Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rudý úsvit | Red Dawn [45%]

Rudý úsvit | Red Dawn [45%]

rp red dawn.jpg
rp red dawn.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rudý úsvit
http://www.csfd.cz/film/261835-red-dawn/
http://www.imdb.com/title/tt1234719/

Akční
USA, 2012, 93 min

Režie: Dan Bradley
Předloha: Kevin Reynolds, John Milius
Scénář: Carl Ellsworth, Jeremy Passmore
Kamera: Mitchell Amundsen
Hudba: Ramin Djawadi
Hrají: Chris Hemsworth, Adrianne Palicki, Josh Peck, Isabel Lucas, Josh Hutcherson, Brett Cullen, Michael Beach, Jeffrey Dean Morgan, Connor Cruise, Edwin Hodge, Alyssa Diaz, Will Yun Lee, Matt Gerald, Ron Causey, Tiffany Stone

Remaky to mají rela­tiv­ně těž­ké. I když je jich v posled­ní době požeh­na­ně, málo­kte­rý doká­zal dostát kva­li­tám před­lo­hy, natož ji vůbec pře­ko­nat. U rema­ku Rudého úsvi­tu z roku 1984 to pla­tí dvoj­ná­sob. Společnost MGM kte­rá jej při­pra­vo­va­la skon­či­la před lety v ban­kro­tu a tak nato­če­ný sní­mek skon­čil v tre­zo­ru. O pár let poz­dě­ji, kdy se zača­la zase sta­vět na nohy, neby­la záplet­ka s hlav­ní­mi zápo­rá­ky Čínou úpl­ně košer a tak došlo k pře­táč­kám a úpra­vám. Konečně se pak sní­mek dostal kon­cem loň­ské­ho roku do dis­tri­buce a zane­dlou­ho i k nám na video­trh. Je ale o co stát nebo se jed­ná jen o dal­ší sna­hu recyklo­vat a trh­nout na tom něja­ké pení­ze?

Jed Eckert se vra­cí domů. Po šes­ti letech služ­by v Iráku při­jíž­dí do rod­né­ho Spokane, kde se pokou­ší po dobu své­ho vol­na tro­chu odpo­či­nout a dohnat ztra­ce­né roky se svo­jí rodi­nou. Jeho dovo­le­nou ale jed­no­ho rána naru­ší něko­lik otře­sů. Když vyjdou s bra­t­rem ven, zjis­tí, že je jejich rod­né měs­to oblé­há­no a Korejské jed­not­ky se sná­še­jí z oblo­hy. Na nic neče­ka­jí, seda­jí s bra­t­rem do auta, po ces­tě nabe­rou pár přá­tel  a utí­ka­jí před armá­dou do lesů. Až tam zjiš­ťu­jí nepří­jem­nou prav­du. Celá země byla zasko­če­na, armá­da vyřa­ze­na a osu­dy oby­va­tel jsou pou­ze v jejich vlast­ních rukou. Nezbývá jim nic jiné­ho než se spo­leh­nout sami na sebe a bojo­vat pro­ti nepřá­tel­ské inva­zi jak jen to půjde. 

Největším pro­blé­mem, kte­rý by mohl u Rudého úsvi­tu nastat je to, co od něj oče­ká­vá­te. Pokud se totiž podí­vá­te na roz­po­čet 65 mega, moh­li bys­te se šered­ně spá­lit ve vašich oče­ká­vá­ních a od výsled­né­ho počtu pro­cent si ode­čtě­te 10 až 40%. To co totiž dosta­ne­te je plno­krev­né béč­ko se vše­mi kla­dy i zápo­ry tako­vé­ho­to tvr­ze­ní. 

Tím hlav­ním je naiv­ní hloupost kte­rá ve fil­mu hra­je prim od začát­ku až do kon­ce. Nebudu se teď poza­sta­vo­vat nad tím, že ačko­liv s vlaj­kou Korey, zápo­rá­ci jsou hra­ní čín­ský­mi a ame­ric­ký­mi her­ci. Nebo že napa­de­ní na podob­né úrov­ni nedá­vá vlast­ně vůbec smy­sl. Co je ovšem dale­ko vět­ší pro­blém je fakt, že se film cho­vá mno­ha ele­men­ty tak, jako by stá­le byl konec osm­de­sá­tých let a ne rok 2013. Bezdrátový tele­fon kte­rý sto­pu­je sku­pin­ka gue­rillo­vých vojá­ků pomo­cí kabe­lů, nebo dal­ší nelo­gič­nos­ti a díry ve scé­ná­ři o čet­nos­ti jako v dob­ře uzrá­lém Ementálu. A ani té akce tu není dosta­tek k tomu, aby podob­né úle­ty zachrá­ni­la. Tak proč vůbec dávat Rudému úsvi­tu vůbec šan­ci?

Zejména pro­to, že pokud k němu bude­te při­stu­po­vat jako ke kla­sic­ké béč­ko­vé pro­duk­ci, dosta­ne­te sluš­nou zále­ži­tost, kte­rá ope­ru­je s akci, infan­til­ním a kře­čo­vi­tým humo­rem, prázd­ný­mi ges­ty a patri­o­tis­mem až na půdu.Všichni a všech­no tu jede přes­ně pod­le kla­sic­ké šab­lo­ny a nic se tak nějak vůbec neře­ší. Hlavní je fakt, že ame­ric­ká spo­leč­nost je stá­le ta nej­lep­ší a oprav­do­ví hrdi­no­vé mohou povstat i z řad nác­ti­le­tých. To že to nemá logi­ku, není to ničím ori­gi­nál­ní a polo­vi­na herec­ké­ho ansám­blu by si zaslou­ži­la posa­dit na vlak a poslat zpět domů, je tu to ved­lej­ší.

Nakonec tak Dan Bradley úpl­nou pro­hru nena­ser­ví­ro­val, nicmé­ně něco, na co by se hrnu­ly davy také ne. Remake Rudého úsvi­tu je hloupou čás­teč­ně akč­ní hříč­kou na téma asi­a­ti napad­li USA a co s tím udě­lá­me. Pár solid­ních her­ců ve zně­ti těch prů­měr­ných až pod­prů­měr­ných, těž­ká nai­vi­ta a nelo­gič­nos­ti a hlav­ně pro­blémy s vlast­ní iden­ti­tou sním­ku. Kromě patri­o­tic­ké­ho odka­zu totiž Rudý úsvit boju­je s tím, čím vlast­ně chce být. Když to zjis­tí, sní­mek kon­čí a při­chá­ze­jí titul­ky.  Pokud ovšem ke sním­ku bude­te při­stu­po­vat jako k laci­né výpla­chov­ce, způ­so­bí dale­ko men­ší ško­dy jako fil­my Stevena Seagala. Dokonce by se moh­lo stát, že se bude­te i během té hodin­ky a půl bavit. Jen od toho neče­kej­te zázra­ky.  

Další rema­ke v sou­čas­ném tren­du a dal­ší na chlup stej­ný osud. Rudý úsvit doplá­cí na fakt, že z čis­té béč­ko­vé­ho mate­ri­á­lu se někdo roz­ho­dl udě­lat něco víc. Ale zapo­mněl to všem říci. Ve výsled­ku tak sní­mek dopa­dl jako rela­tiv­ně solid­ní avšak vel­mi naiv­ní a hloupé béč­ko, kte­ré sna­ží být ukáz­ko­vým pří­kla­dem pro patri­o­ty a uka­zo­vat že jde o to jen chtít. To mu ale časem pře­stá­vá jít a kon­čí ješ­tě hůře než začal. Chápu poin­tu tvůr­ců a chá­pu sna­hu s jakou se do díla pus­ti­li, bohu­žel nechá­pu, proč bych se na to měl dívat zno­vu. 

 Hodnocení: 45%


Podívejte se na hodnocení Rudý úsvit na Kinoboxu.

Koktejl: 
  • 25% Akce
  • 25% Prázdná ges­ta a patri­o­ti
  • 50% Výplach

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95379 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72047 KB. | 13.04.2024 - 08:44:02