Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick 3 - Recenze - 85 %

John Wick 3 - Recenze - 85 %

share
share
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zabijáci, kam se podí­váš! Johnovi neda­jí odpo­či­nout ani na chvil­ku a pokra­ču­je se přes­ně tam, kde se skon­či­lo. John Wick (Keanu Reeves) byl exko­mu­ni­ko­ván a zdá se, že po něm půjde mini­mál­ně celý New York. Nejsou mu pří­stup­né služ­by spo­leč­nos­ti Continental ani dal­ších sub­jek­tů na ní váza­ných. Ale to by nebyl John, aby si nena­šel ces­tič­ku, jak z toho­hle sra­bu ven.
Bude to stát hod­ně nábo­jů a krve. Zdá se, že je potře­ba jen hod­ně zbra­ní. John se ale roz­hod­ne uči­nit zásad­ní roz­hod­nu­tí, kte­ré ho může zachrá­nit. Musí k tomu vyu­žít úpi­su a jed­né své „kole­gy­ně“ Sofie (Halle Berry). A tak se spo­lu s tou­to dvo­ji­cí podí­vá­me mimo New York, i když jen na krát­ko, abychom se poté moh­li rych­le vrá­tit a roz­luš­tit tuhle hádan­ku. Protože už nejde jenom o Johna Wicka, ale o celé spo­le­čen­ství nájem­ných vra­hů.
Jak si s tím vším John pora­dí a kolik při tom vyprázd­ní zásob­ní­ků, to máte brzy mož­nost zjis­tit v našich kinech!

MV5BNDJjMTQzM2MtNTEyZS00Y2FiLWI1NGMtMmY0M2Y5YjRiMWU1XkEyXkFqcGdeQXVyNjk3NjU0NDY@. V1 SX1777 CR001777999 AL
Zdroj: Imdb.com

Jak jsem řekl, John Wick 3 pokra­ču­je přes­ně tam kde skon­či­la dvoj­ka. Takže je cel­kem nut­nost vidět mini­mál­ně dru­hý díl. Letošní pokra­čo­vá­ní opět reží­ru­je Chad Stahelski a i díky tomu vše ply­nu­le nava­zu­je. Keanu Reeves na sobě ješ­tě víc zamakal a je to vidět. Halle Berry byla také pří­jem­né pře­kva­pe­ní, i když je prav­da, že se ve fil­mu pří­liš neo­hřá­la.
A jak to tedy vypa­dá co se jed­not­li­vých čás­tí fil­mu vypa­dá?
No vizu­ál­ně je to (sko­ro) pořád ta stej­ná ponu­rá tem­ná jíz­da jako před tím. To zna­me­ná, že je vět­ši­nu času tma a prší. Ale tady je pořád dost dob­ře vidět, co se děje a atmo­sfé­ře to navíc pomá­há (fan­do­vé GoT budou vzpo­mí­nat). Digitálních tri­ků v těch­to fil­mech není až tolik, což mě osob­ně veli­ce baví. Je tak vidět nejen prá­ce reži­sé­ra, mas­ké­rů, ale také samot­ných her­ců (kaska­dé­rů).
Protože film jede ve stej­ných kole­jí. To zna­me­ná, že chví­le­mi půso­bí jako počí­ta­čo­vá hra, kte­rá jede v zaje­tých kole­jí akč­ních stří­le­ček. Postava Johna Wicka zde ces­tu­je z úrov­ně do úrov­ně, kde na něj nabí­há hor­da nepřá­tel, kte­ří umí cel­kem dob­ře bojo­vat (a taky Johnovi občas solid­ně nalo­ží), ale jinak se jejich tak­tic­ké myš­le­ní rov­ná obří nule. Nejednou se bojo­vé scé­ny ode­hrá­va­jí na dost ote­vře­ném pro­stran­ství, kde by si zku­še­něj­ší zabi­ják počkal na stře­še a milé­ho Johna pořád­ně pokro­pil. To by byl ale rych­lý a nehez­ký konec naše­ho „hrdi­ny“, a tak se po vzo­ru her­ních pecek vrha­jí nepřá­te­lé pod ruce Johnovi, potaž­mo Sofii, kte­rá navíc dis­po­nu­je dvě­ma cvi­če­ný­mi psy.
Když divák pomi­ne tuto „tak­tic­kou nedo­ko­na­lost“ nepřá­tel, tak v boji na blíz­ko už je to jiná slast. Kdo se o to tro­chu zají­má, tak musí uznat, že tak­to zpra­co­va­ný boj nikde lépe nena­jde­te. Nakonec jsem v té vší hal­dě mrt­vol a krve pře­ci našel něco, co mi tro­chu vadi­lo. Některé sou­bo­je byly až pří­liš dlou­hé. Ne, že by se člo­věk nudil, jen to tro­chu moc odved­lo pozor­nost od děje fil­mu a víc uka­zo­va­lo hloupost nepří­te­le. Bylo pros­tě znát, že se tvůr­ci chtě­jí pochlu­bit vším tím, co natré­no­va­li. A uká­za­li toho oprav­du dost a nejed­nou jsme muse­li v sále zábě­ry tak tro­chu „roz­dý­chat“.

MV5BMTY4NzQ1MzMwM15BMl5BanBnXkFtZTgwNjMyMDEyNzM@. V1 SY1000 CR0014991000 AL
Zdroj: Imdb.com

Přehlednosti napo­má­há dob­rá kame­ra a nasví­ce­ní scén, což je také veli­kou deví­zou této série. Bohužel je to i zde pořád stej­ná pís­nič­ka, tak­že mě mrzí absen­ce posu­nu dál. Tady dávám všem za pří­klad prá­ci s kame­rou v Aquamanovi. A jeli­kož se jede v akci až na dřeň, film drží celou dobu fre­ne­tic­ké tem­po a divák se pros­tě touhle akcí musí bavit. Jestli se něko­mu nepoz­dá­va­jí tako­vé­to akč­ní sek­ven­ce plné krve a bru­ta­li­ty, tak bude oprav­du trpět dost dlou­ho, pro­to­že film má krás­ných 130 minut. Které ale mě osob­ně utek­ly jak nic.
Vše dopl­ňu­je hudeb­ní pod­kres od Tylera Batese, kte­rý pou­ží­vá jak kla­sic­ké nos­né hudeb­ní téma Johna Wicka, ale opět při­dá­vá tro­chu kudr­lin navíc. Je to opět tako­vá zvlášt­ní směs dark tech­no a akč­ní hud­by. Ale neboj­te, dojde i na kla­si­ku, kte­rá se hodí a fan­do­vé her­ní­ho Hitmana si jis­tě vzpo­me­nou.
Jak jsem napsal, Keanu Reeves se na roli opět per­fekt­ně při­pra­vil, tak­že o jeho výko­nu se pochy­bo­vat nedá. Minimálně mě svým výko­nem pře­svěd­čil, že jsou ty věci pro něho cel­kem při­ro­ze­né, a tak bych měl oprav­du strach při­jít s ním v reál­ném živo­tě do kříž­ku. Halle Berry taky maka­la a je to vidět. Fyzičku má a na svůj věk je to pořád kost. Sice je vidět, že je tro­chu poza­du za Reevesem, ale to je správ­ně, vždyť je to jen ved­lej­ší posta­va. Navíc je chvá­ly­hod­né, že v boji tvůr­ci krás­ně uka­zu­jí roz­dí­ly v těles­ných pro­por­cích, kte­ré mají na boj tvá­ří v tvář zásad­ní vliv. I tenhle fak­tor má za násle­dek, že občas John dosta­ne pořád­ně na bud­ku.
Johnovi a Sofii pak ve fil­mu opět budou sekun­do­vat sta­ří zná­mí Ian McShane, Laurence Fishburne a hlav­ně Lance Reddick opět v roli „recepč­ní­ho“ Chárona. Na dru­hé stra­ně bari­ká­dy se pak obje­ví Mark Dacascos (ano tenhle hrdi­na béč­ko­vých bojo­vek) a cel­kem nezná­má Asia Kate Dillon, kte­rá svou roli aro­gant­ní roz­hod­čí zahrá­la vel­mi pře­svěd­či­vě.

MV5BNjdkNTJiMWItOWFkNC00MmY1LTkyYmUtZTViODA5OTE4OGEyXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SY1000 SX1500 AL
Zdroj: Imdb.com

Ve tře­tím díle Johna Wicka se tedy zásad­ních změn nedo­čká­te. Je to pros­tě kla­sic­ká akč­ní jíz­da plná sou­bo­jů, střel­by a nájem­ných vra­hů, kte­ří chtě­jí Johnovi mini­mál­ně usek­nou hla­vu. Diváci co tohle oče­ká­va­jí budou rádi. Navíc film obsa­hu­je posun v záplet­ce a něja­ký ten „plot twist“ to taky nabíd­ne. Nikam dál, krom dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní (jo tro­chu spo­i­ler no), se nedo­sta­ne­te a vlast­ně to není špat­ně. Tím že se někte­ré věci vylep­ši­ly cením tře­tí díl tro­chu výš než dru­hý. Takže po prv­ním Johnovi, kte­rý to skvě­le roz­pou­tal tu máme dal­ší skvě­lou akč­ní jízdu a tvůr­ci cel­kem dob­ře vybrus­li­li z poten­ci­ál­ní­ho malé­ru, kte­rý na sebe jako bič upletli na kon­ci dru­hé­ho fil­mu. Takže jsem cel­ko­vě veli­ce spo­ko­jen a těším se, kam nás John ješ­tě zave­de, i když pomy­sl­ný bič na sebe tvůr­ci upletli zno­vu. John Wick 3 má ode mne 85%, tak­že můžu dopo­ru­čit.


Podívejte se na hodnocení John Wick 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68607 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71828 KB. | 24.06.2024 - 05:03:01