Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick [80%]

John Wick [80%]

rp keanu reeves john wick 600x399.jpg
rp keanu reeves john wick 600x399.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Následující člá­nek ber­te tro­chu s rezer­vou. Málokdy se totiž v posled­ní době sta­ne, že se do kin dosta­ne sní­mek, kte­rý se beze­zbyt­ku roz­ho­dl násle­do­vat osm­de­sát­ko­vou a deva­de­sát­ko­vou akci a ono mu to šlo tako­vým­to způ­so­bem. I tako­vé pří­pa­dy se ovšem stá­va­jí a prá­vě tím sou­čas­ným je vel­ký come­back Keanu Reevese, kte­rý se po něko­li­ka fil­mech pro video­dis­tri­buci a nepří­liš vyda­ře­ném fan­ta­sy 47 Róninů roz­ho­dl vrá­tit ve vel­kém sty­lu a uká­zat, že na to pořád ješ­tě má. A pro fanouš­ky nekom­pro­mis­ních akč­ních fil­mů ze sta­ré ško­ly nastá­va­jí žně... 

John Wick (Keanu Reeves) býval špič­ko­vým hitma­nem, kte­rý ve svém obo­ru téměř neměl kon­ku­ren­ci. Před lety ovšem kari­é­ru pově­sil na hře­bík a roz­ho­dl se žít poklid­ným živo­tem. Jeho žena ovšem umře­la na násled­ky dlou­ho­tr­va­jí­cí nemo­ci a zbyl mu po ní jen její dárek, malé ště­ně kte­ré John dostal něko­lik dní po její smr­ti. Když ovšem při lou­pež­ném pře­pa­de­ní John při­jde i o něj, roz­hod­ne se svůj hněv obrá­tit pro­ti gau­ne­rům, kte­ří mu sebra­li to posled­ní co mu v poklid­ném živo­tě zbý­va­lo. Jak se ale uká­že, jeden z gau­ne­rů je syn mafi­án­ské­ho bos­se Vigga (Michael Nyqvist), pro kte­ré­ho John před lety pra­co­val. A ten si je moc dob­ře vědom, jak vel­kou chy­bu jeho syn udě­lal, když se pus­til do jed­no­ho z nej­schop­něj­ších zabi­já­ků širo­ko dale­ko. Nehodlá ovšem nechat své­ho syna jen tak napo­spas. Tím se ovšem dostá­vá i on a jeho kri­mi­nál­ní orga­ni­za­ce na seznam, kte­rým se John hod­lá pro­stří­let kul­ku po kul­ce. 
John Wick je sní­mek, na kte­rý by v rám­ci pro­jek­cí asi nemě­li cho­dit lidé, kte­ří nema­jí vře­lý vztah k akč­ní­mu fil­mu. Seriozně. To je totiž v jádru vše, co sní­mek nabí­zí. Stará dob­rá akč­ní pec­ka, kte­rá ctí něko­lik pře­de­šlých dekád akč­ní­ho fil­mu tím nej­věr­něj­ším a nej­zá­bav­něj­ším způ­so­bem se vším, ať už dob­rým nebo zlým, co k akč­ním fil­mům v minu­los­ti pat­ři­lo. A to je sak­ra dob­ře. Na rádo­by humor­nou vzpo­mín­ku ala Expendables 3 tak rov­nou zapo­meň­te.

Pokud je totiž v dneš­ní době v kinech něče­ho málo, je to kla­sic­kých akč­ních vypa­lo­va­ček, u kte­rých může člo­věk vypnout a užít si jízdu s hrdi­ny, kte­ří si pro ránu a suchou hláš­ku nejdou pří­liš dale­ko. A pře­kva­pi­vě tato polo­ha nesku­teč­ně sed­ne i Keanu Reevesovi, kte­rý tím­to ofi­ci­ál­ně sklá­dá repa­rát za něko­lik svých posled­ních kari­ér­ních pře­šla­pů, pro­to­že cíle­vě­do­mý John Wick mu pad­ne napros­to per­fekt­ně a i když bych to před pár lety nej­spí­še neřekl, rád bych ho v podob­né roli viděl čas­tě­ji. Když totiž kosí zástu­py mafi­á­nů a gau­ne­rů (vesměs přes­nou ránou do hla­vy) a stí­há při­tom sem tam při­ho­dit nesku­teč­ně pad­nou­cí hláš­ku, fanouš­ko­vi akč­ní­ho fil­mu až srd­ce zaple­sá nad tím, jak mu podob­né fil­my kte­ré mají „kou­le“ jed­no­du­še v kinech chy­bí.      

Na dru­hou stra­nu prá­vě zde při­chá­zí na řadu ono upo­zor­ně­ní. Surový akč­ňák ze sta­ré ško­ly je to jedi­né co dosta­ne­te. Pokud tedy čeká­te něco jina­čí­ho než jen nálož skvě­lé akce v podá­ní akcí nado­po­va­né­ho sym­paťá­ka, radě­ji jdě­te o dům dále. Příběhová lin­ka by totiž nej­spí­še zaslou­ži­la tro­chu péče, stej­ně jako ony zadap­to­va­né chyb­ky, kte­ré tíži­ly i akč­ní fil­my, ze kte­rých čer­pá John Wick inspi­ra­ci. Celý svět hlav­ní­ho hrdi­ny, stej­ně jako posta­vy jenž jej obý­va­jí a pra­vi­dla kte­rý­mi se řídí, mohou navíc něko­mu při­pa­dat mož­ná až pří­liš vzádle­né.   
Tohle vše jsem ale ocho­ten dob­ro­vol­ně hodit za hla­vu. Nevzpomínám si, kdy napo­sle­dy jsem se takhle dob­ře bavil v kině, neboť John Wick je zkrát­ka sty­lo­vě nato­če­ná akč­ní pec­ka, kde hlav­ní hrdi­na je sym­paťák, pří­běh je jed­no­du­chý ale efek­tiv­ní a v rám­ci fil­mu je vyta­že­no hned něko­lik es z ruká­vu, kte­ré vylo­že­ně potě­ší, jako tře­ba nesku­teč­ně pří­jem­ná teč­ka v podá­ní kri­mi­nál­ní­ho kode­xu vra­hů ve svě­tě hlav­ní­ho hrdi­ny. Když navíc Chad Stahleski při­ná­ší půso­bi­vé kon­fron­ta­ce (napří­klad ta z noč­ní­ho klu­bu, kte­rá dokon­ce aspi­ru­je mezi nej­lep­ší fil­mo­vé momen­ty posled­ních měsí­ců), v poza­dí ho neho­ráz­ným způ­so­bem ješ­tě pod­po­ru­jí Tyler BatesJoel J. Richard svým skvě­lým hudeb­ním dopro­vo­dem, ve kte­rém se obje­ví i nová pec­ka Marilyna Mansona. Tohle zkrát­ka není film pro žád­né sle­čín­ky, nebo lidi tou­ží­cí po něja­kém smys­lu­pl­něj­ším fil­mo­vém zážit­ku. Tohle je po všech ohle­dech vyda­ře­ná akč­ní nálož, ke kte­ré se mno­zí budou rádi po letech vra­cet stej­ným sty­lem, v jakém se dodnes vra­ce­li k osm­de­sát­ko­vým a deva­de­sát­ko­vým pec­kám. A já budu mezi nima. Vítej zpět Keanu. 

Tak tohle tedy ano. Už si ani nevzpo­mí­nám, kdy jsem se napo­sle­dy takhle dob­ře bavil v kině. John Wick je nesku­teč­ně sty­lo­vě naotče­ná akč­ní vypa­lo­vač­ka ze sta­ré ško­ly, kte­rá ctí přes­ně to co by měla a dělá chy­by přes­ně tam, kde její před­chůd­ci. Řízná akce, skvě­lé posta­vy, suché hláš­ky a jeden z nej­lep­ších hudeb­ních dopro­vo­dů posled­ní doby. Tohle je zkrát­ka nut­nost pro kaž­dé­ho, komu akč­ní film něco říká. 

 Koktejl: 

80% Oldschool akce
20% Keanu f*in Reeves

John Wick
Akční / Thriller
USA / Čína / Kanada, 2014, 101 min

Režie: Chad Stahelski
Scénář: Derek Kolstad
Kamera: Jonathan Sela
Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard
Hrají: Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Bridget Regan, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Willem Dafoe, Alfie Allen, Dean Winters, David Patrick Kelly, Michael Nyqvist, Lance Reddick, Toby Leonard Moore, Keith Jardine, Ian McShane, John Leguizamo

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 23.10.2014 Bontonfilm CZ
Slovensko V kinech od: 23.10.2014 Bontonfilm SK


Podívejte se na hodnocení John Wick na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recalled (2021)23. května 2021 Recalled (2021) Stylový, inteligentní a rozhodně náročný Mystery Thrill z Jížní Koree.Příběh se zaměřuje na ženu, která má post traumatický stres a ztrátu paměti a mívá znepokojivé vize o smrtících […] Posted in Krátké recenze
  • Parasite (1982)10. ledna 2015 Parasite (1982) Postapokalyptický scifi horor nám nabídne začínající Demi Moore a nebezpečného parazita. Jaderná válka téměř zničila civilizaci, tak jak jí známe. Lidé sice přežili, ale museli se […] Posted in Horory
  • trans11. února 2013 Soutěž s režisérem Alfredem Hitchcockem - soutěž o Blu-ray film Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme soutěž s  režisérem Alfredem Hitchcockem. Soutěže se můžou zúčastnit pouze registrovaní čtenáři FilmCZ.Info! Sponzor soutěže: [adrotate […] Posted in Soutěže
  • Telefon pana Harrigana10. října 2022 Telefon pana Harrigana 8/10 – Velice svérázná záležitost, která sází výhradně na tíživou atmosféru a od začátku až do samého konce si nadmíru schopně pohrává s psychikou diváka. Snímek se navíc překvapivě […] Posted in Krátké recenze
  • Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.6. prosince 2020 Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western. Poklidný život penzionovaného šerifa George Blackledgea (Kevin Costner) a jeho ženy Margaret (Diane Lane) přeruší tragická smrt jejich syna. Vzápětí jim osud uštědří další ránu. Jejich […] Posted in Filmové recenze
  • Zlatý podraz - 711. května 2023 Zlatý podraz - 7 Posted in Videa
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […] Posted in Recenze knih
  • Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan....25. června 2020 Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan.... Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan. Premiéra 23. 7. 2020 zřejmě nevyjde, protože Disney potřebuje aby tou dobou fungovali kina minimálně v Číně, New Yorku a Los Angeles, […] Posted in Krátké aktuality
  • Následky23. září 2017 Následky Na první pohled složitá kniha, která se ale neskutečně lehce čte. Kniha vypráví příběh mladé a úspěšné konceptuální umělkyně jménem Minnie Panisová. Už od počátku se zdá, že tato žena má […] Posted in Recenze knih
  • The Walking Dead (tv seriál 2010)11. srpna 2011 The Walking Dead (tv seriál 2010) Zombie filmy tvoří už nějaký ten pátek svébytný sub žánr hororových filmů. Velké šílenství odstartoval George Romero svojí - dnes již legendární - Nocí oživlých mrtvol. V roce 1968 se pro […] Posted in TV Recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18592 s | počet dotazů: 316 | paměť: 71658 KB. | 18.06.2024 - 23:28:26