Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Hallow Road“ s Rosamund Pike a Matthewem Rhysem se natáčí v Praze

Film „Hallow Road“ s Rosamund Pike a Matthewem Rhysem se natáčí v Praze

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze prá­vě pro­bí­há natá­če­ní psy­cho­lo­gic­ké­ho thrille­ru Hallow Road reži­sé­ra Babaka Anvariho s Rosamund Pike a Matthewem Rhysem v hlav­ních rolích. Produkce fil­mu zača­la minu­lý měsíc v Irsku a poté zamí­ři­la do České repub­li­ky.

Pikeová a Rhys se před­sta­ví v rolích dvou rodi­čů, kte­ří poz­dě v noci obdr­ží zne­po­ko­ji­vý tele­fo­nát od své dce­ry poté, co se sta­la účast­ni­cí tra­gic­ké auto­ne­ho­dy. Rodiče závo­dí s časem a záro­veň se sna­ží vypo­řá­dat s násled­ky neho­dy. V roli dce­ry se před­sta­ví Megan McDonnell (Normal People) a poli­cis­tu ztvár­ní Paul Tylak.

Režisér Anvari zís­kal uzná­ní za svůj horor z Teheránu Under the Shadow z roku 2016 a v roce 2019 na něj navá­zal sním­kem Wounds s Armiem Hammerem v hlav­ní roli a loň­ským fil­mem I Came By s Hughem Bonnevilliem a Georgem MacKayem. Byl také pově­řen režií nové­ho fil­mu Cloverfield.

Scénář k Hallow Road napsal William Gillies a půjde o jeho celo­ve­čer­ní debut. Film vzni­ká ve spo­leč­né pro­duk­ci spo­leč­nos­tí Two & Two Pictures, London Film & TV a Hail Mary Pictures. Spolufinancování zajiš­ťu­jí spo­leč­nos­ti XYZ Films a Screen Ireland.

„Vážím si pří­le­ži­tos­ti spo­lu­pra­co­vat na Hallow Road s Rosamundou a Matthewem, dvě­ma nesmír­ně talen­to­va­ný­mi her­ci, kte­ré už dlou­ho obdi­vu­ji,“ řekl Anvari minu­lý měsíc pro Deadline.

„Věřím, že se nám poda­ří vytvo­řit něco emo­ci­o­nál­ně inten­ziv­ní­ho a nabi­té­ho děsi­vou hrů­zou, co se však dotkne něče­ho, co je blíz­ké všem rodi­nám. Nemůžu se dočkat, až s tím­to skvě­lým týmem uve­de­me Willův úžas­ný scé­nář v život.“

Hvězda Pike nemu­se­la kvů­li pro­jek­tu ces­to­vat dale­ko; od roku 2019 žije se svou rodi­nou v Praze a záro­veň natá­čí seri­ál Kolo času, jehož tře­tí série se prá­vě minu­lý měsíc doto­či­la. Pike si zahrá­la také ve fil­mu Doom po boku Dwayna Johnsona a Karla Urbana, kte­rý se v Praze natá­čel v roce 2004. V sou­čas­né době je Pike k vidě­ní ve fil­mu Saltburn reži­sér­ky Emerald Fennell.

Pikeův herec­ký kole­ga z Hallow Road Rhys, zná­mý pře­de­vším díky svým tele­viz­ním rolím v seri­á­lech The Americans a Perry Mason, mezi­tím v roce 2002 natá­čel v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce horor z prv­ní svě­to­vé vál­ky Deathwatch.

„Jsme nesmír­ně rádi, že máme pří­le­ži­tost pra­co­vat s Rosamund Pike a Matthewem Rhysem, pres­tiž­ním herec­kým obsa­ze­ním, kte­ré toto inten­ziv­ní dra­ma pozved­ne do nových výšin, spo­lu s vizi­o­nář­ským reži­sé­rem Babakem Anvarim,“ uve­dl pro Deadline pro­du­cent Ian Henry.

„Společnosti XYZ a Two & Two Pictures spo­leč­ně budu­jí sil­né port­fo­lio fil­mů a my jsme rádi, že s nimi může­me spo­lu­pra­co­vat na tom­to psy­cho­lo­gic­kém thrille­ru od Willa Gilliese, nové­ho vzru­šu­jí­cí­ho sce­náris­tic­ké­ho hla­su.“

Datum pre­mi­é­ry fil­mu Hallow Road zatím neby­lo ozná­me­no.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75593 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71932 KB. | 25.07.2024 - 14:15:18