Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

rp 29378.jpg
rp 29378.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

30 minut po půl­no­ci
http://www.csfd.cz/film/310919-30-minut-po-pulnoci/
http://www.imdb.com/title/tt1790885/

Alternativní názvy: Zero Dark Thirty, 30 min­út po pol­no­ci,  Kill Bin Laden


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 21.02.2013 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 21.02.2013 Bontonfilm SK


Thriller / Akční / Drama / Historický
USA, 2012, 157 min

Režie: Kathryn Bigelow
Scénář: Mark Boal
Kamera: Greig Fraser
Hudba: Alexandre Desplat
Hrají: Jessica Chastain, Mark Strong, Joel Edgerton, Chris Pratt, Scott Adkins, Édgar Ramírez, Jason Clarke, Jennifer Ehle, Kyle Chandler, Harold Perrineau, Daniel Lapaine, Fares Fares, Callan Mulvey, Nash Edgerton, Jeff Mash, Lee Asquith-Coe, Mark Duplass, James Gandolfini, Stephen Dillane, Fredric Lehne, Christian Contreras

Válečné fil­my to mají u Američanů, kte­ří jsou už tro­chu pře­sy­ce­ni vál­kou, poně­kud těž­ké. Čas od času se ale najde sní­mek, kte­rý je schop­ný tuto bari­é­ru pře­ko­nat a dostat se do šir­ší­ho pod­vě­do­mí. Buď se jed­ná o ori­gi­nál­ní pří­stup či lát­ku, nebo se nao­pak jed­ná o tak zpo­pu­la­ri­zo­va­ný mate­ri­ál, že jeho fil­mo­vá podo­ba láká sama o sobě. A prá­vě to je pří­klad sním­ku, kte­rý se vče­ra dostal do čes­kých kin a za dva dny se podí­vá i na udí­le­ní cen, kde bude bojo­vat hned o pět oce­ně­ní, včet­ně toho nej­pres­tiž­něj­ší­ho, za nej­lep­ší sní­mek uply­nu­lé­ho roku. Podaří se Kathryn Bigelow zopa­ko­vat tri­umf, kte­rý pro­ži­la před tře­mi lety se sním­kem Smrt čeká všu­de? 

Agentka Ústřední zpra­vo­daj­ské služ­by CIA Maya, je po úto­cích na dvoj­ča­ta na pod­zim roku 2001, pře­ve­le­na na ame­ric­kou základ­nu v Pákistánu. Právě odtud se koor­di­nu­je nej­vět­ší hon na člo­vě­ka v novo­do­bých ději­nách. Úkolem agen­tů a vojá­ků v této čás­ti země je odha­lit a dopad­nout nej­hle­da­něj­ší­ho tero­ris­tu na svě­tě, veli­te­le Al-Káidy Usámu bin Ládina. Právě nová posi­la zdej­ší­ho týmu se stá­vá klí­čo­vou oso­bou při vyšet­řo­vá­ní, neboť se nezdrá­há vyu­ží­vat ris­kant­ních tak­tik a nebo­jí se zajít až za hra­ni­ce svých mož­nos­tí. Bude to ale sta­čit aby zasta­vi­la člo­vě­ka, sto­jí­cí­ho za nej­vět­ší hroz­bou pro ame­ric­kou spo­leč­nost? Podaří se jí nalézt a eli­mi­no­vat svůj cíl dří­ve, než bude mít na sta­ros­ti dal­ší živo­ty nevin­ných lidí? Jak se sama brzy pře­svěd­čí, nepřá­te­lé nejsou jen za hra­ni­ce­mi...  

Hned z počát­ku si neod­pus­tím poně­kud infan­til­ní vtí­pek vyu­ží­va­jí­cí názvu sním­ku. Přesně těch tři­cet minut je ve sním­ku navíc. Celý, dvě a půl hodi­ny dlou­hý, hon na člo­vě­ka totiž nej­ví­ce strá­dá díky pří­liš­né naře­dě­nos­ti a uvol­ně­né­mu tem­pu, kte­ré zejmé­na upro­střed fil­mu poně­kud kazí dojem napí­na­vé­ho a záro­veň mra­zi­vě chlad­né­ho thrille­ru bez ser­ví­tek. Úvod a závěr se to sna­ží doka­zo­vat, ovšem vata upro­střed poně­kud zchla­dí divác­ké nad­še­ní. 

Nechci zde tvr­dit, že nechá­pu glo­ri­fi­ka­ci zahra­nič­ních médií (pře­ci jen 94% klad­ných recen­zí při prů­měr­ném hod­no­ce­ní 8,6 z 10 mlu­ví za vše), nicmé­ně to bych při­pi­so­val zejmé­na k fak­tu, že se jed­ná o sna­hu ame­ric­ky smýš­le­jí­cí jedin­ce nakr­mit přes­ně tím, co čeka­li. Tedy pro­vo­ka­tiv­ním thrille­rem na vel­mi cit­li­vé téma, kte­rý se nesty­dí za své pří­mo­ča­ré zpra­co­vá­ní, záro­veň však kame­rou rýpe do ože­ha­vé­ho téma­tu a sna­ží se půso­bit nad věcí. Dokonce tu máme i tro­chu té povin­né vlád­ní kri­ti­ky, vše však v rám­ci mezí. Bigelow jed­no­du­še dodá­vá šala­moun­ské řeše­ní, kdy záro­veň ryje do prak­tik nevy­bí­ra­vým způ­so­bem aby při­ži­vi­la veřej­ně pro­bí­ra­ná téma­ta spo­je­ná s vlád­ní­mi roz­hod­nu­tí­mi a prak­ti­ka­mi armád­ních jed­no­tek, záro­veň však ale neza­chá­zí tak dale­ko, aby ve finá­le nemoh­la skr­ze osob­ní zados­tiu­či­ně­ní od toho vše­ho dát ruce pryč s čis­tým ští­tem. 
Zásadním pro­blé­mem je pro 30 minut po půl­no­ci ale tro­chu něco jiné­ho. Zatímco totiž pře­de­šlý sní­mek Smrt čeká všu­de nabí­zel dosta­tek osob­ní­ho pro­sto­ru a tím i divác­ké zapo­je­ní do pří­bě­hu, zde hra­je prim skva­d­ra více či méně poli­tic­kých figu­rek, mezi kte­rý­mi hlav­ní hrdin­ka klič­ku­je aby dosáh­la své­ho cíle. Ačkoliv tahle hra jed­né pro­ti všem vět­ši­nu času fun­gu­je, občas­né sna­hy vyvý­šit ji na pie­destal nebo zapo­jit do pří­bě­hu dal­ší rádo­by lid­sky smýš­le­jí­cí posta­vy je až pří­liš kře­čo­vi­tá a jedi­ně sním­ku ubli­žu­je. Druhým, dale­ko závaž­něj­ším pro­blé­mem je ovšem atmo­sfé­ra. Když to porov­nám totiž s přímým kon­ku­ren­tem z letoš­ní­ho roku, dale­ko komor­něj­ším Argem, kte­ré je tak­též zalo­že­no na prav­di­vém pří­bě­hu, není těž­ké určit kdo obstál více. Zatímco totiž Argo fun­gu­je svo­ji atmo­sfé­rou až téměř dusi­vým dojmem, zde divák čas­to sle­du­je jen hru na plát­ně, kte­rá se až v samot­ném závě­ru pře­li­je v něco, čemu by se dalo říkat atmo­sfé­ra. Maya poté udě­lá za tím vším emo­ci­o­nál­ní teč­ku ale co s tím?   

Co tedy s tím­to politicko-akčním thrille­rem? Nic moc. Ačkoliv jde vidět sna­ha všech o to dodat co nej­pře­svěd­či­věj­ší svě­dec­tví o tom jak to všech­no vlast­ně bylo, někde po ces­tě se to všech­no nějak zamo­ta­lo. Ve výsled­ku se k divá­kům dostá­vá poměr­ně extensiv­ní, dvě a půl hodi­ny dlou­hý kus, o poli­tic­kých taha­ni­cích a vyšet­řo­vá­ních, kte­ré ved­ly k dopa­de­ní nej­hle­da­něj­ší­ho zlo­čin­ce na pla­ne­tě. Bigelow to drží režij­ně plně v rukách, Alexandre Desplat hudeb­ně už podru­hé v krát­ké době exce­lu­je (tím prv­ním bylo prá­vě ješ­tě lep­ší Argo), avšak ve výsled­ku to tako­vá bom­ba vůbec není. Spíše zále­ži­tost pro nad­šen­ce než sní­mek do vol­né chví­le.   

Kathryn Bigelow a její pohled na lov nej­hle­da­něj­ší­ho zlo­čin­ce na pla­ne­tě. Pokud čeká­te podob­ně osob­ní záži­tek jako u její­ho pře­de­šlé­ho tri­um­fu, čeká vás stu­de­ná spr­cha. 30 minut po půl­no­ci je spí­še než akč­ně­ji ladě­ný vojen­ský thriller dvě a půl hodi­ny dlou­hou výpo­vě­dí poli­ti­ků a agen­tů, sto­jí­cích za eli­mi­na­cí vůd­ce Al-Káidy. Ačkoliv se všich­ni sna­ží a obsa­ze­ní je také více než sluš­né, v rám­ci dvou hodin a půl je vše roz­měl­ně­no do tako­vé úrov­ně, že to ani vel­mi vyda­ře­ný závěr nedo­ká­že vyžeh­lit.  

   Hodnocení: 70%


Podívejte se na hodnocení 30 minut po půlnoci na Kinoboxu.

Koktejl: 
25% Politika
25% Usáma
25% Blízky východ
25% Agenti

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hunt23. října 2022 Hunt Hvězda Squid Game Lee Jeong-jae poprvé zkouší režii a natočil solidní špionský politický Thriller dle pravdivých událostí. Hunt se odehrává v letech 1980, kde dva nejlepší agenti, kteří […] Posted in Filmové recenze
  • Vláďa už nezvládá běhat | Survivor CZ&SK6. května 2022 Vláďa už nezvládá běhat | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ11. září 2023 Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ Pracujete s dětmi v mateřské škole či různých zájmových kroužcích? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál s názvem Třída plná […] Posted in Recenze knih
  • Russell Crowe7. dubna 2017 Russell Crowe Dnes slaví narozeniny představitel mnoha slavných rolí, australský rodák Russel Crowe. Vášnivý fanoušek slavného Leedsu United ztvárnil za svůj život spoustu skvělých rolí, které si […] Posted in Kritický Klub
  • También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 20106. února 2012 También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými tvářemi a začali si brát jejich půdu, zlato (čert jej vem, všude ho přece bylo plno) a […] Posted in Filmové recenze
  • Euforie - Série 127. dubna 2022 Euforie - Série 1 1. série: 65 % Velice nadhodnocená podívaná. Scénáristé se očividně řídili motem "nějak tu show splácej, hlavně ať jsou tam naháči". Goal accomplished. Žádné velké umění to není – ne, že […] Posted in Krátké recenze
  • Sometimes They Come Back (1991)17. ledna 2012 Sometimes They Come Back (1991) Ani po sedmadvaceti letech mu mrtví nedají pokoj! Jim Norman se po sedmadvaceti letech vrací zpět do svého rodného města, aby zde čelil strachu z minulosti. Když byl ještě malým […] Posted in Horory
  • LEONARDO DiCAPRIO8. ledna 2013 LEONARDO DiCAPRIO LEONARDO DiCAPRIO  je úspěšným hercem, který byl třikrát nominován na Oscara. DiCaprio se naposledy objevil v titulní roli snímku J. Edgar v režii Clinta Eastwooda. Za svůj výkon byl […] Posted in Profily osob
  • Komiks 1931. října 2016 Komiks 19 Posted in Komiks
  • Světla pasáže2. března 2008 Světla pasáže // // Světla pasáže 25.February.2007 Seriály | Autor: Slávek Anlauf […] Posted in Seriály

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19820 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72068 KB. | 19.04.2024 - 17:05:40