Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Orel Eddie | Eddie the Eagle [80%]

Orel Eddie | Eddie the Eagle [80%]

rp eddie the eagle02.jpg
rp eddie the eagle02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Sportovních kome­dií není nikdy dost, zvláš­tě v posled­ní době, kdy ten­to sub­žánr je tak tro­chu na ústu­pu. Nelehký úkol zvrá­tit ten­to trend se v čes­kých a slo­ven­ských kinech od čtvrt­ka pokou­ší kome­die Orel Eddie, kte­rá mapu­je nej­dů­le­ži­těj­ší část kari­é­ry brit­ské­ho olym­pi­o­ni­ka Eddieho Edwardse, pře­zdí­va­né­ho Orel Eddie. Podařilo se Eddiemu zahrát na stej­nou odde­cho­vou a zábav­nou podí­va­nou pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu, jako před mno­ha lety film Kokosy na sně­hu vol­ně adap­tu­jí­cí pří­běh dal­ší­ho z kuri­óz­ních účast­ní­ků zim­ních olym­pij­ských her v Calgary z roku 1988? Jedno můžu říci hned na začá­tek. Ideálnější před­let­ní poho­dov­ku na kte­rou vyra­zit do kina bude­te v rám­ci nabíd­ky kin hle­dat jen mar­ně. 

Eddie (Taron Egerton) má sen - být olym­pi­o­ni­kem a repre­zen­to­vat svo­ji zem v nej­pres­tiž­něj­ším spor­tov­ním klá­ní na téhle pla­ne­tě. Talent ovšem na žád­ný ze spor­tů pří­liš nemá a tak jeho poku­sy o to pro­sa­dit se v něja­kém spor­tov­ním odvět­ví kon­čí čas­to tragé­dií. Když už hod­lá celý svůj sen zaho­dit a stát se malí­řem jako jeho otec, při­ple­tou se mu do ces­ty zim­ní spor­ty a pře­de­vším lyžo­vá­ní. V něm se Eddie postup­ně začí­ná nachá­zet, přes­to křiv­da oko­lí k němu dosa­hu­je i sem a není mu nako­nec umož­ně­no se ani poprat o svo­ji šan­ci v týmu Velké Británie. V momen­tě kdy by to kaž­dý vzdal se však Eddie roz­hod­ne k razant­ní­mu kro­ku a zací­lí si pro­ra­zit ve spor­tu, ve kte­rém Velká Británie nemě­la repre­zen­tan­ta již téměř pade­sát let - sko­ku na lyžích. Odhodlání Eddieho ovšem neu­nik­ne pozor­nos­ti alko­ho­lic­ké­ho rol­ba­ře Bronsona (Hugh Jackman)...    
Musím se na začá­tek při­znat, že jsem měl v pří­pa­dě fil­mu Orel Eddie vel­ké nadě­je. Mám sla­bost pro podob­né sil­né moti­vač­ní pří­běhy bra­né s nad­sáz­kou a to i přes­to, že výrazná část fil­mu je fik­cí opro­ti sku­teč­né­mu pří­bě­hu. Přesto se reží­ru­jí­cí­mu Dextrovi Fletcherovi poda­ři­lo v rám­ci jas­ně vyme­ze­ných man­ti­ne­lů nato­čit ide­ál­ní poho­dov­ku na zlep­še­ní nála­dy, kte­rou si člo­věk rád v budouc­nu zopa­ku­je. Příběhy out­si­de­rů zkrát­ka táh­nou a to pla­tí dvoj­ná­sob v pří­pa­dě out­si­de­rů s dob­rým srd­cem. A jed­ním z prá­vě tako­vých je neza­po­me­nu­tel­ný Orel Eddie. Film si ovšem uži­je­te nesmír­ně i v pří­pa­dě, že nemá­te nejmen­ší před­sta­vu o tom, kdo tato výrazná osob­nost olym­pij­ských her v Calgary vlast­ně je. Komedie Orel Eddie totiž ser­ví­ru­je tu správ­nou por­ci pří­jem­né nad­sáz­ky, humo­ru a pře­de­vším pozi­tiv­ní­ho nábo­je, kte­rý se postup­ně budu­je, a i přes kon­flik­ty po ces­tě k cíli, v závě­ru tri­um­fál­ně pro­mě­ní celou kome­dii v pozi­tiv­ní moti­vač­ní por­trét, kte­rý jed­no­du­še oslo­ví a záro­veň beze­zbyt­ku napl­ňu­je defi­ni­ci feel good fil­mu pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. 
Film sta­ví hned na něko­li­ka výbor­ných roz­hod­nu­tích. Především je to obsa­ze­ní vět­ši­ny zúčast­ně­ných, včet­ně ved­lej­ších rolí, přes­to si film pro sebe kra­de ústřed­ní dvo­ji­ce v podá­ní skvě­lé­ho Hugha Jackmana a bez­chyb­né­ho Tarona Egertona. Díky vzá­jem­né che­mii těch­to dvou na plát­ně a pre­ciz­nos­ti scé­ná­ře, kte­rý jim pro­půj­ču­je parád­ní repli­ky se máte mož­nost v prá­vě pro­bí­ha­jí­cím jaru opros­tit od stras­tí všed­ní­ho dne a na chví­li se vypra­vit do mra­zi­vé his­to­rie v ces­tě za jed­ním vel­kým snem. 
Hravost a leh­kost samot­né­ho fil­mu se pro­je­vu­je i v jeho audi­o­vi­zu­ál­ním zpra­co­vá­ní, kte­ré těží pře­de­vším v nápa­di­té kame­ře George Richmonda a hudeb­ním dopro­vo­du v kom­po­zi­ci Matthewa Margesona, kte­rý kom­bi­na­ci popu­lár­ních moti­vů dané doby dopl­ňu­je také legen­dár­ní­mi dobo­vý­mi skladba­mi, kte­ré jed­no­znač­ně dopo­má­ha­jí utvo­řit neza­po­me­nu­tel­nou a neza­mě­ni­tel­nou atmo­sfé­ru, se kte­rou vás sní­mek poba­ví i zahře­je u srd­ce. Zkrátka vyda­ře­ná žánrov­ka jak má být. 
Orel Eddie je více než pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, kte­ré si jako jeden z mála fil­mů za posled­ní dobu budu chtít dát roz­hod­ně v blíz­ké budouc­nos­ti zno­vu. Oddechová spor­tov­ní kome­die dove­de být během dvou hodin v kině naiv­ní, humor­ná dojem­ná i moti­vu­jí­cí a v sou­hr­nu vám zved­ne nála­du jako v posled­ní době málo­co. Skvělé herec­ké obsa­ze­ní a pre­ciz­ní zpra­co­vá­ní z ní děla­jí jeden z nej­lep­ších fil­mů v čes­kých a slo­ven­ských kinech od začát­ku roku a také jed­nu z nej­zá­bav­něj­ších kome­dií za posled­ní měsí­ce. Zkrátka ide­ál­ní feel good pec­ka, kte­rou si nebu­de­te chtít nechat ujít.    

Dexter Fletcher ser­ví­ru­je per­fekt­ní fil­mo­vou dvoj­ku v ide­ál­ním spor­tov­ním feel good fil­mu. Orel Eddie je zábav­ný, dojem­ný a moti­vu­jí­cí ale pře­de­vším pre­ciz­ní ve všech těch­to ohle­dech. S nad­sáz­kou a humo­rem uka­zu­je, že žád­ný sen není pří­liš vel­ký na to, aby se nemohl spl­nit. Slušná kame­ra, pod­ma­ni­vá hud­ba, výbor­né herec­ké výko­ny a prvotříd­ní scé­nář. Zkrátka hravé a veli­ce pří­jem­né se sil­ným kon­cem i přes občas­né zaškobrt­nu­tí. Ale to k tomu spor­tu zkrát­ka pat­ří .

50% Zímní spor­ty

20% Velký sen

20% Humor

10% Modřiny a tvr­dá dři­na

   

Orel Eddie
(Eddie the Eagle, Orol Eddie)
Životopisný / Komedie / Drama / Sportovní
Velká Británie / USA / Německo, 2016, 106 min

Režie: Dexter Fletcher
Scénář: Sean Macaulay, Simon Kelton
Kamera: George Richmond
Hudba: Matthew Margeson

Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken, Jo Hartley, Tim McInnerny, Mads Sjøgård Pettersen, Rune Temte, Edvin Endre, Marc Benjamin, Lasco Atkins, Iris Berben, Graham Fletcher-Cook
Produkce: Adam Bohling, Rupert Maconick, David Reid, Valerie Van Galder, Matthew Vaughn

Střih: Martin Walsh
Scénografie: Mike Gunn

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 14.04.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 14.04.2016 CinemArt SK
Německo V kinech od: 31.03.2016 Fox Deutschland
USA V kinech od: 29.04.2016 20th Century Fox
Velká Británie V kinech od: 26.02.2016 20th Century Fox UK

Velká Británie V kinech od: 01.04.2016 Lionsgate UK

http://www.csfd.cz/film/288902-orel-eddie/
http://www.imdb.com/title/tt1083452/


Podívejte se na hodnocení Orel Eddie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27047 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72345 KB. | 28.05.2024 - 04:18:19