Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu

Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu

RudGantleman3
RudGantleman3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 28. květ­na 1964 zača­lo natá­če­ní jed­né z nejakč­něj­ších scén v celém fil­mu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dře­vě­ný­mi věže­mi, domy a skla­diš­ti posta­vil Vladimir Tadej ve Stobreči, okra­jo­vé čtvr­ti Splitu, přes­ně­ji řeče­no ve skal­na­tém údo­lí Kavy v mís­tě zva­ném Šine. Bylo to krás­né mís­to, lemo­va­né ska­la­mi a jeh­lič­na­tým lesem. Tadej nechal část lesa vyká­cet, aby načer­ve­na­lé ská­ly lépe vynik­ly. Dřevěné těžeb­ní věže a impro­vi­zo­va­ná nádrž na pet­ro­lej do kra­ji­ny dob­ře zapa­da­ly, celek půso­bil divo­ce, ale záro­veň i roman­tic­ky.

Všechny fil­mo­vé stav­by musel před natá­če­ním pro­hléd­nout a schvá­lit reži­sér s kame­ra­ma­nem. Protože Tadej znal vkus reži­sé­ra Reinla, sta­lo se přes­ně to, co jako zku­še­ný scé­no­graf před­ví­dal: vyso­ké dře­vě­né věže se ve vše­o­bec­ném cel­ku navzá­jem pře­krý­va­ly. Obraz nebyl tak pěk­ný, jako kdy­by věže stá­ly dál od sebe. Tadej vycí­til, že Reinlovi i kame­ra­ma­no­vi je poně­kud nepří­jem­né žádat, aby děl­ní­ci ty těž­ké, dva­náct met­rů vyso­ké věže o pár met­rů pře­su­nu­li, a tak sám pozna­me­nal, že chlap­ci mohou v pří­pa­dě potře­by roz­mís­tit věže jinak. Režisér i kame­ra­man na něho s úle­vou pohléd­li a řek­li, že přes­ně to si pře­jí. Jenže Stipe Gurdulić, vedou­cí pro­duk­ce chor­vat­ské­ho týmu, se zamra­čil a pra­vil, že zadar­mo to roz­hod­ně nebu­de! Tadej ucho­pil mega­fon a zavo­lal na děl­ní­ky, při­pra­ve­né dole v Kavě, aby se při­pra­vi­li na stě­ho­vá­ní věží na mís­ta, kte­rá jim budou sho­ra urče­na. Všichni udi­ve­ně sle­do­va­li, co se bude dít. Zvlášť Gurdulić, kte­rý obra­cel kaž­dou min­ci, než ji vydal, byl ohro­me­ný. Dělníci, mezi nimiž byli i dva s moto­ro­vý­mi pila­mi, dosta­li za úkol polo­žit pod věže čty­ři dlou­hé des­ky, s jejichž pomo­cí se moh­ly věže posu­no­vat o něko­lik met­rů dole­va či dopra­va. Věže byly brzy har­mo­nic­ky roz­mís­tě­ny a při­pra­ve­ny k natá­če­ní. Celá ope­ra­ce trva­la půl hodi­ny a stá­la 15 lit­rů dal­mat­ské­ho čer­ve­né­ho vína, kte­ré Reinl lev­ně nakou­pil. Také spo­ři­vý vedou­cí pro­duk­ce Gurdulić pil poz­dě­ji s děl­ní­ky, ačko­liv se na stě­ho­vá­ní vůbec nepo­dí­lel.

Pyrotechnik Erwin Lange spo­tře­bo­val pro požár v New Venangu 2.000 kg ben­zí­nu, 2.000 kg mazu­tu, 200 kg ben­zo­lu, 6 propan-butanových bomb, 20 kg dyna­mi­tu, 50 pochod­ní, 250 kg cemen­tu a 100 elek­tric­kých zapa­lo­va­čů. Veškeré explo­ze byly natá­če­ny za bílé­ho dne a v jed­not­li­vých krát­kých úse­cích, tak­že fil­ma­ři měli situ­a­ci pod kon­t­ro­lou. Práce pro­běh­ly bez vět­ších těž­kos­tí, a tak se tým brzy pře­mís­til do Solinu, prů­mys­lo­vé­ho měs­ta neda­le­ko Splitu, na jehož okra­ji stá­la obrov­ská cemen­tár­na. V ní se natá­če­lo pře­pa­de­ní při­stě­ho­val­ců i pře­střel­ka mezi ban­di­ty a Vinnetouem, Old Shatterhandem a Castlepoolem.

Hlavního padou­cha Forrestera ztvár­nil slav­ný ang­lic­ký herec Anthony Steel. Tento jem­ný a pře­de­vším ele­gant­ní pán měl v sou­kro­mí jedi­nou sla­bost: byl vel­mi naklo­něn alko­ho­lu. Filmový štáb byl teh­dy uby­to­ván ve zná­mém hote­lu Marijan ve Splitu. O víken­do­vých veče­rech se na hote­lo­vé tera­se u bazé­nu shro­maž­ďo­va­la eli­ta toho­to krás­né­ho měs­ta. Jednoho sobot­ní­ho veče­ra se na pře­pl­ně­né tera­se obje­vil i ele­gant­ně oble­če­ný Anthony Steel, kte­rý na sebe ihned upou­tal pozor­nost všech pří­tom­ných hos­tů, zejmé­na žen. Herec chví­li tiše postál na tera­se, pak si upra­vil kra­va­tu a zamí­řil k bazé­nu. Když došel k jeho okra­ji, na oka­mžik se zasta­vil, pak sko­čil do bazé­nu a pono­řil se do prů­zrač­né vody. Zatímco hos­té na sebe nechá­pa­vě hle­dě­li, zce­la mok­rý herec zase vystou­pil z bazé­nu a zamumlal: „Doufám, že teď vystříz­li­vím!“ Řekl to napros­to klid­ně a bez dal­ší­ho vysvět­lo­vá­ní ode­šel do své­ho poko­je.

Další kapi­to­la spe­ci­á­lu o fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man bude vydá­na 12.7.2018 v 8:00.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03537 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72189 KB. | 24.04.2024 - 01:56:50