Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Doručovací služba čarodějky Kiki: Příběh Kokoro inspirovaný evropskými městy a výjimečným uměleckým procesem

Doručovací služba čarodějky Kiki: Příběh Kokoro inspirovaný evropskými městy a výjimečným uměleckým procesem

Photo © Studio Ghibli
Photo © Studio Ghibli
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Doručovací služ­ba čaro­děj­ky Kiki“ (1989) se ode­hrá­vá v alter­na­tiv­ní Evropě 50. let, kde nikdy nedo­šlo k 1. a 2. svě­to­vé vál­ce. Režisér Hayao Miyazaki se nechal sly­šet, že fik­tiv­ní měs­to Kokoro má jed­nu stra­nu na bře­hu Středozemního a dru­hou na bře­hu Baltského moře. Během pro­dukč­ní fáze Mijazaki a jeho uměl­ci ces­to­va­li do Švédska, aby film pro­zkou­ma­li. Fotografie Stockholmu a Visby, kte­ré poří­di­li, se sta­ly zákla­dem fik­tiv­ní­ho měs­ta Kokoro. Město obsa­hu­je také prv­ky Lisabonu, Paříže, San Francisca a Milána.

Zpočátku byl Mijazaki pou­ze pro­du­cen­tem fil­mu. První scé­nář napsal Nobuyuki Isshiki a jako reži­sér měl debu­to­vat Sunao Katabuchi. Isshiki však pro­jekt brzy opus­til, pro­to­že Mijazaki nebyl s jeho scé­ná­řem spo­ko­jen. Mijazaki scé­nář pře­psal a nako­nec film reží­ro­val, Katabuči byl asi­s­ten­tem režie.

Před ame­ric­kým vydá­ním fil­mu na videu spo­leč­nos­tí Disney v roce 1998 exis­to­val dří­věj­ší ang­lic­ký dabing, kte­rý na počát­ku 90. let vyro­bi­la spo­leč­nost Streamline Pictures pro pro­mí­tá­ní v leta­dle na lin­kách Japan Airlines. V tom­to dabin­gu také Džidžiho namlu­vil muž­ský herec. Byl pova­žo­ván za vyni­ka­jí­cí dabing, věr­něj­ší původ­ní japon­ské ver­zi než dabing spo­leč­nos­ti Disney. Předtím, než Disney kou­pil prá­va, byl také krát­ce pro­mí­tán v kinech na fil­mo­vých fes­ti­va­lech ve Spojených stá­tech. Nebyl vydán v žád­ném video­for­má­tu, s výjim­kou japon­ské­ho LD boxu s fil­my Ghibli jako alter­na­tiv­ní zvu­ko­vá sto­pa. Herec, kte­rý namlu­vil hlas Jijiho v dabo­va­né ver­zi od Disneyho, je Phil Hartman. Byl zavraž­děn před dokon­če­ním nové­ho dabin­gu a tato ver­ze fil­mu je věno­vá­na jeho památ­ce.

Dialog během scé­ny, ve kte­ré Kiki pije kávu, se ve ver­zi od Disneyho mění na hor­kou čoko­lá­du. Společnost Disney se domní­va­la, že je nevhod­né, aby děti pily kávu. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Hayao Miyazaki!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72107 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72389 KB. | 21.05.2024 - 22:11:56