát­ní kome­dií, nicmé­ně v zápla­vě vti­pů si má mož­nost kaž­dý najít zhru­ba to svo­je. Divákovi jsou ser­ví­ro­vá­ny vti­py zalo­že­né na geni­tá­li­ích, poli­tic­ky těž­ce neko­rekt­ní pal­ba do stát­ní­ho sys­té­mu a spo­leč­nos­ti a i na jed­no­du­chý buran­ský humor dojde řada. Možná je jen ško­da, že sestřih pro­mí­ta­ný u nás v kinech neob­sa­hu­je vše pre­zen­to­vá­no v trai­le­ru. Nejspíše si tvůr­ci nechá­va­jí pro­stor na roz­ší­ře­né ver­ze na DVD a Blu-Ray. 
Vás jak divá­ky to ovšem mrzet ani chví­li nemu­sí. Dlouho neby­la v kinech takhle ote­vře­ně pod­vrat­ná zále­ži­tost, kte­rá, ačko­liv zahá­ní věci do absurd­ních roz­mě­rů, se opí­rá o aktu­ál­ní spo­le­čen­ská fak­ta. Závěrečný pro­slov je toho jas­ným důka­zem. Donutit Američany smát se sami sobě, to už chce pořád­nou dáv­ku sebe­vě­do­mí. A to ani ten­to­krát Cohenovi nechy­bí. Baví totiž jako nikdy a jeho nálož humo­ru je před­ve­de­na divá­ko­vi v nece­lé hodin­ce a půl s tako­vou ver­vou, že by to vysta­či­lo na dva fil­my. Je sice prav­da, že Cohen mohl jít ješ­tě o něco dále, nicmé­ně i toto je výsle­dek, v kte­rý málo­kdo z počát­ku dou­fal. Díky neu­vě­ři­tel­né smrš­ti vti­pu tak doká­že­te pře­hléd­nout i ty hůře míře­né, pří­pad­ně ty úpl­ně špat­né. Naváže na ně totiž dal­ší, kte­rý jej vyrov­ná.
Prostě a jed­no­du­še, Sasha Baron Cohen tne ten­to­krát do oprav­du živé­ho a zatím­co urá­že­ní budou skří­pat zuby, vy se bude­te dob­ře bavit.  Diktátor je neko­rekt­ní, leč poho­do­vá kome­die, kte­rá nestí­há nudit  a přes její jed­no­du­chost a pří­mo­ča­rost jste ochot­ni jí její chy­by jed­no­du­še pro­mi­nout. Nebudu zde tvr­dit, že se Cohen vyčer­pal, pro­to­že to jsem tvr­dil i před Diktátorem a on se vytasil se sním­kem, se kte­rým se kata­pul­to­val opět na vrchol. Jestli si mám tedy vybrat zda byl film Aladeen nebo Aladeen, řekl bych Aladeen.   
Sasha Baron Cohen stri­kes aga­in! Ukazuje se, že pod­ce­ňo­vat se nemá, zvláš­tě ne v jeho pří­pa­dě. Diktátor je svě­ží kome­dií, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky napros­to s nikým a bez pro­blé­mu pálí i do vlast­ní řad. Vtipy sice nedo­sa­hu­jí napros­té­ho vrcho­lu, nicmé­ně jejich kaden­ce a množ­ství je tak vel­ké, že i přes jejich nevy­rov­na­nost a roz­díl­nost témat se bude­te zaru­če­ně bavit. Jsem zvě­dav s čím se vyta­sí příš­tě.  

Hodnocení: 75%

Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Diktátor na Kinoboxu.

30 % Nekorektnost
30 % Vtip
20 % Špatně míře­ný vtip
20 % Sasha Baron Cohen se vše­mi plu­sy i zápo­ry

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79717 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71693 KB. | 19.06.2024 - 22:20:32